bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zarząd drogami gminnymi

Informacje ogólne

Zarządcą dróg publicznych i ruchem drogowym na terenie administracyjnym miasta Marki z wyłączeniem :
•     drogi krajowej Nr 8 (Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego),
•    dróg wojewódzkich – ul. Legionowa  i droga nr 631 Warszawa – Nieporęt,
•    dróg powiatowych – ul. Fabryczna, ul. mjr Billa,
jest Burmistrz Miasta Marki.

Funkcje techniczne zarządcy dróg gminnych
w imieniu Burmistrza pełni Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Marki .

e-mail: drogi@marki.pl

Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Marki pełni funkcje zarządcy 331 ulic stanowiących publiczne drogi gminne o łącznej długości 156 kilometrów.

Uwaga:
Prawnym stanem nieruchomości gruntowych przyległych do dróg publicznych i dróg wewnętrznych, a także sprawami
związanymi z planowaniem przebiegu nowych dróg (ulic) zarządzanych przez Burmistrza Miasta Marki jak również korektą granic pasów drogowych zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Markach.

1. Wykaz dróg publicznych w Markach. Plik XLS
2. Odpowiedzialność cywilna zarządcy dróg  więcej >>

Jak załatwić sprawy:

Zgodnie z zadaniami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Markach wydaje zezwolenia w formie decyzji administracyjnych, a także rozpatruje wnioski i podania w zakresie gospodarki drogowej, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor.
W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Zakres rozstrzyganych spraw :

Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). Procedura dotyczy uzyskania zgody w formie decyzji administracyjnej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową tj. linie elektroenergetyczne (w tym także złącza kablowe, szafki elektroenergetyczne, transformatory), przewody gazowe, ciepłownicze, przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne.
 więcej >


Przebudowa lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.
Procedura dotyczy uzyskania zgody na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową tj. linie elektroenergetyczne (w tym także złącza kablowe, szafki elektroenergetyczne, transformatory), przewody gazowe, ciepłownicze, przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne.
 więcej >


Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym.
Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg tj. linie elektroenergetyczne (w tym także złącza kablowe, szafki elektroenergetyczne, transformatory), przewody gazowe, ciepłownicze, przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne.
 więcej >


Zajęcie pasa drogowego – polegające na umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Procedura dotyczy zgody na zajęcie zajęcie pasa drogowego związane z umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 więcej >


Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
 więcej >


Zajęcie pasa drogowego – poprzez umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.
Procedura uzyskania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.
 więcej >


Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności.
 więcej >


Lokalizacja zjazdu z drogi.
Procedura uzyskania zezwolenia na budowę / przebudowę zjazdu.
 więcej >


Identyfikatory na przejazd samochodów ciężarowych.
Procedura uzyskania identyfikatora/ów umożliwiających wjazd w niektóre obszary ulic.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:41:29
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak