bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Uchwała XIV/115/2004 Rady Miasta Marki

Uchwała Nr XIV/115/2004
Rady Miasta Marki
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b, ust. 3, art. 18a
ust. 5, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.

1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Miasta Marki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXVIII/198/2001 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki, ogłoszona w

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2001 roku, Nr 218, poz. 3791.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta
dr Maria Przybysz-Piwko


Statut Miasta Marki 132 KB PDF
Herb Miasta Marki 32.7 KB PDF 

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2004/05/20 12:53:29
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak