bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Marki - 1 etat


Zarządzenie nr 0050.133.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Marki - 1 etat
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Kwestionariusz osobowy - Załącznik nr 1,- dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki
Kwestionariusz do pobrania - plik PDF,


Oświadczenie - Załącznika nr 2, – dla osoby ubiegającej się w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) – o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oświadczenie do pobrania - plik PDF,


Oświadczenie - Załącznik nr 3, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczenie do pobrania - plik PDF ,


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/09/28 10:33:05
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak