bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
XVI sesja Rady Miasta Marki 27 listopada 2019 roku o godzinie 16.30

Zaproszenie na Sesję - plik PDF

ZAPROSZENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zwołuję XVI sesję Rady Miasta Marki na dzień 27 listopada 2019 roku o godz. 16.30 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki - Druk nr 248 (Druk nr 248 )
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 - Druk nr 242 (Druk nr 242 ) .
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok - Druk nr 243(Druk nr 243 ).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych - Druk nr 244 (Druk nr 244 ).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - Druk nr 245. (Druk nr 245 ).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Druk nr 247 (Druk nr 247 ).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie użyczenia części hali użytkowej stanowiącej mienie komunalne - Druk nr 246 (Druk nr 246 ).
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Protokół Nr 16 z XVI sesji Rady Miasta Marki, która odbyła się w dniu 27 listopada 2019 roku.
Protokół do pobrania- plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2020/01/07 14:59:21
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak