bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Ewidencja innych obiektów hotelarskich

Zgłoszenie

w sprawie świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie

 

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 ) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2001 r. Nr 66, poz. 665, z 2002 r. Nr 142, poz. 1190) zgłoszeniu do ewidencji podlega stałe lub sezonowe świadczenie usług hotelarskich w obiektach nieskategoryzowanych.

 

Wykaz załączników niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia oraz podstawa prawna ich żądania:

 

  1. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON wydane przez właściwy urząd statystyczny - podstawa żądania - § 10 ust. 2a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz. U. z 2001r., nr 66, poz. 665; zm. Dz. U. z 2002 r., nr 142, poz. 1190 ,

 

  1. decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinię rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu - podstawa żądania - § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a )  i pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia ,

 

  1. książka obiektu z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującego kontroli lub oceny obiektu - podstawa żądania - § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia ,

 

  1. opinia właściwej miejscowo komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – podstawa żądania § 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia,

 

  1. opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – podstawa żądania § 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia.
druk zgłoszenia 52,2KB PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:41:02
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak