W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Rada Miasta Marki - XXIX sesja - protokół

Rada Miasta Marki - XXIX sesja - protokół

PROTOKÓŁ Nr 29
z XXIX sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 11 maja 2005 roku

O godzinie 14.00 XXIX sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko. Przywitała stałych członków Rady oraz przybyłych gości. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2004 rok (Druk nr 211):
a) przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Marki za 2004 rok,
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie Sprawozdania,
c) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki,
d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall złożyła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt pt. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pana Macieja Kryskiego.”

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie wniosku.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 10
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
Trzech radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, w tym radna Agata Świstowska.

Wniosek został przyjęty. Projekt uchwały rozpatrzony będzie po punkcie 5 porządku obrad.

Radna Agata Świstowska złożyła pisemny wniosek o zmianę porządku obrad, w którym wnosi o wprowadzenie jako punkt 4 „Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia sześćdziesiątej rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej, których ofiara życia nie poszła na marne i wpisała się na trwałe w dziejach Świata, naszego narodu i naszego Miasta.”
Projekt uchwały został rozdany radnym tuż przed sesją (wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie wniosku.
Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 7
przeciw – 6
wstrzymujących się – 2

Wniosek został odrzucony – zgodni z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2004 rok (Druk nr 211):
a. przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Marki za 2004 rok,
b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie Sprawozdania,
c. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki,
d. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
e. dyskusja,
f. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pana Macieja Kryskiego.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 4. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2004 rok (Druk nr 211):

a. przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Marki za 2004 rok,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Marki za 2004 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z wykonania budżetu.
Burmistrz szczegółowo omówił poszczególne Działy dochodów i wydatków oraz zadania inwestycyjne. W posumowaniu zwrócił uwagę na dynamikę wzrostu dochodów, zrealizowane w 2004 roku zadania inwestycyjne. W Jego opinii budżet został wykonany dobrze.
Następnie Burmistrz podziękował pracownikom Urzędu i radnym za kolejny rok efektywnej współpracy.

b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie Sprawozdania,


Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała Uchwałę Nr 156/W/05 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pozytywna opinia!

c. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Opinię o sprawozdaniu Burmistrza Miasta marki z wykonania budżetu za rok 2004.
Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall przedstawiła odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium za rok 2004. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała Uchwałę Nr 157/W/05 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2005 roku wyrażającą opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Marki w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki za 2004 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

e. dyskusja,

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko otworzyła dyskusję.

Radna Agata Świstowska wyraziła wątpliwość, czy Rada Miasta może podjąć uchwałę w sprawie absolutorium skoro odczytane Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęły 4 maja 2005 roku i przysługuje od nich odwołanie w terminie 14 dni, więc nie są prawomocne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall przypomniała procedurę absolutoryjną, zwróciła szczególną uwagę na ustawowe terminy przewidziane na przeprowadzenie całej procedury. Przypomniała również, że od lat uchwały Rady Miasta w sprawie absolutorium były podejmowane bez zachowania tego dwutygodniowego terminu i nigdy taka uchwała nie została zakwestionowana przez Wojewodę Mazowieckiego.

Radny Tadeusz Sienkiewicz wyraził zdziwienie pytaniem radnej Świstowskiej i zapytał, od czego Rada ma się odwoływać – od pozytywnych opinii Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej?

Radca Prawny Krystyna Gonciarz powiedziała, że skoro do dnia sesji nie została podjęta inicjatywa odwołania się od uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej to nie ma przeszkód prawnych, aby przeprowadzić głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski zaproponował, aby radna Agata Świstowska złożyła stosowny wniosek i wówczas Rada wypowie się w tej kwestii.

Radna Agata Świstowska nie złożyła wniosku i na ten temat dyskusja została zakończona.

Radny Tadeusz Skłodowski podkreślił, że Burmistrz kieruje bardzo dobrym zespołem pracowników i jego uwagi nie odnoszą się do pracy poszczególnych osób.
Jednocześnie stwierdził, że nastąpił duży wzrost wydatków na remont Szkoły Podstawowej nr 3; projekt remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 142 był bardzo drogi; nastąpił wzrost wydatków na administrację – nie biorąc pod uwagę wynagrodzeń pracowniczych; radny omówił pozytywne i negatywne zjawiska dotyczące wydatkowania środków w oświacie.
Powiedział również, że polityka gospodarcza Burmistrza jest dla niego nie do zaakceptowania, co wynika stąd, że posiada informacje odnośnie pewnych zdarzeń gospodarczych w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych.

Burmistrz Janusz Werczyński zauważył, że wspomniane wydatki remontowe na SP nr 3 nie wzrosły, przeciwnie były niższe o 100 tys; projekt remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 142 był niezbędny – zaproponował radnym zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą tej sprawy; podkreślił, że administracja w Markach nie jest droga (m.in. utrzymanie grupy prewencji to też wydatki z działu administracja).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall zwróciła uwagę, że jeśli radni mają wiedzę na temat nieprawidłowości działań Burmistrza, to powinni podjąć kroki, aby zlecić zbadanie takiej sprawy przez Komisję Rewizyjną.

Radny Robert Tankiewicz zapytał, ile wynosi pensja Zastępcy Burmistrza i od kiedy?

Burmistrz Janusz Werczyński odpowiedział, że Zastępca Burmistrza został powołany Zarządzeniem Burmistrza po wyborach, a jego pensja wynosi 9.279,- zł brutto.
Burmistrz odpowiedział również na pytania sformułowane przez radnego Grzegorza Młodzianowskiego dotyczące środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na tym zakończyła się dyskusja w tym punkcie porządku obrad.

f. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radna Małgorzata Babiuch – Hall złożyła wniosek, aby głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki za 2004 rok przeprowadzić w formie głosowania imiennego przy użyciu kart do głosowania.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 6
przeciw – 9
wstrzymujących się – 0
Wniosek został odrzucony.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki za 2004 rok i poddała go pod głosowanie.

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 11
przeciw – 2
wstrzymujących się – 2

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXIX/209/2005 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński podziękował za tak satysfakcjonujący wynik głosowania i zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby w latach następnych nie zawieść pokładanych oczekiwań.

Pkt 5. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przekazała prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że wpłynęła interpelacja radnej Teresy Sobolewskiej, w której radna zwraca się o stwierdzenie ważności jej mandatu. W związku z tą interpelacją zostało skierowane wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego o wyjaśnienia dotyczące tej kwestii.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo radnej Agaty Świstowskiej, w którym radna zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących jej udziału w rozpatrywanej przez Radę sprawie skargi złożonej przez pana Macieja Kryskiego (pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Przewodnicząca odczytała również odpowiedź na w/w pismo (kopia pisma stanowi załącznik nr 11do protokołu).

Pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pana Macieja Kryskiego.

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski odczytał skargę Pana Macieja Kryskiego złożoną do Wojewody Mazowieckiego (kopia skargi stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall odczytała Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi pana Macieja Kryskiego.
Opinia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druku nr 227).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall zgłosiła autoporawkę do projektu uchwały polegającą na dopisaniu w każdym miejscu, gdzie w uzasadnieniu do uchwały występuje nazwisko Kryski imienia Maciej.

Radna Agata Świstowska powiedziała, że Przewodnicząca Rady napisała nieprawdę w piśmie odczytywanym w 5 punkcie porządku obrad – radna tylko towarzyszyła chorej matce. Zapytała, co znaczy zapis w punkcie 3 podsumowania w Uzasadnieniu do uchwały: „w konflikt ten była zaangażowana radna Agata Świstowska....”?
Powiedziała również: „...chciałabym, aby było to wyjaśnione; ja byłam opisana ze względu na tę sprawę, więc proszę się nie dziwić, że wzbudza to we mnie tyle emocji; dlatego, że nie czuję się winna w jakikolwiek sposób i niezaangażowana w cokolwiek, więc dlaczego mnie się opisuje; a się opisuje dlatego, że pewnie w innych sprawach jestem przeciw i to jest jedyny atak, który Państwo chcą na mnie – przeprowadzają zresztą w Rzeczpospolitej Mareckiej”.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko powiedziała, że radna towarzyszyła swojej matce, zabierała głos w sprawie i analizowała zgromadzone w Urzędzie dokumenty dotyczące omawianej sprawy, co nie jest zdaniem Przewodniczącej naganne.

Pani Barbara Świstowska dodała, że protesty w tej sprawie wpływają do Urzędu od 1999 roku. Zwraca się z prośbą, aby samochody ciężarowe nie jeździły w obrębie łącznika do ul. Warszawskiej.

Burmistrz Janusz Werczyński wyraził zdziwienie, ponieważ sprawa toczyła się dość długo i została załatwiona zgodnie z oczekiwaniami m.in. Pani Barbary Świstowskiej, a teraz toczy się spór, kto w tej sprawie występował. Burmistrz dodał, że radna Agata Świstowska osobiście rozmawiała z nim o tej sprawie i nigdy nie widział w tym nic niestosownego.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall wyjaśniła, że Komisja nie bez powodu mówiła o konflikcie sąsiedzkim, ponieważ ze zgromadzonej w Urzędzie dokumentacji wynika, że taki konflikt istnieje. Ponadto w skargach z dnia 12 czerwca i 8 listopada 2004 roku kierowanych do burmistrza jedną z osób, które podpisały skargi jest również radna Agata Świstowska. Radna była również obecna na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i w dniu 4 maja br. radna udzielała dodatkowych wyjaśnień i prezentowała fotografie.

Na wniosek radnego Tadeusza Skłodowskiego Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała pismo skierowane do pana Macieja Kryskiego po przeprowadzonej wizji lokalnej na łączniku dojazdowym od ul. Warszawskiej, którą to wizję przeprowadziła Komisja w składzie: Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko, Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski, Zastępca Burmistrza Krzysztof Wnuk oraz pracownik Referatu Zarządu Dróg Adam Stachoń (kopia pisma stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Radna Agata Świstowska zapytała, czy powinna zabierać głos w tej sprawie i brać udział w głosowaniu nad uchwałą w sprawie skargi pana Macieja Kryskiego?

Radca Prawny Krystyna Gonciarz odpowiedziała, że nie widzi przeszkód prawnych, aby radna zabierała głos w tej sprawie, natomiast zaleca powstrzymanie się radnej od głosowania.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski złożył wniosek o zakończenie dyskusji.
Głosowanie wniosku
za przyjęciem wniosku – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Radna Agata Świstowska nie brała udziału w głosowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi pana Macieja Kryskiego.

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu w tym radna Agata Świstowska.

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXIX/210/2005 i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Pkt 7. Sprawy różne.

1.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall odczytała wyjaśnienie przygotowane przez Komisję Rewizyjną dotyczące roli Rady Miasta Marki oraz Przewodniczącej Rady w załatwieniu skargi pana Macieja Kryskiego.
Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o przedstawionym wyżej wyjaśnieniu.

Głosowanie
za wydaniem pozytywnej opinii – 10
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
Troje radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, w tym Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko i radna Agata Świstowska.

2. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall odczytała Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma pana Aleksandra Cybulskiego.
Stanowisko stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Radca Prawny Krystyna Gonciarz wyjaśniła, że stanowisko Komisji Rewizyjnej winno posłużyć do wypracowania stanowiska w tej sprawie przez organ wykonawczy.

Rada Miasta Marki przyjęła informację z pracy Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma pana Aleksandra Cybulskiego.

3. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poinformowała, że wpłynęła skarga pana Jana Stypy, która jest sformułowana w taki sposób, że trudno stwierdzić czego dotyczy (kopia skargi stanowi załącznik nr 19 do protokołu).

4. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poinformowała, ż w dniu 18 maja 2005 roku odbędzie się sesja z udziałem dzieci i młodzieży z mareckich szkół. Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad (porządek stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
Podkreśliła, że porządek obrad przygotowała na podstawie pisma, które Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 28 kwietnia 2005 roku wystosowała do wszystkich mareckich szkół bez poinformowania o tym Rady, a pismo zawierało już porządek obrad przygotowany przez Komisję.
Przewodnicząca zwróciła uwagę na punkt 6 omawianego porządku obrad „wręczenie nagród”. Zdaniem Przewodniczącej propozycja nie została do końca przemyślana, ponieważ przedstawiciele młodzieży obecni na sesji mogliby otrzymać pamiątki – upominki z okazji uczestnictwa w takiej sesji, a nie nagrody dla najlepszych uczniów, jak zaproponowała w swoim piśmie Komisja.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall zapytała, dlaczego Komisja Oświaty przyjęła taki tryb, że wychodzi z inicjatywami na zewnątrz nie informując o tym Rady? Przypomniała, że § 15 Statutu Miasta Marki precyzyjnie określa zadania tej Komisji.

Radna Agata Świstowska powiedziała, że Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sporu przewidywał zwołanie takiej sesji. Dodała, że osobiście przekazała Plan pracy Komisji dyrektorom placówek oświatowych i wszystkim radnym. Powiedziała również, że zgodnie z § 32 Statutu Przewodnicząca Rady ma obowiązek zwołania sesji na wniosek ¼ ustawowego składu Rady.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zwróciła uwagę, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu naruszyła § 14 i § 15 Statutu Miasta, które mówią o przedmiocie działania i o zadaniach Komisji stałych oraz § 11 pkt 3 Statutu, który brzmi: „Komisje podlegają radzie w całym zakresie swojej działalności”, co oznacza, że żadna Komisji nie ma prawa występowania na zewnątrz. Przewodnicząca odczytała pismo wystosowane przez Komisję Oświaty, Kultury i Sporu z dnia 28 kwietnia 2005 roku (pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu).

Radna Agata Świstowska powiedziała: „moim zdaniem dlatego Państwo – część z Państwa krytykuje Komisję Oświaty, Kultury i Sportu ponieważ w jej składzie są Tadeusz Skłodowski, który mówi niepozytywne rzeczy na temat budżetu, bo ma takie zdanie; pan Robert Tankiewicz, który jest osobą która też mówi negatywne rzeczy i krytykuje, ale jednocześnie jest w Komisji Oświaty, która coś chce zrobić, no i Agata Świstowska. Nie chcę tutaj oświadczać, ale być może, że dorosnę do takiej decyzji (....); ja jestem osobą konsekwentną, ja oczywiście zainicjowałam, żeby taki, a nie inny program tejże Komisji; członkowie Komisji bardzo przychylnie się do tego ustosunkowali, jak również dyrektorzy szkół; po prostu było za dobrze; Świstowska za dobrze pewne rzeczy zrobiła w związku z tym proszę Państwa ja oczywiście to co mieliśmy w tym roku zrobić to ja to dokończę, natomiast w przyszłym roku się zastanowię czy w ogóle brać udział w tejże komisji, bo jeśli komisja ma być przeze mnie krytykowana przez moją osobę”.
Dodała, że nie podziela opinii, że działanie Komisji było niezgodne ze Statutem.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko stwierdziła, że jest zaskoczona tak sformułowanymi opiniami radnej Agaty Świstowskiej.

Radna Elżbieta Świniarska zapewniła, że nikt nie neguje działań Komisji Oświaty i idei samej sesji, ale chodzi o zachowanie pewnych procedur, które są niezbędne dla właściwego funkcjonowania Rady.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Tadeusz Luzyński powiedział, że radna Agata Świstowska jest prawnikiem i dlatego jego zdaniem wszystko było zgodne ze Statutem. Dodał, że taka krytyka jest po prostu przejawem zazdrości i najwyższy czas działać na płaszczyźnie porozumienia.

Na tym zakończona została dyskusja.

Pkt 8. Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 20.30 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zamknęła XXIX sesję Rady Miasta Marki.


protokołowała
Małgorzata Mincberg
Przewodnicząca Rady
Maria Przybysz – Piwko

Powiadom znajomego