bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Burmistrz miasta Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki"

Kryteria oceny oferty:
- cena - 85%
- termin wykonania - 15%

1. Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2004 roku
2. Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Robert Danielak - Referat  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki, tel.781-10-03; wew. 129.
3. Postępowania będą prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
4. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 28. 
5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.
6. Termin i miejsce składania ofert:  do dnia 10 lutego 2004 r. godz.11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lutego  2004 r. godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki pokój nr 23.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Marki, dnia 14 stycznia 2004 r.
Burmistrz
mgr Janusz Werczyński

Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 92,3 KB.PDFf
Oferta na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki 
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych
Projekt umowy na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki


Ogłoszenie    o    wyborze    oferty
Gmina    Miasto    Marki
05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sporządzenie  projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki przeprowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego

Liczba złożonych ofert   -  2
Liczba odrzuconych ofert  - 0
Liczba nieważnych ofert - 0

Kryteria wyboru ofert:
Cena - 85 pkt.
Termin wykonania - 15 pkt.

Wynik   postępowania.

W wyniku porównania i oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
02-591 Warszawa
ul. Batorego 16

Wybrana oferta otrzymała:
85 pkt. za cenę - 29.000 zł. netto
13 pkt. za termin wykonania zamówienia - 119 dni ( 15 czerwca 2004r.)

Marki, dnia 17 luty 2004r.


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2004/02/27 10:21:35
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak