bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Uchwała XLVI/335/2006 Rady Miasta

Uchwała nr XLVI/335/2006
Rady Miasta Marki
z dnia 25 października 2006 roku
zmieniająca uchwałę nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki
z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 179, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2006r Nr 129, poz. 902) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie dochodów budżetu miasta na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w planie wydatków budżetu miasta na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
4) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
5) załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
6) załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Marki
dr. Maria Przybysz-Piwko
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2006/10/31 20:09:51
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak