W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 30.12.2023

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Rada Miasta Marki - XX sesja

Rada Miasta Marki - XX sesja

PROTOKÓŁ Nr 20
z XX sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 27 października 2004 roku

O godzinie 13.00 XX sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz - Piwko. Przywitała wszystkich obecnych, szczególnie serdecznie ks. Dariusza Gugałę i ks. Prałata Henryka Drożdża. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji z dnia 15 września 2004 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 146).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 143).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Marki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi (Druk nr 137).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk nr 142).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki (Druk nr 122).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki (Druk nr 123).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych (Druk nr 132).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XII/93/2004 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego (Druk nr 135).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 145).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bez przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 124).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 125).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 126).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 136).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod gminną drogę publiczną (Druk nr 140).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Marki do tworzenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju dla potrzeb realizacji projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (Druk nr 144).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki (Druk nr 139).
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji z dnia 15 września 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr 19 z XIX sesji Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2004 roku.

Protokół z XIX sesji Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2004 roku został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 146).

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację z działalności Burmistrza za okres od 6 września do 15 października 2004 roku (informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Burmistrz udzielił również dodatkowych wyjaśnień na pytania zadane przez radnego Tadeusza Skłodowskiego, Roberta Tankiewicza i radną Elżbietę Świniarską.

Pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 143).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informacje o zmianach planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na dzień 20 października 2004 roku (informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Burmistrz wyjaśnił, na czym polegają zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 zawarte w Druku 149 w stosunku do Druku 143 (Druk 149 stanowi załącznik nr 5 do protokółu).

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 143.

W dyskusji głos zabrali: radny Tadeusz Skłodowski i radna Elżbieta Świniarska.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 143) z uwzględnieniem zmian w załącznikach nr 1 i nr 2 zaproponowanych w Druku 149.


Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/141/2004 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Marki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi (Druk nr 137).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński omówił poszczególne paragrafy projektu uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 137.

Radny Tadeusz Skłodowski złożył wniosek, aby w ust. 1 § 3 wykreślić słowa „komisjom rady” i zastąpić je słowem „radnym”.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 9
przeciw – 3
wstrzymujących się – 3

Wniosek został przyjęty.

Radna Agata Świstowska złożyła wniosek, aby wykreślić ust. 2 § 3 wówczas ust. 3 otrzyma numer 2, w którym proponuje wykreślić słowo „inne”.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 4
przeciw – 10
wstrzymujących się – 1

Wniosek został odrzucony.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Marki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi (Druk nr 137) zawierający poprawkę zgłoszoną przez radnego Tadeusza Skłodowskiego.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 12
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/142/2004 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk nr 142).

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił, że doręczony radnym Druk 150 zawiera projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, który został uzupełniony i sprecyzowany w § 2. Burmistrz przedstawił zmiany zawarte w Druku 150 w stosunku do Druku 142 (Druk 150 stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 142.

Radni: Robert Tankiewicz, Małgorzata Babiuch – Hall, Paweł Chojnowski, Bogusław Dąbkowski, Bogdan Trzemecki i Tadeusz Skłodowski zwrócili się o udzielenie dodatkowych informacji.

Na pytania i wątpliwości radnych odpowiedzi udzielał Pan Henryk Poławski, Specjalista Bankowy z Departamentu Finansowania Strukturalnego i Instytucji Finansowych PKO Bank Polski s.a.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk nr 142).

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 7
przeciw – 0
wstrzymujących się – 8

Uchwała nie została przyjęta, bowiem zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwały dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki (Druk nr 122).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo omówił projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 122.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, udzielił dodatkowych wyjaśnień oraz zaprezentował – przy pomocy systemu informacji o terenie GEO – MAP – obszary będące tematem treści uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki (Druk nr 122).

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 10
przeciw – 0
wstrzymujących się – 5

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/143/2004 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki (Druk nr 123).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo przedstawił rozpatrywany projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 123.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, udzielił dodatkowych wyjaśnień oraz zaprezentował – przy pomocy systemu informacji o terenie GEO – MAP – obszary będące tematem treści uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki (Druk nr 123).

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 7
przeciw – 3
wstrzymujących się – 5

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/144 /2004 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych (Druk nr 132).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 132.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych (Druk nr 132).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XX/145/2004 i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XII/93/2004 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego (Druk nr 135).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo omówił i uzasadnił proponowane zmiany do uchwały nr XII/93/2004 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 135.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XII/93/2004 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego (Druk nr 135).

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/146/2004 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 145).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 145.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, udzielił dodatkowych wyjaśnień oraz zaprezentował – przy pomocy systemu informacji o terenie GEO – MAP – obszary będące tematem treści uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 145).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XX/147/2004 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Pkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 124).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo omówił przedłożony projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 124.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, udzielił dodatkowych wyjaśnień oraz zaprezentował – przy pomocy systemu informacji o terenie GEO – MAP – obszary będące tematem treści uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bez przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 124).

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/148/2004 i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Pkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 125).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 125.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, udzielił dodatkowych wyjaśnień oraz zaprezentował – przy pomocy systemu informacji o terenie GEO – MAP – obszary będące tematem treści uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 125).

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/149/2004 i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Pkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 126).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił uzasadnienie do rozpatrywanego projektu uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 126.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, udzielił dodatkowych wyjaśnień oraz zaprezentował – przy pomocy systemu informacji o terenie GEO – MAP – obszary będące tematem treści uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 126).

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 12
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/150/2004 i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Pkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 136).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo omówił projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 136.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, udzielił dodatkowych wyjaśnień oraz zaprezentował – przy pomocy systemu informacji o terenie GEO – MAP – obszary będące tematem treści uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 136).

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/151/2004 i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Pkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod gminną drogę publiczną (Druk nr 140).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 140.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, udzielił dodatkowych wyjaśnień oraz zaprezentował – przy pomocy systemu informacji o terenie GEO – MAP – obszary będące tematem treści uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod gminną drogę publiczną (Druk nr 140).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XX/152/2004 i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Pkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Marki do tworzenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju dla potrzeb realizacji projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (Druk nr 144).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały, szczegółowo omówił działania i cele Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (wniosek o finansowanie Działania 1 Inicjatywa Wspólnotowa EQAL stanowi załącznik nr 32 do protokołu).

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 144.


Radny Tadeusz Skłodowski złożył wniosek o nie głosowanie nad tym projektem uchwały, ponieważ w przeddzień sesji materiały dotyczące Programu nie były dostępne w Biurze Rady.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 4
przeciw – 9
wstrzymujących się – 2
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Wniosek został odrzucony.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia miasta Marki do tworzenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju dla potrzeb realizacji projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (Druk nr 144).

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 9
przeciw – 1
wstrzymujących się – 4
Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/153/2004 i stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Pkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki (Druk nr 139).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza wystąpiła z wnioskiem, aby § 1 projektu uchwały otrzymał brzmienie: „ do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Marki zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, których wykaz oraz przebieg określa załącznik nr 1” oraz, aby załączniki nr 1 i nr 2 połączyć w jeden załącznik do uchwały. Po uwzględnieniu tych poprawek Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 139.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie wniosek złożony przez Komisję Budżetowo - Gospodarczą.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki (Druk nr 139) zawierający poprawkę złożoną przez Komisję Budżetowo - Gospodarczą.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XX/154/2004 i stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Pkt 21. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Pkt 22. Sprawy różne.

1.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przedstawiła:
- Informację o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2003 rok złożonych Przewodniczącej Rady Miasta Marki przez radnych (Informacja stanowi załącznik nr 36 do protokołu),
- Informację Biura do Spraw Niejawnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o oświadczeniach majątkowych za 2003 rok złożonych przez Burmistrza Miasta Marki i Przewodniczącą Rady Miasta Marki (informacja stanowi załącznik nr 37 do protokołu).

2.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przedstawiła Informację przekazaną przez Burmistrza Miasta Marki o analizie danych zawartych w oświadczeniach złożonych Burmistrzowi Miasta Marki przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby zarządzające gminną osobą prawną za 2003 rok (kopia informacji stanowi załącznik nr 38 do protokołu).

3. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała Uchwałę Nr 316/W/04 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 września 2004 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza miasta Marki informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2004 roku (kopia uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu).

4. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przedstawiła skargę mieszkańców bloku przy ul. Małachowskiego 1 w Markach oraz pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie rozpatrzenia przez Radę Miasta Marki skargi mieszkańców poprzez podjęcie uchwały wraz z uzasadnieniem (kopie pism stanowią załącznik nr 40 do protokołu).

Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców bloku przy ul. Małachowskiego 1 wraz z uzasadnieniem (Druk nr 155) stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski złożył wniosek, aby rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańców bloku przy ul. Małachowskiego 1 (Druk nr 155) przełożyć na następną sesję.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 7
przeciw – 5
wstrzymujących się – 1
Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty.

5. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo Kancelarii Radcy Prawnego Barbary Krzywania z Poznania dotyczące wyrażenia zgody przez Radę Miasta Marki na rozwiązanie umowy o pracę z radną Elżbietą Świniarską (kopia pisma stanowi załącznik nr 42 do protokołu).

Projekt uchwały w sprawie wniosku Telekomunikacyjnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Telko- Poz” sp. z o.o. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki (Druk nr 154) stanowi załącznik nr 43 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski złożył wniosek, aby rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Telekomunikacyjnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Telko- Poz” sp. z o.o. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki (Druk nr 154) przełożyć na następną sesję.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 7
przeciw – 2
wstrzymujących się – 4
Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty.

6. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała:
- pismo Komendanta Stołecznego Policji dotyczące budowy Komisariatu Policji w Markach (kopia pisma stanowi załącznik nr 44 do protokołu),
- pismo Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotyczące ul. Legionowej w Markach (kopia pisma stanowi załącznik nr 45 do protokołu),
- pismo i interpelację obywatelską Pana Jana Kołodziejskiego (kopia pisma i interpelacji oraz propozycja odpowiedzi stanowią załącznik nr 46 do protokołu),
- pismo mieszkańców ul. Krakowskiej w Markach (kopia pisma i propozycja odpowiedzi stanowi załącznik nr 47 do protokołu),
- wniosek mieszkańców w sprawie wybudowania chodnika do końca ul. 11-go Listopada (kopia wniosku stanowi załącznik nr 48 do protokołu).

7. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przedstawiła pismo radnego Roberta Tankiewicza, w którym zwraca się do niej o pisemne wyjaśnienie swoich wątpliwości dotyczących pełnienia funkcji przez radnego Tadeusz Sienkiewicza w związku z ustanowieniem przez Gminę wieczystego użytkowania na rzecz Rejonowej Spółdzielni Handlowej (kopia pisma stanowi załącznik nr 49 do protokołu).

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radca Prawny Urzędu Miasta przygotowuje opinię prawną dotyczącą spraw poruszonych w piśmie. Rada Miasta rozpatrzy zgłoszone przez radnego kwestie na jednej z najbliższych sesji.

8.Radny Tadeusz Lużyński przekazał na rzecz miasta Marki dar - namalowany przez siebie obraz „Karczma”.

Pkt 23. Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 1930 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko zamknęła XX sesję Rady Miasta Marki.

protokółowała
Małgorzata Mincberg

Powiadom znajomego