bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zawiadomienia , inforamcje

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie gminy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Marki w 2019 roku
 więcej >


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z przejęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 więcej >


Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, złożony w dniu 22.05.2018 r., następnie uzupełniony w dniu 22.06.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.26.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg publicznych gminnych, pod nazwą: „Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 w obrębie 05-05 w m. Marki”.
 więcej >


Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.7.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Markach: etap I – odcinek od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Modrzewiową, etap II – odcinek od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do ul. Spacerowej ''
 więcej >


Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.1.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „ Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki”.
 więcej >


Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Kołbuk
Data modyfikacji: 2018/12/19 14:28:56
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak