bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
LXVII sesja Rady Miasta Marki 17 października 2018 roku o godzinie 15.30

Zaproszenie na Sesję - plik PDF

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) zwołuję LXVII sesję Rady Miasta Marki na dzień 17 października 2018 roku o godzinie 15:30 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.(Druk nr 710)
5. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu na terenie miasta Marki (Druk nr 699).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku (Druk nr 691).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Druk nr 692)).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" (Druk nr 703).
10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Marki porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie przyjmowania dzikich ssaków poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Miasto Marki przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt (Lasy Miejskie - Warszawa) (Druk nr 700)).
11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 706).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki (Druk nr 705).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Druk nr 707)).
14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018-2035 (Druk nr 708).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok (Druk nr 709).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
(Druk nr 704)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej
(Druk nr 698).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 695).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 696).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 693).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 694)).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 697).
23. Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2017 rok złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Marki przez radnych.
24.Interpelacje i zapytania radnych.
25.Sprawy różne.
26.Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Protokół z głosowania PDF

Protokół Nr 67 z LXVII sesji Rady Miasta Marki, która odbyła się w dniu 17 pażdziernika 2018 roku.
Protokół do pobrania- plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Broma
Data modyfikacji: 2018/10/17 17:41:47
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak