bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
LVI sesja Rady Miasta Marki 11 stycznia 2018 roku o godzinie 16.30

Zaproszenie na Sesję - plik PDFZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) zwołuję LVI sesję Rady Miasta Marki
na dzień 11 stycznia 2017 roku o godzinie 16.15
, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2032 (Druk nr 539).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok (Druk nr 540).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na projektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 541).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki (Druk nr 542).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na budowie, utrzymaniu i udostępnianiu obiektów oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(Druk nr 543).
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 538).
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miasta Marki.
Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady.Protokół z głosowania - plik PDF

Protokół Nr 56 z LVI sesji Rady Miasta Marki - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Broma
Data modyfikacji: 2018/03/07 18:01:30
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak