bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym jest burmistrz miasta. Podstawą prawną jest USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.).

Informacje podstawowe
(na podst. art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych)

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1)   występuje do Burmistrza Miasta Marki z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
2)   zwraca się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach; 
Do wniosków organizator załącza:
    1)   dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);  
    2)   program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;  
    3)   regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;   
    4)   pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;  
    5)   warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
3)   powiadamia właściwego miejscowo:
    a)  komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
    b)  komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Wymagane dokumenty do wydania zezwolenia przez Burmistrza Miasta  
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej , który powinien określać:  
1)   nazwę organizatora;
2)   określenie rodzaju imprezy masowej;
3)   nazwę imprezy masowej;
4)   miejsce jej przeprowadzenia, czas jej rozpoczęcia i zakończenia,  liczbę osób, które mają w niej uczestniczyć,
5)  informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych)

Do wniosku należy dołączyć (na podst. art. 26 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych):
1)   graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
    a)  oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
    b)  oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
    c)  oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
    d)  informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
2)   instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych) czyli instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej,  z zastrzeżeniem, że instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
3)   terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4)   informację o:
    a)  liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
    b)  przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
    c)  liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5)   osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
6)   informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
7)   informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);
8)   informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych) - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Opinie miejscowo komendanta powiatowego Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych), oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, o której mowa w art. 6 ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

3. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych), dołącza ważne opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

Dodatkowe informacje
Burmistrz Miasta może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
1)   kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.4));
2)   dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);
3)   pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Tekst ustawy będącej podstawą prawną procedury dostępny jest na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090620504

Opłaty
Opłata skarbowa wynosi: 82 zł

Termin załatwienia
Burmistrz Miasta wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Jednostka odpowiedzialna
Sekretarz miasta – Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95
tel. 022 – 7811003 wew. 140 e-mail: sekretarz@marki.pl
godziny pracy: codziennie od 8 do 16, w środy od 10 do 18
(w soboty urząd nieczynny)

Tryb odwoławczy
Od decyzji burmistrza zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmawiającej wydania zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.).

Formularze
Nie występują
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:41:19
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak