bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Gmina Miasto Marki
05-270 Marki, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 95

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki

 

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

·        Pani Justyna Balcerzak,

·        Pan Andrzej Kalinowski,

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

tel. 22 - 781-10-03 wew.130, fax 22 - 781-13-78, e-mail: środowisko@marki.pl

 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 30 w pon., wt., czw., piąt., 8-16, środa 10-18.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 11 grudnia 2003 roku do godz.11.30 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pok. nr 6.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 grudnia 2003 roku o godz.12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1/spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2/spełniają wymogi określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Marki, dnia 12 listopada 2003 roku

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński


OGŁOSZENIE   O   WYBORZE   OFERTY

 

Gmina Miasto Marki

05-270 Marki, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 95

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Wyłapywanie  bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki 

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

            Liczba złożonych ofert – 3

            Liczba odrzuconych ofert – 0

            Liczba nieważnych ofert – 0

 

            Kryteria wyboru ofert:

            Cena – 100 pkt

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

 

W  wyniku porównania i oceny ofert, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana Krzysztofa Kępińskiego, Wołomin ul. Sikorskiego 97 m 1.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 420,00 brutto ( za jedno zwierzę )

 

 

                                                                Burmistrz

                                                       mgr Janusz Werczyński

 

Marki,  dnia 12 grudnia 2003r.


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Kalinowski
Data modyfikacji: 2003/12/15 08:49:56
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak