W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Zarządzenie nr 0161/03/2008

Zarządzenie nr 0161/03/2008

Zarządzenie nr 0161/03/2008
Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach
z dnia 06 lutego 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zakładowego regulaminu premiowania


Na podstawie § 10 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadza się Zakładowy Regulamin Premiowania pracowników Zespołu Obsługi Pracowników Oświaty w Markach w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ustalam wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii według zasad określonych w regulaminie, o którym mowa w ust. 1

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku./-/
Andrzej Motyka
Dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w MarkachZałącznik
do Zarządzenia Nr 0161/03/08
Dyrektora ZOPO w Markach
z dnia 06 lutego 2008 rokuZAKŁADOWY REGULAMIN PREMIOWANIA
Pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach


§ 1
Część ogólna

1. Zakładowy Regulamin Premiowania zwany dalej Regulaminem wprowadza system premiowania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Markach.
2. Prawo do premii przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
3. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w planie finansowym na dany rok budżetowy tworzy się fundusz premiowy w wysokości nieprzekraczającej 20 % rocznych wynagrodzeń zasadniczych pracowników.
4. Premia jest wyrazem oceny i postawy pracownika.


§ 2
Zasady i warunki przyznawania premii

1. Warunkiem przyznania premii jest należyte wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych, w tym:
- pełne zaangażowanie się w realizację celów poprzez nienaganne wykonywanie zadań określonych dla stanowiska pracy,
- efektywne wykorzystanie czasu pracy,
- należyta dbałość o powierzone mienie,
- przestrzeganie zasad kultury współpracy z pracownikami oraz klientami Zespołu,
- przestrzeganie wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Zespole.
2. Wysokość premii może wynosić do 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika i jest uzależniona od ilości oraz stopnia trudności i złożoności przydzielonych do wykonania zadań.
3. Decyzję w sprawie przyznania, pozbawienia lub obniżenia premii podejmuje dyrektor.
4. Premia wypłacana jest z dołu w okresach miesięcznych w terminie wypłaty wynagrodzenia lub w okresach kwartalnych w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
5. Nowy pracownik ma prawo do premii po pierwszym przepracowanym miesiącu, a odchodzący ma prawo do premii za ostatni pełen przepracowany miesiąc.


§ 3
Okoliczności uprawniające do obniżenia lub pozbawienia pracownika premii

1. Dyrektor może pozbawić pracownika premii lub jej części w następujących przypadkach:
- zawinionego przez pracownika niewykonania w terminie obowiązków wynikających z zakresu czynności,
- uzasadnionych skarg na pracę pracownika,
- zawinionego spowodowania szkody w mieniu Zespołu,
- stwierdzenia zaniedbań pracownika w wykonywaniu obowiązków określonych w § 2 ust.1.
- nie przestrzegania ustalonego czasu pracy w Zespole (spóźnianie się, opuszczanie stanowiska pracy bez uzgodnienia z dyrektorem lub zastępcą, samowolna zmiana ustalonego czasu pracy),
- innego ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.
2. Stopień zmniejszenia lub okres pozbawienia premii zależy od rodzaju i zakresu niedopełnienia obowiązków pracowniczych.
3. Na wniosek pracownika należy poinformować go o przyczynach obniżenia lub pozbawienia premii (wstrzymania jej wypłaty). Od decyzji tej przysługuje pracownikowi odwołanie do burmistrza miasta w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.


§ 4
Postanowienia końcowe

1. Do zmiany niniejszego Regulaminu stosuje się tryb przewidziany dla jej wprowadzenia.
2. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu oraz udzielenie wyjaśnień z tym związanych należy do dyrektora Zespołu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 stycznia 2008 roku./-/
Andrzej Motyka
Dyrektor ZOPO w Markach

Powiadom znajomego