bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zapytania ofertowe

WOŚ.271.1.8.2018
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania polegającego na opracowaniu ,,Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miasto Marki '' wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Marki
 więcej >


BI.271.1.2018
Gmina Miasto Marki - Urząd Miasta Marki zaprasza do złożenia oferty na ,,Dostawę sprzętu komputerowego''
 więcej >


WPS.271.1.2018
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na ,,Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026''
 więcej >


WGN.271.3.2018
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta Marki w roku 2018"
 więcej >


WGN.271.2.2018
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,, Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb Gminy Miasto Marki.''
 więcej >


WGN.271.1.2018
Przedmiotem zamówienia jest ''Obsługa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Marki na 2018 rok ''
 więcej >


WO.271.6.2017
Gmina Miasto Marki - Urząd Miasta Marki, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro na ,,Sprzedaż oraz dostawa artykułów biurowych '' .
 więcej >


BI.271.3.2017
Gmina Miasto Marki - Urząd Miasta Marki, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro na ,,Dostawę tuszy i tonerów '' .
 więcej >


Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania Studium Wykonalności oraz wsparcie w procesie aplikowania o dofinasowanie dla Projektu partnerskiego pn. ,,Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF''.
 więcej >


Zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku/kolonii profilaktyczno-socjoterapeutycznej dla 2 grup kolonijnych
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
 więcej >


WOŚ.271.1.5.2017
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: ,,Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki''.
 więcej >


Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasto Marki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 więcej >


WGN.271.4.2017
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:,,Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta Marki w roku 2017''
 więcej >


BI.271.2.2017
Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu komputerowego. Termin składania ofert: 10 kwietnia 2017 roku.
 więcej >


WPS.271.3.2017
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostawę oraz montaż 16 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych na terenie m. Marki. Termin składania ofert upływa 04.04.2017 o godz. 14:00. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Marki (pokój nr 13), ul. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki (decyduje data i godzina wpływu).  więcej >


BI.271.1.2017
Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu komputerowego. Termin składania ofert: 24 marca 2017 roku.
 więcej >


WGN.271.3.2017
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie miasta Marki w roku 2017 ''
 więcej >


Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostawę oraz montaż 16 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych na terenie m. Marki. Termin składania ofert upływa 20.03.2017 o godz. 15:00.  więcej >


WGN.271.2.2017
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.:
,,Wykonanie operatów szacunkowych określonych wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Miasto Marki''
 więcej >


WGN.271.1.2017
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
,,Obsługa geodezyjna Wydziału gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Marki na rok 2017''
 więcej >


WOŚ.271.1.3.2017
Zapytanie ofertowe dotyczące dyspenserów feromonowych, koszyczków do dyspenserów, opasek lepowych.
 więcej >


WO.271.111.2016
Sprzedaż oraz dostawa artykułów biurowych
 więcej >


WO.271.108.2016
Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży oraz dostawy artykułów spożywczych
 więcej >


WO.271.110.2016
Zapytanie ofertowe dotyczące Świadczeń usług z zakresu medycyny pracy oraz innych świadczeń zdrowotnych
 więcej >


WMM.271.2.2016
Zapytanie ofertowe na "Dostawę dysków twardych". Termin składania ofert: 8 grudnia 2016 roku.
 więcej >


Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osoby od 65 roku życia) oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
 więcej >


BI.271.1.216
Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu komputerowego. Termin składania ofert: 30 sierpnia 2016 roku.
 więcej >


WGN.271.3.2016
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb Gminy Miasta Marki''
 więcej >


WZMK.271.4.2016
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Roboty budowlane - zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Markach przy al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35" Termin składania ofert upływa w dniu: 08.07.2016 roku o godzinie 12.00 w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.
 więcej >


WPS.271.3.2016 Zaproszenie do składania ofert na usługę opracowania Studium Wykonalności oraz wsparcie w procesie aplikowania o dofinansowanie dla Projektu partnerskiego pn. ,,Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF''  więcej >


WZMK.271.3.2016
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Roboty budowlane - zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Markach przy al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35" Termin składania ofert upływa w dniu: 17.06.2016 roku o godzinie 12.00 w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.
 więcej >


SPA.271.1.2016
Zaproszenie do składanie ofert w postępowaniu na organizację kolonii profilaktyczno-socjoterapeutycznej w nadmorskiej miejscowości dla dzieci w wieku 7-16 lat, objętych programem socjoterapeutycznym realizowanym w klubach profilaktycznych i świetlicach środowiskowych. Termin składania ofert upływa w dniu 30 maja 2016r. o godzinie 15:00.
 więcej >


WPS.271.2.2016
Zaproszenie do składanie ofert w postępowaniu na usługę ,,Opracowania Studium Wykonalności oraz wsparcie w procesie aplikowania o środki dotacji dla Projektu pn. Budowa parkingów ,,Parkuj i Jedź'' przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki''.
 więcej >


WOŚ.271.1.9.2016
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie graficzne, wydruk i dostawę edukacyjnej gry karcianej dla dzieci pn. "Zielony Marek". Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko.rutkowska@marki.pl w terminie do dnia 20.05.2016 r. do godziny 12:00. Ofertę należy niezwłocznie potwierdzić poprzez złożenie wersji papierowej, z dopiskiem "Oferta na wykonanie gry "Zielony Marek". Dokumenty można przesłać na adres: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Marki - pokój nr 6.
 więcej >


WPS.271.1.2016
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”
 więcej >


WMM.271.1.2016
Zaproszenie do składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na ''Dostawę sprzętu łączności'' w terminie do 13.05.2016 roku do godziny 12.00.
 więcej >


WOŚ.271.1.6.2016
Zaproszenie do składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na ''dostawę środka do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka'' w terminie do 08-04-2016 roku do godziny 12.00.  więcej >


WZMK.271.2.2016
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Wykonanie przeglądów okresowych rozszerzonych obiektów budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Marki i obiektów użytkowych stanowiących mienie komunalne" Termin składania ofert: 08.04.2016 roku do godziny 12.00 w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.
 więcej >


WTI.271.1.2016
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Dostawę sprzętu komputerowego ". Termin składania ofert: 09-03-2016 do godziny 14.00,
miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: michal.gizinski@marki.pl
 więcej >


WI.271.3.2.2016
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do napraw cząstkowych". Termin składania ofert: 26.02.2016 roku do godziny 16.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna lub drogą elektroniczną na adres e-mail: drogi@marki.pl
 więcej >


WZMK.271.1.2016
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego hydroizolacji, instalacji wentylacyjnej i renowacji elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Markach przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 35, 37, 39, 43, 76, 78, 80 i 86 stanowiących elementy zespołu zabytkowego tzw. Osiedla robotniczego". Termin składania ofert: 12.02.2016 roku do godziny 12.00 w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.
 więcej >


Zaproszenie do składania ofert na "Odbiór, transport i utylizację zwłok padłych zwierząt". Termin składania ofert: 15 stycznia 2016 roku do godziny 12.00. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Marki, al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki.
 więcej >


WTI.1610.5.2015
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego". Termin składania ofert do dnia 17 grudnia 2015 roku, do godziny 12.00.
 więcej >


Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz innych świadczeń zdrowotnych. Termin składania ofert: 14.12.2015 r. do godziny 16:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 (kancelaria) lub na adres e-mail: kadry@marki.pl z dopiskiem "Medycyna pracy"
 więcej >


WTI.1610.4.2015
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego". Termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2015 roku, do godziny 12.00.
 więcej >


Zaproszenie do składania ofert na dostawę automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED. Termin składania ofert: 11.12.2015 r. do godziny 12:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 (kancelaria) lub na adres e-mail: sekretarz@marki.pl z dopiskiem "Defibrylatory dla Marek"
 więcej >


WZMK.271.9.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Wykonanie robót zabezpieczających w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Markach przy ul. Słowackiego 3". Termin składania ofert: 04.12.2015 roku do godziny 12.00 w Zakładzie Usług Komunalnych, pokój nr 1, ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.
 więcej >


Urząd Miasta Marki ogłasza konkurs ofert na roboty polegające na wykonaniu fragmentu rurociągu wg. projektu kanalizacji deszczowej obejmujące zakresem (oznaczenia obiektów wg. załączonego projektu) 1. Wykonanie studni SD-10, SD-9 i SD-8 zgodnie z projektem kanalizacji deszczowej w ul. Modrzewiowej w Markach w zakresie określonym w przedmiarze robót. 2. Wykonanie 79mb rurociągu łączącego w/w studnie 3. Budowa wpustów w rowie Rbo-5 z podłączeniem do studni SD-10 Roboty objęte niniejszym konkursem ofert stanowią tylko fragment robót objętych załączonym projektem. Oferty należy składać na piśmie do 3 grudnia 2015r. do godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu pok. nr 6 z dopiskiem "Konkurs ofert - ul. Modrzewiowa"
 więcej >


WI.271.3.18.2015
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pod nazwą "Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miasta Marki - odcinki ulic: Piaskowa, Żwirowa, Szczygla, Równa". Termin składania ofert: 27.11.2015 r. do godziny 12:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr A6 - Wydział Infrastruktury lub na adres e-mail: marta.lisowska@marki.pl
 więcej >


WI.271.3.15.2015
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Dużej w Markach (przy Szkole Podstawowej Nr 4 - skrzyżowanie wyniesione". Termin składania ofert: 16.11.2015 r. do godziny 14:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6.
 więcej >


WZMK.271.9.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Wykonanie robót zabezpieczających w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Markach przy ul. Słowackiego 3". Termin składania ofert: 18.11.2015 roku do godziny 12.00 w Zakładzie Usług Komunalnych, pokój nr 1, ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.
 więcej >


WZMK.271.8.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Wymianę pokrycia dachowego i naprawę części muru podstawy komina usytuowanego na działce położonej w Markach przy ul. Braci Briggsów 11". Termin składania ofert: 18.11.2015 roku do godziny 12.00 w Zakładzie Usług Komunalnych, pokój nr 1, ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.
 więcej >


WI.271.3.14.2015
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą "Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich". Termin składania ofert: 06.11.2015 r. do godziny 12:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr A6 - Wydział Infrastruktury lub na adres e-mail: marta.lisowska@marki.pl
 więcej >


ZOPO.2510.3.2015
Gmina Miasto Marki - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Markach ogłasza konkurs ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej "Przebudowy pomieszczeń w wydzielonej dwukondygnacyjnej części budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach z przeznaczeniem na siedzibę Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Markach". Termin składania lub przesyłania ofert: do 23 października 2015 roku do godziny 12.00.
 więcej >


WZMK.271.7.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych położonych w Markach przy ulicy: Al. J. Piłsudskiego 43, 45, 86, 181, ul. Lisa Kuli 71 i ul. Zabawnej 24; przyłączy kanalizacyjnych do budynków: Al. J. Piłsudskiego 86, ul. Lisa Kuli 71 i ul. Zabawna 24 oraz wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych”. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty lub w Zakładzie Usług Komunalnych, 05-270 Marki, ul. Lisa Kuli 3, pok. 1 w terminie do dnia 23 października 2015 r. do godz.12:00.
 więcej >


ZOPO.4424.13.2015
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie zajęć z rytmiki w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki w roku szkolnym 2015/2016". Termin składania ofert: 02.10.2015 roku do godziny 12.00 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Klonowa 7, 05-270 Marki lub drogą elektroniczną: oswiata@marki.pl.
 więcej >


Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie monitoringu placu zabaw zlokalizowanego na dz. 15/2 w obrębie 3-03 przy osiedlu "Kwitnące" w Markach". Termin składania ofert: 2 października 2015 roku do godziny 12.00
 więcej >


WI.271.3.11.2015
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą "Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 24.09.2015 r. do godziny 12:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


ZOPO.4464.2.2015
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: "Zapewnienie transportu autokarowego na trasie szkoła-pływalnia-szkoła, dla uczniów realizujących program nauki pływania w roku szkolnym 2015/2016". Termin składania ofert: 25.09.2015 roku do godziny 12.00 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Klonowa 7, 05-270 Marki.
 więcej >


Zaproszenie do składania ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia). Termin składania ofert: 2 października 2015 roku do godziny 16.00
 więcej >


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad "Budową ulicy Rolnej w Markach". Termin składania ofert: 8 września 2015 roku
 więcej >


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Rozbiórkę budynku "C" przy Urzędzie Miasta Marki. Termin składania ofert: 24 sierpnia 2015 roku godz. 12:00.
 więcej >


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad remontem ulicy Grunwaldzkiej w Markach. Termin składania ofert: 19 sierpnia 2015 roku.
 więcej >


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu wnętrza budynku Urzędu Miasta Marki". Termin składania ofert: 19 sierpnia 2015 roku godz. 12.00.
 więcej >


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Koszenie rowów melioracyjno-komunalnych w Markach". Termin składania ofert: 26.08.2015 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna z dopiskiem "koszenie rowów".
 więcej >


ZOPO.2510.2.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad - Modernizacją bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach przy ul. Okólnej 14" Termin składania ofert: 09.07.2015 r. godzina 10:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych, ul.Klonowa, 05-270 Marki lub drogą elektroniczną na adres: oswiata@marki.pl.
 więcej >


ZOPO.2510.1.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad - Przebudową pomieszczeń sanitarnych i wydzieleniem sali w Przedszkolu Miejskim Nr 3 "Bajkowy Świat" w Markach " Termin składania ofert: 03.07.2015 r. godzina 10:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych, ul.Klonowa, 05-270 Marki lub drogą elektroniczną na adres: oswiata@marki.pl.
 więcej >


WZMK.271.6.2015
Zaproszenie do składania ofert na "Usługę polegającą na odbiorze odpadów oraz dostarczeniu pojemników do ich gromadzenia". Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty lub w Zakładzie Usług Komunalnych, 05-270 Marki, ul. Lisa Kuli 3, pok. 1 w terminie do dnia 3 lipca 2015 r. do godz.14:00.
 więcej >


WTI.1610.3.2015
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego". Termin składania ofert do dnia 19 czerwca 2015 roku do godziny 12.00.
 więcej >


WTI.1610.2.2015
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę serwerów". Termin składania ofert do dnia 19 czerwca 2015 roku do godziny 12.00.
 więcej >


WZMK.271.5.2015
Zaproszenie do składania ofert na "Ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Markach przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 113 wraz z kosztorysem inwestorskim".Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty lub w Zakładzie Usług Komunalnych, 05-270 Marki, ul. Lisa Kuli 3, pok. 1 w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz.12:00.
 więcej >


WTI.1610.1.2015
Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Marki". Termin składania ofert: 26 maja 2015 roku do godziny 12.00.
 więcej >


WOŚ.1610.1.105.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Koszenie rowów melioracyjno-komunalnych w Markach”. Termin składania ofert: 19.05.2015 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna z dopiskiem "koszenie rowów".
 więcej >


ZOPO.2512.1.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Wykonanie pięcioletniej kontroli okresowej budynków placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Marki" Termin składania ofert: 21.05.2015 r. godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych, ul.Klonowa, 05-270 Marki lub drogą elektroniczną na adres: oswiata@marki.pl.
 więcej >


WI.271.3.4.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej 14 (dz.nr ew. 27/3, obręb 5-02)" Termin składania ofert: 16.04.2015 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólnalub drogą elektroniczną na adres inwestycje@marki.pl.
 więcej >


WOŚ.1610.1.69.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolnożyjącymi z terenu Gminy Miasto Marki - zabiegi sterylizacji kotów". Termin składania ofert: 03.04.2015 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WOŚ.1610.1.58.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolnożyjącymi z terenu Gminy Miasto Marki - zabiegi sterylizacji kotów". Termin składania ofert: 20.03.2015 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WOŚ.1610.1.57.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Miasto Marki”. Termin składania ofert: 20.03.2015 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WPR.061.1.1.2015
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie aktualizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Marki do 2020 roku" oraz uwzględnienie perspektywy rozwoju do 2030 roku.
 więcej >


WI.271.3.3.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Wykonanie bezpośredniego nadzoru nad budową kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Katowickiej w Markach" Termin składania ofert: 16.03.2015 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.3.2.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Duża 1A (dz. nr ew. 172/11, obręb 1-18) wraz z zagospodarowaniem terenu" Termin składania ofert: 9.03.2015 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna lub drogą elektroniczną na adres inwestycje@marki.pl.
 więcej >


WGN.271.3.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego" Termin składania ofert: 26.02.2015 r. godzina 16:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna osobiście lub pocztą na adres zamawiającego.
 więcej >


WGN.271.2.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości" Termin składania ofert: 16.02.2015 r. godzina 16:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna osobiście lub pocztą na adres zamawiającego.
 więcej >


WGN.271.1.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę geodezyjną Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki na 2015 rok. Termin składania ofert: 16.02.2015 r. godzina 16:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna lub pocztą na adres zamawiającego.
 więcej >


Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie obiektu sportowego przy ul.Wspólnej (dz. nr ew. 73 obręb 4-03)". Termin składania lub przesyłania ofert: 9 grudnia 2014 roku, godz. 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@marki.pl
 więcej >


Zapytanie ofertowe na "Budowę skrzyżowania (włączenia) drogi gminnej ul. Zygmuntowskiej, do drogi serwisowej nr 14L zlokalizowanej w pasie drogi krajowej nr 8 w Markach,". Termin składania lub przesyłania ofert: 13 listopada 2014 roku, godz. 16:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub pocztą elektroniczną na adres: drogi@marki.pl
 więcej >


Zapytanie ofertowe na "Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Turystycznej w Markach". Termin składania lub przesyłania ofert: 21 lipca 2014 roku, godz. 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@marki.pl
 więcej >


Zapytanie ofertowe na "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze gminy miasta Marki stanowiącego element Strategii ZIT". Termin składania lub przesyłania ofert: 18 lipca 2014 roku, godz. 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje.balcerzak@marki.pl
 więcej >


Konkurs ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na opracowanie "Strategii Mieszkaniowej miasta Marki na lata 2015-2025. Termin składania ofert: 18 lipca 2014 roku, godz. 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Zakład Usług Komunalnych, ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki
 więcej >


Konkurs ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na "Rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic ks. bpa Władysława Bandurskiego i Okólnej, polegającej na dodaniu dwóch brakujących przejść dla pieszych: na południowym wlocie ul. Okólnej i na wschodnim wlocie ul. Bandurskiego.". Termin składania lub przesyłania ofert: 7 lipca 2014 roku, godz. 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna lub drogą elektroniczną: drogi@marki.pl. Termin nadsyłania ofert zostaje przedłużony do dnia 09.07.2014 r. do godz. 14:00.  więcej >


Urząd Miasta Marki w związku z przygotowywaniem projektu na realizację zadania pn. Budową kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Turystycznej w Markach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2014 Działanie 6.2 Turystyka, zachowując tryb konkurencyjności (z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustaw Prawo zamówień publicznych - tj. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) zwraca się o przedstawienie swojej oferty. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 6 czerwca 2014 r. do godz. 10:00.
 więcej >


Konkurs ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na "Opracowanie projektu ulicy Rolnej w Markach wraz z odwodnieniem". Termin składania lub przesyłania ofert: 29 kwietnia 2014 roku, godz. 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna lub drogą elektroniczną: inwestycje@marki.pl.  więcej >


Konkurs ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej placów zabaw w mieście Marki". Termin składania lub przesyłania ofert: 29 kwietnia 2014 roku, godz. 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna lub drogą elektroniczną: inwestycje@marki.pl.
 więcej >


Konkurs ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Markach". Termin składania lub przesyłania ofert: 14 kwietnia 2014 roku, godz. 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna lub drogą elektroniczną: inwestycje@marki.pl.
 więcej >


Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Marki zwraca się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie projektu : „Budowa skrzyżowania ulicy Zygmuntowskiej w Markach z drogą serwisową 14L wzdłuż drogi krajowej nr 8 na terenie miasta Marki”. Termin składania ofert: 07.04.2014 r. godzina 12.00.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2018/08/01 13:03:39
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak