bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Uchwały Rady Miasta Marki 2018 roku

Uchwała nr LIX/524/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie najmu powierzchni części ściany budynku stanowiącego mienie komunalne .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LIX/523/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LIX/522/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LIX/521/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LIX/520/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LIX/519/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 roku wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LIX/518/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Gminie Miasto Marki .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 6 kwietnia 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LIX/517/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca''.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 6 kwietnia 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVIII/516/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/515/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/514/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/513/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/512/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/511/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/510/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/509/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Markach .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/508/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunkować przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminą Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 9 marca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LVIII/507/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 9 marca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LVIII/506/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany podziału Miasta Marki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 9 marca 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVIII/505/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Gminę Miasto Marki umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 9 marca 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVIII/503/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 9 marca 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVIII/502/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2035.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/501/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/500/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/499/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/498/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/497/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/496/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/495/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/494/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/493/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia zarządu drogi wojewódzkiej nr 629 w zakresie budowy dróg rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszącą .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/492/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/491/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 15 lutego 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVII/490/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2035 .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 15 lutego 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVII/489/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku dotycząca przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie konieczności podjęcia działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi SS w mieście Marki.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/488/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 14 lutego 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVII/487/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne, a także w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVII/486/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Grunwaldzka '' w Markach.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/485/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego położnego w rejonie ul. Okólnej w Markach.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/484/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie ulic: al. Marsz. J. Piłsudskiego. Grunwaldzkiej, Kraszewskiego, Spacerowej, Okólnej i Słonecznej. w Markach.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/483/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Leśna'' dla obrębu 5-12 położonego w Markach.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 9 marca 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVII/482/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2018 roku.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/481/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018- 2021 z perspektywą na lata 2022-2025'' .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVI/480/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na budowie, utrzymaniu i udostępnianiu obiektów oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVI/479/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawiepowierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVI/478/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na projektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasto Marki. .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVI/477/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVI/476/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2032.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVI/475/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/04/16 15:53:57
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak