bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne - 2012 rok


WI.271.70.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę worków z tworzyw sztucznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Marki". Termin składania ofert: 28.12.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.69.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oświetlenia w ulicy Małej w Markach". Termin składania ofert: 10.12.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.68.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Marki.". Termin składania ofert: 30.11.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


Wi.271.67.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i mienia położona na terenie nieruchomości przy ul. Braci Briggsów 11 w Markach ". Termin składania ofert: 30.11.2012 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.66.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu Gminy Miasto Marki". Termin składania ofert: 27.11.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.65.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa rowu komunalnego wzdłuż ulicy Stawowej w Markach". Termin składania ofert: 30.11.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.64.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę kanalizacji deszczowo-drenażowej dla odwodnienia zlewni fragmentu ulicy Lisiej wraz z przebudową przepustu drogowego na rowie komunalnym R-L". Termin składania ofert: 20.11.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.63.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Miasta Marki nie przekraczającej 200 000 EURO". Termin składania ofert: 30.11.2012 r. godzina 12:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.62.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont budynku przy ul. Wspólnej 12 w Markach". Termin składania ofert: 15.11.2012 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.61.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie monitoringu wizyjnego otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej 14 w Markach". Termin składania ofert: 14.11.2012 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.60.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont dachów budynków mieszkalnych w Markach". Termin składania ofert: 05.11.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.59.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ulicach Kopernika i Jagiełły w Markach". Termin składania ofert: 19.10.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.58.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbudowę rowu wzdłuż ul. Przyleśnej w Markach.". Termin składania ofert: 24.10.2012 r. godzina 12:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.57.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Obsługę bankową budżetu miasta Marki". Termin składania ofert: 10.10.2012 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.56.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Marki w sezonie zimowym 2012/2013". Termin składania ofert: 09.10.2012 r. godzina 12:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.54.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa chodnika, zjazdów i zatoki parkingowej w pasie drogi gminnej ulicy Stawowej w Markach wraz z przepustem Ø 600 pod projektowaną zatoką parkingową – Etap I". Termin składania ofert: 09.10.2012 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.53.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbieranie odpadów z gospodarstw domowych z terenu miasta Marki odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych". Termin składania ofert: 25.09.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.52.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach w roku szkolnym 2012/2013 z podziałem na 2 zadania polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom-szkoła–dom". Termin składania ofert: 20.09.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.51.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Prowadzenie zajęć w trzech zakresach: wyrównywanie szans edukacyjnych; rozwijanie umiejętności kluczowych; wspomaganie rozwoju w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach ul. Duża 3 w ramach projektu ,,Równy Start” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.". Termin składania ofert: 11.09.2012 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.50.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa chodnika i zjazdów w pasie drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Markach". Termin składania ofert: 21.09.2012 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.48.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa jezdni z wydzieleniem pasa do skrętu w prawo z ul. Sosnowej na skrzyżowaniu z al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (DK Nr 8) w Markach". Termin składania ofert: 13.09.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.47.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę skate-parku na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Markach przy ul. Wczasowej 5". Termin składania ofert: 07.09.2012 r. godzina 10:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.46.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Okólnej 14 w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2012 godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6.
 więcej >


WI.271.45.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Konserwację rowów melioracyjnych komunalnych R-2 i A odwadniających tereny zurbanizowane na terenie miasto Marki". Termin składania ofert: 06.09.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.44.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach w roku szkolnym 2012-2013 z podziałem na trzy zadania polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom - szkoła - dom. Oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2012 roku do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, al. Marsz.J.Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój 6 Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.43.2012
Dostawa materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane podczas prowadzenia zajęć dodatkowych wspierających indywidualizacje nauczania w klasach I-III w ramach projektu - Indywidualizacja nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, AL. J.Piłsudskiego 95 Kancelaria, pokój nr 6.
 więcej >


WI.271.42.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż urządzeń dla dwóch placów zabaw zlokalizowanych przy ulicy Wspólnej i ulicy Królowej Marysieńki w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.41.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Okólnej 14 w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2012 godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6.
 więcej >


WI.271.37.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oświetlenia w ulicy Dmowskiego w Markach". Termin składania ofert: 09.08.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.36.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w 5 szkołach podstawowych z terenu miasta Marki w ramach projektu ,,INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W 5 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MARKI” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego". Termin składania ofert: 11.07.2012 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.35.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę worków z tworzyw sztucznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Marki". Termin składania ofert: 10.07.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.33.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Marki". Termin składania ofert: 26.06.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.32.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach ul. Okólna 14 wraz z budową zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012". Termin składania ofert: 26.06.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.31.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę skate-parku na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Markach przy ul. Wczasowej 5". Termin składania ofert: 05.07.2012 r. godzina 10:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.30.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w ramach projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technologicznego na świetlicę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach przy ul. Pomnikowej 21". Termin składania ofert: 29.06.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.29.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Markach". Termin składania ofert: 20.06.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.28.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki”. Termin składania ofert: 12.06.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.27.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Likwidację nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Marki". Termin składania ofert: 12.06.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.26.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach ul. Okólna 14 wraz z budową zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012”". Termin składania ofert: 15.06.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.25.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie nawierzchni jezdni z powierzonego materiału tj. frezu asfaltowego w mieście Marki". Termin składania ofert: 15.06.2012 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.24.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki". Termin składania ofert: 11.06.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.23.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbudowę rekonstrukcyjną pomnika Bohaterów Żołnierzy Poległych w Wojnie 1920 r. na terenie cmentarza przy ulicy Bandurskiego w Markach". Termin składania ofert: 11.06.2012 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.22.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Transport frezu asfaltowego tzw. destruktu". Termin składania ofert: 29.05.2012 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.21.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Transport frezu asfaltowego tzw. destruktu". Termin składania ofert: 18.05.2012 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.20.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Nazwa zadania: Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 godzina 11:50.
 więcej >


WI.271.18.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach". Termin składania ofert: 04.05.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.17.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont konstrukcji budynku i pomieszczeń zespołu sportowego w Zespole Szkół nr 2 w Markach". Termin składania ofert: 08.05.2012 r. godzina 10:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.15.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Konserwacja wybranych rowów melioracyjnych na terenie Gminy Marki ". Termin składania ofert: 20.04.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.13.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu Gminy Miasto Marki". Termin składania ofert: 04.04.2012 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.  więcej >


WI.271.12.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Naprawy cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 10.04.2012 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.  więcej >


WI.271.11.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oświetlenia w ul. Zygmuntowskiej w Markach". Termin składania ofert: 06.04.2012 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.10.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbiór i transport odpadów stałych i segregowanych surowców wtórnych z terenu posesji komunalnych i użyteczności publicznej na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 29.03.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.9.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie projektów budowlano wykonawczych kanalizacji deszczowo drenażowej na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 22.03.2012 r. godzina 11:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.8.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu Gminy Miasto Marki". Termin składania ofert: 14.03.2012 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.7.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oświetlenia ulic: Telimeny, Słupeckiej, Podolskiej, Elektryków, Fiołkowej i Szczyglej w Markach". Termin składania ofert: 12.03.2012 r. godzina 11:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.6.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 28.02.2012 r. godzina 11:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.5.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2012 r. godzina 11:00.
 więcej >


WI.271.4.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawa kruszonego gruzu z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 23.02.2012 godzina 11:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.3.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na "Równanie dróg gruntowych z profilowaniem na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 28.02.2012 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.2.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na interwencyjne usługi w zakresie dróg na terenie miasta Marki. Termin składania ofert: 08.02.2012 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie na terenie miasta Marki zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych selektywnie w workach, obejmującą opakowania i odpady tworzyw sztucznych, opakowania szklane, opakowania Tetra Pak, puszki po żywności z aluminium i metalu, drobny złom metali kolorowych, makulaturę i ich odzysk. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2012 godzina 11:00.

 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:20:28
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak