bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
XLVI sesja Rady Miasta Marki-25.09.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Miasta Marki na dzień 25 września 2013 roku o godzinie 13.00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjecie protokółu z XLV sesji z dnia 11 września 2013 roku.
5. Spotkanie z firmą: P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska.
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki ( Druk nr 433 ).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/20 13 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013 - 2024 ( Druk nr 438 ).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok ( Druk nr 439 ).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/322/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych ( Druk nr 443 ).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Marki ( Druk nr 442 ).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firma Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Markach wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki ( Druk nr 440 ).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki ( Druk nr 301 ).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkolna" dla obrębu 5-10 położonego w Markach ( Druk nr 428Druk nr 428-załącznik  ).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Leśna" dla obrębu 5-12 położonego w Markach ( Druk nr 429,Druk nr 429-załącznik ).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ( Druk nr 424 ).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki ( Druk nr 430 ).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 414).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 415).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 416).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne ( Druk nr 425 ).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne ( Druk nr 427 ).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne ( Druk nr 435 ).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne ( Druk nr 436 ).
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu powierzchni części ogrodzenia nieruchomości stanowiącego mienie komunalne ( Druk nr 426 ).
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Marki do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Cud nad Wisłą - 1920" ( Druk nr 437 ).
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie sie w Sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Marcin Piotrowski

Zaproszenie - plik PDF

Protokóły głosowań - plik PDF

Protokół z sesji - plik pdf
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2013/11/13 17:07:53
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak