bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

GMINA MIASTO MARKI
05-270 Marki, AL Piłsudskiego 95

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie oświetlenia w ulicach Grunwaldzka-Okólna w Markach.
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 17 czerwca 2003 roku.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Pani Maria Królak; Pan Adam Stachoń
- Referat Zarządu Dróg Urzędu Miasta Marki, tel. 781-10-03 wew. 118,

Zamawiający ogranicza udział w postępowaniu wyłącznie do wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział w Polsce.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych.
SpecyfIkację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 18.

Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- warunki płatności 20%

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2003 roku godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 kwietnia 2003 roku; godz. 11.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Marki, 2003.03.17

BURMISTRZ /-/ mgr Janusz Werczyński


Zlecono opublikowanie ogłoszenia o przetargu w 13-tym numerze gazety "Wieści Podwarszawskie"
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie oświetlenia ulicach Grunwaldzka/Okólna w Markach.
Przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Liczba otrzymanych ofert na - 6; ofert odrzuconych 2.
Wynik postępowania:
W wyniku porównania i oceny ofert jako naj korzystniejszą na wykonanie oświetlenia ulicach Grunwaldzka/Okólna w Markach wybrano ofertę firmy:
"ELZAR" Usługi Elektryczne Warszawa, ul. Borzymowska 34/36
Cena oferty: 19302,51 zł. + należny podatek VAT.

Marki, dnia 2003.04.28
Ocena ofert
ZD.340/3/2003 – Wykonanie oświetlenia w ulicy Grunwaldzka / Okólna w Markach.

Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- termin płatności 20%
Lp. Nazwa oferenta Cena
zł.
Warunki płatności
dni
Razem uzyskane punkty
1
Firma Święcki
Elektroinstalacyjne Wykonawstwo - Konserwacja
Pruszków, ul. Przejazdowa 27A


oferta odrzucona
2
WAMEL
Zakład Budowy i Remontu Sieci Elektrycznych
Podkowa Leśna, ul. Łosia 11


20 000,00

19 302,51
20 000,00
x100x80% =77,21p.
92


ponad 91 dni – 100x20% =20,00p.
97,21p.
3
ELTRAF
Zakład Budowy i Remontów Sieci i Instalacji Elektrycznych
Mińsk Mazowiecki, ul. Piękna 1321 303,98

19 302,21
21 303,98 x100x80%
=72,48p.
120


ponad 91 dni – 100x20% =20,00p.
92,48p.
4
ELTUS-BIS
Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych
Wołomin, ul. Koścuiuszki 40


20 074,73

19 302,51
20 074,73
x100x80%
=76,92p.
92

ponad 91 dni – 100x20% =20,00p.
96,92p.
5 ELTUS
Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych
Wołomin, ul. Koścuiuszki 40

oferta odrzucona
6
ELZAR
Usługi Elektryczne
Warszawa, ul. Borzymowska 34/36 .
19 302,51


=80,00p.
95

ponad 91 dni – 100x20% =20,00p.
100,00p.

Oferty odrzucone
1. Firma Święcki Elektroinstalacyjne Wykonawstwo - Konserwacja, Pruszków, ul. Przejazdowa 27A
Art. 27a ust.1, p1 - jest sprzeczna ze SIWZ - Oferent nie spełnia warunku Zamawiającego dot. terminu udzielenia gwarancji.

2. ELTUS, Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych, Wołomin, ul. Koścuiuszki 40
Art. 27a ust.1, p5 - oferta zawiera błedy w obliczeniu ceny.

Kierownik Zarządu Referatu Dróg
Maria Królak
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/05/06 09:20:26
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak