bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Pomoc Publiczna

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Ordynacja podatkowa art. 48 § 1 i 67 § 1 (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) przewidują następujące ulgi w spłacie należności podatkowych:

· odroczenie terminu płatności należnego podatku
· rozłożenie podatku lub zaległości podatkowej na raty
· umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę

Ustawa nakłada przymus zapłaty podatku na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu czy gminy przez każdego podatnika. Przyznanie ulg podatkowych równocześnie pomniejsza dochody gminy co w konsekwencji odbywa się kosztem innych podatników.

Jedynie na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym można przyznać w/w ulgi. W gestii podatnika jest wykazanie istnienia "ważnego interesu" uzasadniającego przyznanie ulgi, a obowiązkiem organu podatkowego jest weryfikacja i ocena żądań zawartych w podaniu oraz przedłożonych przez podatnika i zgromadzonych w postępowaniu podatkowym dowodów.

Podatnicy, którzy zbyt lakonicznie powołują się na trudną sytuację finansową, bez bliższego określenia winni dokładnie uzasadnić istnienie swojego ważnego interesu jeżeli chcą uzyskać korzystne dla siebie skutki.

Pojęcia "ważnego interesu podatnika" oraz "interesu publicznego" są zwrotami niedookreślonymi i nieostrymi ich interpretacji należy szukać w orzeczeniach sądów i administracji oraz odwołać się do ocen pozaprawnych.

Przez ów "ważny interes podatnika" należy rozumieć:

- szkody poniesione w wyniku klęsk żywiołowych takie jak powódź, gradobicie, huragan, pożar oraz katastrofy naturalne lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu, życiu, mieniu albo środowisku a pomoc może być podjęta przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków i współdziałaniu różnych organów i służb pod jednym kierownictwem.

- nadzwyczajne zdarzenia i szczególne okoliczności osłabiające zdolności płatnicze podatnika takie jak długotrwała choroba podatnika lub członka jego rodziny, kradzież bądź utrata majątku z przyczyn niezawinionych np. w wyniku recesji.

Ważny interes podatnika wystąpi również wówczas, gdy po uiszczeniu podatku nie będzie on dysponował wraz z rodziną środkami na wyżywienie, mieszkanie, ubranie oraz inne niezbędne potrzeby życiowe. W przypadku gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą we wniosku o przyznanie ulgi powinien wiarygodnie wskazać niebezpieczeństwo likwidacji owej działalności oraz poniesione straty.

Przez pojęcie "interesu publicznego" należy rozumieć potrzebę (dobro), której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej (mieszkańcom miasta) lub całemu społeczeństwu. Za "interes publiczny" można uznać sytuacje, gdy zapłata zaległości podatkowych spowodowałaby konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa (opieki społecznej) lub gdyby podatnik nie był w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych. Przesłanką przyznania ulgi ze względu na interes publiczny może być również fakt, iż skutki nie przyznania ulgi uderzą nie tylko w podatnika ale i inne osoby np. jego pracowników.

Należy podkreślić, że przyznawania ulg podatkowych jest instytucją prawną o charakterze wyjątkowym, nie może być nadużywane, ponieważ stanowi to odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania. Ponadto ma charakter uznaniowy co oznacza, że zależy jedynie od organu podatkowego działającego na postawie przepisów prawa.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej  w 2015 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2015 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2014 r.

Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2013 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2012 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2011 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2010 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2009 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2008 r.
Plik do pobrania - PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2007 r.
 więcej >


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2006 r.
 więcej >


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005r
 więcej >


Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym Burmistrz Miasta Marek umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2005 roku.
Stan za okres 01.04.2005r-05.12.2005 r.

 więcej >


Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym Burmistrz Miasta Marki umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2005 roku.
Stan na 25 kwietnia 2005 roku

 więcej >


Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym Burmistrz Miasta Marki umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych od 2003 roku.
Stan na 4 lutego 2004 roku.

 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2016/05/24 15:13:34
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak