bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
przetarg nieograniczony

Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki ul. Piłsudskiego 95
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulic w Markach
Termin realizacji zamówienia: 31 października 2003 roku

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
• Pani Maria Królak,
• Pan Adam Stachoń,
Referat Zarządu Dróg Urzędu Miasta Marki,
tel. 781-10-03; wew.118.

Zamawiający ogranicza postępowanie do wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na :
• ul. Spacerowa+ Dębowa, Pogodna + Słowików,
• ul. Dojazdowa z łącznikami,
• ul. Kilińskiego + Polna,
• ul. Orzeszkowej,
• ul. Rydza Śmigłego,
• ul. Torfowa, Wrzosowa, Borówkowa,
• ul. Lisia.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 18 /bezpłatnie/.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 6 maja 2003 r. godz.9.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 maja 2003 r. godz. 11.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2/ spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Marki, dnia 28-03- 2003 r. Burmistrz /-/ mgr Janusz Werczyński


Zlecono opublikowanie ogłoszenia o przetargu w 14-tym numerze gazety "Wieści Podwarszawskie"


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Marki,
05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie projektów oświetlenia ulicach w Markach
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych na wykonanie projektów oświetlenia w ulicach:

Część I – Spacerowa-Dębowa; Pogodna-Słowików.
Część II – Dojazdowa z łącznikami.
Część III – Kilińskiego + Polna.
Część IV – Orzeszkowej.
Część V – Rydza Śmigłego.
Część VI – Torfowa-Wrzosowa-Borówkowa.
Część VII – Lisia.

Liczba otrzymanych ofert – 7;
ofert odrzuconych 0.

Wynik postępowania:

W wyniku porównania i oceny ofert jako najkorzystniejszą na część:
I, IV, V, VII wybrano ofertę firmy:

„LIMA”
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
Puławy, ul. Skowieszyńska 33A

Część I – Spacerowa-Dębowa; Pogodna-Słowików.
Cena oferty : 5 200,00 zł. + należny podatek VAT.

Część IV – Orzeszkowej.
Cena oferty : 2 400,00 zł. + należny podatek VAT.

Część V – Rydza Śmigłego.
Cena oferty : 6 400,00 zł. + należny podatek VAT.

Część VII – Lisia.
Cena oferty : 4 800,00 zł. + należny podatek VAT.

W wyniku porównania i oceny ofert jako najkorzystniejszą na część:
II, III, wybrano ofertę firmy:

„ELVIR”
Warszawa, ul. Lebiodowa 13F

Część II – Dojazdowa z łącznikami.
Cena oferty : 2 200,00 zł. + należny podatek VAT.

Część III – Kilińskiego + Polna.
Cena oferty : 2 100,00 zł. + należny podatek VAT.

W wyniku porównania i oceny ofert jako najkorzystniejszą na część:
IV, wybrano ofertę firmy:

B.KOSTRZEWA
Zakład Usług Elektrycznych
Ząbki, ul. Westerplatte 4A

Część VI – Torfowa-Wrzosowa-Borówkowa.
Cena oferty : 2 700,00 zł. + należny podatek VAT.


Marki, dnia 2003.05.09

Burmistrz Miasta Marki
mgr Janusz Werczyński


Szczegóły oceny złożonych ofert  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/05/12 16:59:12
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak