bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Statut Gminy Miasto Marki

Uchwała Nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki

z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b, ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:
§ 1

Uchwala się Statut Miasta Marki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2

Traci moc uchwała nr XXVIII/198/2001 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki, ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2001 roku, Nr 218, poz. 3791.
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta
dr Maria Przybysz-Piwko

Statut do pobrania - plik PDF


Uchwała Nr XV/106/2011 Rady Miasta Marki

z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 65 Statutu Miasta Marki stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki uchwala się, co następuje:
§1
W Statucie Miasta Marki stanowiącym załącznik do uchwały m XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki wprowadza się następujące zmiany:

Uchwała wraz ze zmianami do Statutu
Uchwała do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 22 listopada 2011
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała Nr LIV/442/2017 Rady Miasta Marki

z dnia 29 listopada 2017 roku sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1) i aii. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W Statucie M iasta Ma rk i stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki, zmienionym uchwałą nr XV/106/201 I Rady Miasta Mark i z dnia 26 października 20 11 w sprawie wprowadzen ia zmiana do Statutu Miasta Marki, wprowadza się następującą zmianę:

Uchwała wraz ze zmianami do Statutu
Uchwała do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 21 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Kołbuk
Data modyfikacji: 2018/06/28 18:17:18
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak