W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Komisja Budżetowo - Gospodarcza

Komisja Budżetowo - Gospodarcza

Marki, dnia 4 lutego 2005 roku

Opinia Komisji Budżetowo -Gospodarczej
o projekcie budżetu Miasta Marki na 2005 rok

I. Ustalenia ogólne.

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2005 przedłożony został Radzie Miasta Marki w ustawowym terminie.
Projekt zawiera podział dochodów i wydatków budżetowych z odpowiednią szczegółowością, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Do projektu budżetu dołączona została informacja opisowa i załączniki do uchwały budżetowej, które spełniają wymogi ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.
Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię RIO w Warszawie, która wraz z uwagami szczegółowymi została przedstawiona Radzie Miasta i Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Analiza danych zawartych w projekcie budżetu pozwala na pozytywną ocenę zdolności kredytowych i możliwości spłaty zobowiązań.
Stosowne parametry są zdecydowanie mniejsze od określonych ustawą o finansach publicznych.
Zgodnie z wnioskiem RIO należy dokonać ich oceny w kolejnych latach.
Opiniowany projekt budżetu zawiera optymistyczne założenie, że dwa zadania inwestycyjne tj. budowa sieci wodociągowej miasta oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części miasta zostaną dofinansowane ze środków unijnych (ZPORR).

II. Dochody budżetu.

Po przedłożeniu projektu budżetu Radzie Miasta i komisjom Rady nastąpiły dwa niekorzystne fakty, które należało uwzględnić w pracach nad wydaniem opinii o budżecie tj. negatywne rozstrzygniecie w sprawie wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części miasta i zmniejszenie dotacji z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
Innym tym razem korzystnym faktem była informacja o przyznaniu miastu środków w ramach ZPORR na realizacje programu inwestycyjnego pod nazwą „Dokończenie budowy sieci wodociągowej na terenie Miasta Marki” oraz informacja z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po uwzględnieniu powyższego oraz wniosków zawartych w opinii RIO, Komisja Budżetowa wnosi o dokonanie następujących zmian dotyczących dochodów budżetowych określonych w załączniku nr 1 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Marki na rok 2005 i w projekcie budżetu.

1. Zwiększenie o 2.234.250,- zł do kwoty 4.186.500,- zł. w Dziale 400, Rozdziale 40095, § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki w ramach ZPORR na budowę wodociągu),
2. Zmniejszenie o 40.000,- zł. dochodów z tytułu renty planistycznej w Dziale 700, Rozdziale 70005, § 0490 – wpływy z renty planistycznej,
3. Zmniejszenie o 4.120.000,- zł dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w Dziale 700, Rozdziale 70005, § 0840 i przeniesienie tej kwoty do Działu 700, Rozdziału 70005, § 0870.
4. Zmniejszenie o 2.219,- zł. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Dziale 750, Rozdziale 75023, § 2360 i przeniesienie tej kwoty do Działu 750, Rozdziału 75011, § 2360.
5. Zwiększenie o 76.283,- zł. do kwoty 11.467.143,- zł. środków w Dziale 756, Rozdział 75621, § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych.
6. Zmniejszenie o 466.566,- zł do kwoty 7.345.446,- zł. środków w Dziale 758, Rozdział 75801, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.
7. Zmniejszenie o 16.905.745,- zł planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zapisanych w Dziale 900, rozdział 90095, § 6298. Zmniejszenie o wymieniona kwotę równoznaczne jest z całkowitym zniesieniem dochodów tego działu.

III. Wydatki budżetu.

Zapisane w projekcie budżetu wydatki w wysokości 67.188.372 zł. z powodu zmian wyszczególnionych po stronie dochodów nie zostaną w tej wysokości zrealizowane.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza wnioskuje do Rady Miasta i Burmistrza o sprowadzenie wydatków w projekcie budżetu do wysokości nie powodującej powstania deficytu budżetu, bądź sprowadzenie go do niskiej, akceptowanej wysokości.
Zadłużenie miasta było zawsze negatywnie postrzegane zarówno przez jego mieszkańców jak i środowiska uczestniczące w formułowaniu założeń i realizacji budżetu.
Niedopuszczenie do powstania deficytu budżetowego i związanych z tym przyszłych obciążeń będzie zdaniem komisji, stwarzało podstawę skutecznego ubiegania się o środki unijne, w ramach funduszu spójności, na rozszerzone zadanie inwestycyjne jakim będzie budowa kanalizacji sanitarnej dla całego miasta. Zadanie to będzie priorytetem dla działalności władz samorządowych miasta na najbliższe lata.
Dyskusja nad planem wydatków budżetowych na rok 2005 doprowadziła do zgodnej opinii, że należy w pełni realizować zamierzenia inwestycyjne w zakresie wodociągowania miasta, utrzymać, z wyłączeniem inwestycji wydatki działów oświata i wychowanie oraz opieka społeczna, a oszczędności poszukiwać przede wszystkim w inwestycjach.
Pewne niemałe środki, należy przeznaczyć na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji pomimo braku na nie dotacji unijnych.

W wyniku dyskusji, polemik i sporów Komisja Budżetowo-Gospodarcza osiągnęła kompromis w sprawie szczegółowych zapisów w projekcie budżetu Miasta Marki na 2005 rok, wnioskując jednocześnie o dokonanie następujących zmian w projekcie wydatków budżetowych :

1. Wprowadzenie do zadań inwestycyjnych w zakresie budowy wodociągów, wykonania wodociągu w ul. L.Solskiego w ramach środków przewidzianych na realizacje zadań w tym Dziale (Dział 400, Rozdział 40095, § 6050).
2. Wprowadzenie do projektu budżetu wykonania progów zwalniających w ulicy Stawowej, Brzozowej i Ząbkowskiej z przeznaczeniem na ten cel kwoty 20.000,- zł (Dział 600, Rozdział 60016, § 4300).
3. Zdjęcie z budżetu kwoty i rezygnacja z wykonania następujących zadań inwestycyjnych:
- 150.000,- zł. planowanej na budowę chodnika w ul. Legionowej,
- 550.000,- zł. planowanej na budowę odwodnienia w ul. Lisa Kuli i Sowińskiego,
- 550.000,- zł. planowanej na budowę odwodnienia w ul. Dużej,
- 15.000,- zł. planowanej na wydatki na inspektorów nadzoru inwestorskiego robót sanitarno-drogowych,
- 60.000,- zł. planowanej na opracowanie koncepcji systemu komunikacyjnego wraz z organizacją ruchu drogowego,
- 180.000,- zł. planowanej na opracowanie projektu drogowego wraz z odwodnieniem w ulicach Leśnej, Ząbkowskiej, Szkolnej , Zielenieckiej, Kołobrzeskiej, Koszalińskiej, Sadowej i Orzeszkowej,
- 70.000,- zł. planowanej na wykonanie projektów wraz z usunięciem kolizji sieci gazowej w projektach kanalizacji sanitarnej w ul. J. Soplicy,
- 11.000,- zł. planowanej na wykonanie odwodnienia w ul. Księdza J Popiełuszki,
- 60.000,- zł. planowanej na ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej w ul. Zabawnej,
- 75.000,- zł planowanej na ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej w ul. F.Chopina,
- 40.000,- zł planowanej na ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej w ul. J. Matejki.

Wszystkie wnioski zawarte w powyższym punkcie dotyczą zapisów w Dziale 600, Rozdział 60016, § 6050 projektu budżetu.
4. Wprowadzenie do projektu budżetu następujących zadań inwestycyjnych (Dział 600, Rozdział 60016, § 6050):
- budowa skweru ks.Br Markiewicza – kwota 70.000,- zł
- budowa pętli autobusowej przy ul. Dużej – kwota 100.000,- zł
- ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej na ul. Szczęśliwej – kwota 110.000,- zł.
5. Zmniejszenie o 200.000,- zł wydatków na opracowanie linii rozgraniczających dla ulic (Dział 600, rozdział 60016, § 6060).
6. Zwiększenie o 400.000,- zł wydatków na zakup gruntów pod budowę ulic (Dział 600, Rozdział 60016, § 6060).
7. Wprowadzenie do projektu budżetu zadania inwestycyjnego pod nazwą sygnalizacja na ul. Fabrycznej róg Ząbkowskiej z przeznaczeniem na tę inwestycję kwoty 200.000,- zł (Dział 600, rozdział 60016, § 6300).
8. Dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu dotacji w kwocie 750.000,- zł przekazanej dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację budowy ul. Fabrycznej z § 6610 do 6300 w Dziale 600, rozdziale 60016.
9. Wprowadzenie do projektu budżetu w roku 2005 wymiany pieca C.O. w budynku przy ul. Sportowej 3, w kwocie 15.000,- zł (dział 700, rozdział 70095, § 4270).
10. Zmniejszenie o 320.000,- zł środków przeznaczonych na remont budynku przy Al.J. Piłsudskiego 196A (dział 700, § 422270).
11. Zmniejszenie o 50.000,- zł środków na zakup usług pozostałych (plany zagospodarowania przestrzennego) – zapisanych w Dziale 710, rozdział 71004, § 4300.
12. Zmniejszenie o 50.000,- zł środków na zakup usług pozostałych (prace geodezyjne i kartograficzne) – zapisanych w Dziale 710, rozdział 71013, § 4300.
13. Zmniejszenie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna łącznie o kwotę 291.887,- zł w tym:
w Rozdziale 75022 – Rada Gminy o 58.500,- zł i tak:
- w § 3030 – 35.000,- zł
- w § 4210 – 10.000,- zł
- w § 4300 – 10.000,- zł
- w § 4410 – 3.500,- zł

W Rozdziale 75023 – Urzędy Gmin o 233.387,- zł i tak:
- w § 4010 – 120.000,- zł
- w § 4110 – 36.000,- zł
- w § 4120 – 4.500,- zł
- w § 4170 – 10.000,- zł
- w § 4210 – 10.000,- zł
- w § 4270 – 32.887,- zł
- w § 4300 – 20.000,- zł;

14. Dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu dotacji w kwocie 10.000,- zł na zakup samochodu dla Straży Pożarnej z § 2320 do§ 6300 w Dziale 754, Rozdział 75414.

15. Na wniosek dyrekcji szkół podstawowych Nr 2 i Nr 3 Komisja pozytywnie je opiniuje i wnosi o dokonanie zmian poprzez zwiększenie o 312.190,- zł środków w Dziale 801, Rozdział 80101 z następującym podziałem na paragrafy:
§ 4010 – 146.000,- zł
§ 4040 – 76.500,- zł
§ 4110 – 42.000,- zł
§ 4120 – 5.600,- zł
§ 4210 – 26.000,- zł
§ 4240 – 5.040,- zł
§ 4260 – 650,- zł
§ 4300 – 23.500,- zł
§ 4410 – 1000,- zł
§ 4430 – 1000,- zł
§ 4440 – zmniejszenie o 15.100,- zł

16. Przeznaczenie kwoty 130.000,- zł na wykonanie projektu rozbudowy SP Nr 3 o umieszczenie jako przedsięwzięcia inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdział 80101, § 6050;

17. Odstąpienie od wykonania adaptacji segmentu „C” przy SP Nr 2 wraz ze zdjęciem z planu wydatków kwoty 1.200.000,- zł;

18. Zwiększenie środków na utrzymanie klas „O” w przedszkolach o 22.200,- zł z następującym podziałem na paragrafy:
Dział 801, Rozdział 80104,
§ 4010 – 17.000,- zł
§ 4040 – 670,- zł
§ 4110 – 4.280,- zł
§ 4120 – 250,- zł

19. Zwiększenie środków na doskonalenie nauczycieli o 4000,- zł w Dziale 801, Rozdział 80146, § 4300;

20. Na wniosek dyrekcji szkół podstawowych Nr 2 i Nr 3 Komisja pozytywnie je opiniuje i wnosi o dokonanie zwiększenia o 27.610,- zł. środków na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Dziale 854, Rozdział 85401 z następującym podziałem na paragrafy:
§ 4010 – 21.000,- zł.
§ 4040 – 1.090,- zł.
§ 4110 – 5.420,- zł.
§ 4120 – 100,- zł.

21. Zwiększenie o 3.000,- zł. kwoty w Dziale 900, Rozdział 90004, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci.

22. Odstąpienie od wykonania zadań inwestycyjnych zapisanych w Dziale 900, Rozdział 90015, § 6050 w zakresie:

- wykonania oświetlenia ulicznego w ul. Granicznej 44 do ul. Spacerowej w kwocie 105.200,- zł.
- wykonania oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej i ul. Żwirowej w kwocie 130.400,- zł.

23. Wprowadzenie do projektu budżetu w Dziale 900, Rozdziale 90015 § 6050 następujących zadań inwestycyjnych:
- oświetlenia drogi prowadzącej do kaplicy przy ul. Ząbkowskiej przeznaczając kwotę 6.800,- zł.
- oświetlenia pomnika przy ul. Paderewskiego przeznaczając kwotę 12.000,- zł

24. Zdjęcie z projektu budżetu i rezygnację z wykonania następujących przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Dziale 900, Rozdział 90015, § 6050:
- projekt uzupełniający kolektorów tłocznych na wysokości stacji paliw Shell-30.000,- zł.
- budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze ograniczonym ulicami: Piłsudskiego, Szpitalną, Leśną, Warmińską i granicą z gminy Ząbki – 5.734.000,- zł.
- budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze ograniczonym ulicami: Piłsudskiego, Wiejską, Zielną, Drewnicką i granicą z gminą Ząbki – 1.420.000,- zł.
- budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze ograniczonym ulicami: Piłsudskiego, Leśną, Skłodowskiej i granicą z gminą Ząbki – 4.140.000,- zł.
- budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze ograniczonym ulicami: Piłsudskiego, Szkolną, rzeką- Długą i granicą z gminą Ząbki – 9.001.000,- zł.
- budowa przepompowni ścieków P2:P9 – 1.926.000,- zł.
- zakup gruntu pod budowę ulic – 100.000,- zł.
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej – 10.000,- zł.
- inżynier kontraktu - 225.000,- zł.

25. Wprowadzenie do projektu budżetu zadań inwestycyjnych w Dziale 900, Rozdział 90095, § 6050 polegających na:
- budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej na kwotę 1.300.000,- zł.
- nadzory na kwotę 10.000,- zł.
- specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót na kwotę 45.000,- zł.

26. Zmniejszenie wydatków Działu 900, Rozdział 90095, § 6060 posypywarka do piasku i soli – kwota 10.000,- zł.

27. Zmniejszenie o 30.000,- zł. dotacji dla MOK wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Dotacje dla MOK w wysokości 440.000,- zł należy zapisać w Dziale 921, Rozdział 92109, § 2480 i wykreślić z § 2550 tego samego Działu i Rozdziału.

28. Zmniejszenie o 15.000,- zł. dotacji dla Biblioteki wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Dotację dla Biblioteki w wysokości 400.000,- zł. należy zapisać w Dziale 921, Rozdział 92116, § 2480 i wykreślić z § 2550 tego samego działu i rozdziału.

29. Dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez przesunięcie dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej w kwocie 280.000,- zł. z § 2820 do § 4300 w ramach Działu 926, Rozdział 92604.

30. Wprowadzenie do projektu budżetu w Dziale 926, rozdział 92601, § 6050 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku/ścieżki dla rolkarzy na terenie Markovii i przeznaczenie na ten cel kwoty 50.000,- zł.

Powyższa opinia dotycząca projektu budżetu Miasta Marki wyczerpuje wszystkie wnioski, które na posiedzeniach komisji zostały omówione i w wyniku głosowania przyjęte.
W rezultacie powyższych zmian, o których wprowadzenie Komisja Budżetowo-Gospodarcza wnioskuje , wydatki budżetu wyniosą 43.176.390 zł., zaplanowane inwestycje 12.478.400 zł., a więc stanowią 28,9 % wydatków, co pomimo dokonanych cięć inwestycyjnych, upoważnia do stwierdzenia, że projektowany budżet jest budżetem rozwojowym, nastawionym na inwestycje i zaplanowanym bez znaczącego zadłużania miasta.

Proszę Wysoka Radę o przyjęcie powyższej opinii i uwzględnienie zawartych w niej wniosków .

Przewodniczący Komisji
Budżetowo – Gospodarczej
Tadeusz Sienkiewicz

Powiadom znajomego