W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

uchwała Rady Miasta Marki - XII/88/2004

uchwała Rady Miasta Marki - XII/88/2004

Uchwała Nr XII/88/2004

Rady Miasta Marki

z dnia 25 lutego 2004 roku


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), w zw. z Uchwałą Rady Miasta Marki nr XXIX/132/96 z dn. 06.08.1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka, Kraszewskiego, uchwala się co następuje:


Rozdział 1

Przepisy ogólne


§1

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki zwany dalej planem, obejmuje działki położone w obrębie geodezyjnym 1-13, zawarte pomiędzy: zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Kraszewskiego, północną linią rozgraniczającą ulicy Spacerowej, zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Krasińskiego, wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Karłowicza, południową linią rozgraniczającą ulicy Grunwaldzkiej.

 2. Plan ustala przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania.

 3. Powierzchnia terenu wynosi ok. 45,0 ha.

 4. Granice obszaru objętego planem naniesiono na rysunku planu o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.


§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

 1. zapewnienie możliwości kształtowania przestrzennego części miasta Marki w zakresie mieszkalnictwa i usług w sposób zapewniający maksymalną ochronę istniejących elementów środowiska przyrodniczego.

 2. umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań w zakresie określonym w pkt 1.

§ 3

 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem M,

 2. tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MU,

 3. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej oznaczone na rysunku planu symbolem ME,

 4. teren lasu (dawnego cmentarza nieczynnego) oznaczony na rysunku planu symbolem LS (Zcn),

 5. tereny komunikacji samochodowej i pieszej oznaczone na rysunku planu symbolem K.

 1. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

 2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.


§ 4

 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci:

 1. granic terenu objętego planem,

 2. oznaczeń literowych przeznaczenia terenu,

 3. linii rozgraniczających tereny o odmiennym sposobie użytkowania, w tym linii rozgraniczających układu komunikacyjnego,

 4. granic strefy występowania terenów podmokłych,

 5. pomników przyrody wraz ze strefą ochronną.

są obowiązującymi ustaleniami niniejszej uchwały.

 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulatywny lub informacyjny.


§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć - ustalenia planu, o których mowa w Rozdziale 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.

 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Marki, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.

 3. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

 4. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, stanowić więcej niż 50% zagospodarowania.

 6. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

 7. etapowej linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć istniejącą linię rozgraniczającą ulicy, na której istnieje ogrodzenie trwałe, adaptowaną do czasu remontu lub wymiany tego ogrodzenia.

 8. Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – W. O. CH. K. - należy przez to rozumieć obszar objęty ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych tj. rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego ( Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 43 poz. 149 z 16 września 1997 r.) ze zmianami z 2000 r. rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 3 sierpnia 2000 r ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 93 poz. 911 z dnia 18 sierpnia 2000 r.) ze zmianami z 2001 r. rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 218 ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 161 poz. 2363 z dnia 4 sierpnia 2001 r.) w odniesieniu do opisu granic.

 9. powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim; nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokrytą trwałą roślinnością lub użytkowaną rolniczo. Typową powierzchnią biologicznie czynną są tereny zieleni towarzyszące zabudowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne powierzchniowe, uprawy rolne. W szczególności za powierzchnię biologiczną nie uznaje się: zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz budowli naziemnych i podziemnych, nawierzchni żwirowych, grysowych i ażurowych.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe planu


§ 6

Ustala się dla całego obszaru i na całym obszarze planu:

 1. dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w Rozdziale 2 oraz wprowadza się realizację układu drogowo - ulicznego według ustaleń Rozdziału 3 i elementów infrastruktury według ustaleń Rozdziału 4 Uchwały,

 2. ustala się zakaz lokalizowania obiektów handlowo–usługowych o powierzchni ponad 1000 m2,

 3. obowiązują przepisy, o których mowa w § 5 pkt 8 dotyczące zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących w strefie ochrony urbanistycznej,

 4. dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej miasta, między innymi takich jak stacje transformatorowe czy podziemne przepompownie ścieków bez konieczności zmiany niniejszego planu.


  § 7

  Ustala się, że dla całego obszaru i na całym obszarze planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:

 1. ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień pełniących funkcje ochronne oraz terenów leśnych (z zastrzeżeniem § 10) i wód otwartych,

 2. ustala się ochronę istniejących pomników przyrody,

 3. nie dopuszcza się lokalizacji i rozbudowy obiektów oraz urządzeń uciążliwych dla podstawowych funkcji terenu, lub mogących pogorszyć stan środowiska,

 4. nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rzemieślniczych o charakterze produkcyjnym mogącym pogorszyć stan środowiska,

 5. na wszystkich działkach inwestycyjnych wprowadza się nakaz urządzania miejsca na selektywną zbiórkę odpadów,

 6. ustala się nakaz sukcesywnego podłączania wszystkich realizowanych i istniejących obiektów do miejskiej sieci uzbrojenia.


§ 8

 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone są na rysunku planu symbolem M.

 2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

 1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,

 2. nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wynosi do 3 kondygnacji, czyli parter, piętro i mieszkalne poddasze,

 3. minimalna wielkość nowotworzonej działki, na której możliwa jest zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza wynosi 600m2,

 4. ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej na 70%,

 5. parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony.

 6. dopuszcza się jedynie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do układu ogólnomiejskiego. Do czasu objęcia obszaru systemami ogólnomiejskimi dopuszcza się stosowanie własnych systemów lokalnych lub własne ujęcia wody i szczelne zbiorniki bezodpływowe dla odprowadzania ścieków bytowych.

 7. w strefie występowania terenów podmokłych, zaznaczonej na rysunku planu, realizację budowlaną należy poprzedzić badaniami nośności gruntów i poziomu wód gruntowych.

 1. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów mogących powodować stałe, bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu.

 2. Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu Warszawskiej Strefy Krajobrazu Chronionego dla strefy zurbanizowanej.


§ 9

 1. Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczone są na rysunku planu symbolem MU.

 2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,

  2. przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe,

  3. nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wynosi do 3 kondygnacji, czyli parter, piętro i mieszkalne poddasze a zabudowy usługowej do 2 kondygnacji.

  4. minimalna wielkość nowotworzonej działki, na której możliwa jest zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza wynosi 600m2,

  5. ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej na 70%,

  6. parkingi i garaże dla wszystkich nowowznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony,

  7. dopuszcza się jedynie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do układu ogólnomiejskiego. Do czasu objęcia obszaru systemami ogólnomiejskimi dopuszcza się stosowanie własnych systemów lokalnych lub własne ujęcia wody i szczelne zbiorniki bezodpływowe dla odprowadzania ścieków bytowych,

  8. w strefie występowania terenów podmokłych, zaznaczonej na rysunku planu, realizację budowlaną należy poprzedzić badaniami nośności gruntów i poziomu wód gruntowych.

 1. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

 1. ustala się zakaz lokalizacji obiektów mogących powodować stałe, bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,

 2. ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu, a tym samym wywoływać konieczność ustanawiania strefy ograniczonego użytkowania,

 3. na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej.

§ 10

 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej oznaczone są na rysunku planu symbolem ME.

 2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,

 2. przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe wbudowane w zabudowę mieszkaniową,

 3. ustala się zakaz podziału działek na mniejsze niż 3000 m2,

 4. ustala się maksymalną powierzchnię do wyłączenia z produkcji leśnej – do 20% powierzchni działki, jednak nie więcej niż:

  - 300 m2 na działkach o powierzchni do 2000 m2,

  - 400 m2 na działkach o powierzchni powyżej 2000 m2,

 5. na działkach o różnych rodzajach użytków należy lokalizować budynki, w miarę możliwości, na gruncie nieleśnym;

 6. nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wynosi do 3 kondygnacji, czyli parter, piętro i mieszkalne poddasze,

 7. ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej na 80%,

 8. ustala się zachowanie drzewostanu i prowadzenie gospodarki leśnej na pozostałej powierzchni działek (poza wyłączoną z produkcji leśnej pod zabudowę),

 9. parkingi i garaże dla wszystkich nowowznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony

 10. ustala się zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do układu ogólnomiejskiego. Do czasu objęcia obszaru systemami ogólnomiejskimi dopuszcza się stosowanie własnych systemów lokalnych lub własne ujęcia wody i szczelne zbiorniki bezodpływowe dla odprowadzania ścieków bytowych.

 11. w strefie występowania terenów podmokłych, zaznaczonej na rysunku planu, realizację budowlaną należy poprzedzić badaniami nośności gruntów i poziomu wód gruntowych.

 1. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

 1. zakaz lokalizacji obiektów mogących powodować stałe, bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,

 2. na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej,

 3. gospodarka leśna i ochrona lasów powinna odbywać się w trybie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

  §11

 1. Teren lasu oznaczony jest na rysunku planu symbolem LS (ZCn).

 2. Na terenach o których mowa w ust.1 ustala się utrzymanie, istniejących na terenie dawnego cmentarza, nagrobków i zachowanie istniejącego drzewostanu.

 3. Ustala się zakaz nowych pochówków.

 4. Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej.


Rozdział 3

Ustalenia ogólne w zakresie układu drogowo – ulicznego


§12

 1. Na terenie objętym planem przebiegają następujące ulice stanowiące podstawowy miejski układ drogowo-uliczny pełniące funkcje ponadlokalne w mieście Marki:

  - ul. Karłowicza – funkcja ulicy zbiorczej Z, oznaczona na rysunku planu symbolem 10KUZ,

  - ul. Grunwaldzka – funkcja ulicy lokalnej L, oznaczona na rysunku planu symbolem 20KUL,

  - ul. Spacerowa – funkcja ulicy lokalnej L, oznaczona na rysunku planu symbolem 27KUL.

 2. Pozostałe ulice w rejonie opracowania pełnić będą funkcję ulic dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych.

 3. Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacyjnych określa tabela nr 1.

 4. W obrębie linii rozgraniczających układu ulicznego zabezpiecza się pasy terenu dla podstawowych urządzeń i przewodów podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej oraz prowadzenia ciągów pieszych.

 5. Określa się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających min. 12,0 m dla ulic lokalnych (w etapowych liniach rozgraniczających lub w wyjątkowych sytuacjach, ze względu na istniejące zagospodarowanie dopuszcza się szerokość 10,0 m).

 6. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dla ulic dojazdowych 10,0 m w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się szerokość 8,0 m, a dla ciągów pieszo-jezdnych minimum 6,0 m.

 7. Linie zabudowy określa się w minimalnej odległości 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego.

 8. Dopuszcza się lokalizacje ścieżek rowerowych w ulicach Krasińskiego, Karłowicza i Spacerowej.

 9. Na objętych planem odcinkach ulic układu podstawowego, o których mowa w pkt 1 ustala się skrzyżowania i wloty wyłącznie wyznaczone na rysunku planu.

 10. Ustala się minimalne wskaźniki parkingowe dla obiektów nowo wznoszonych i rozbudowywanych:

  - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 m.p./domek lub segment,

  - dla handlu (sklepy, usługi) – 30 m.p./1000 m2 p.uż.


Tabela nr 1 Ustalenia dla obiektów komunikacji kołowej


Lp

Symbol terenu

Nazwa obiektu

Funkcja ulicy

Szerokość

w liniach

rozgranicz. (m)

Uwagi


2

3

4

5

6

1

0

Karłowicza

zbiorcza

0

 • jezdnia 1x2

 • ograniczenie zjazdów bezpośrednich z trasy na przyległe posesje

2

20KUL

Grunwaldzka

lokalna

12,0

 • jezdnia 1x2

3

27KUL

Spacerowa

lokalna

10,0÷12,0

 • jezdnia 1x2

4

154KUD

Kurpińskiego

dojazdowa

~ 12,0

 • jezdnia 1x2

5

155KUD

Sienkiewicza

dojazdowa

10,0

 • jezdnia 1x2

6

156KUD

Nałkowskiej

dojazdowa

10,0

 • jezdnia 1x2

7

157KUD

Projektowana

dojazdowa

10,0÷10,5

 • jezdnia 1x2

8

158KUD

Projektowana

dojazdowa

10,0

 • jezdnia 1x2

9

159KUD

Kraszewskiego

dojazdowa

8,0

 • jezdnia 1x2

10

160KUD

Projektowana

dojazdowa

8,0

 • jezdnia 1x2

11

161KUD

Projektowana

dojazdowa

8,0

 • jezdnia 1x2

12

162KUD

Projektowana

dojazdowa

8,0

 • jezdnia 1x2

13

163KUD

Projektowana

dojazdowa

8,0

 • jezdnia 1x2

14

164KUD

Projektowana

dojazdowa

8,0

 • jezdnia 1x2

15

165KUX

Projektowana

ciąg

pieszo-jezdny

0

 • jezdnia 1x2 łącznie z możliwością prowadzenia ruchu pieszegoRozdział 4

Zasady uzbrojenia terenu.


§13

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 1. Ustala się, że źródłem wody dla zaopatrzenia obszaru objętego planem będą miejscowe zasoby wód podziemnych czwartorzędowej warstwy wodonośnej.

 2. Ustala się, że jakość dostarczanej odbiorcom wody z wodociągu miejskiego musi odpowiadać wymogom zawartym w przepisach szczególnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

 3. Ustala się, że układ sieci wodociągowej na terenie objętym planem będzie integralną częścią ogólnomiejskiego systemu wodociągowego, z wykorzystaniem istniejącej sieci.

 4. Do czasu realizacji wodociągu dopuszcza się lokalne ujęcia wody.
§14

Kanalizacja

 1. Ustala się rozdzielczy niepełny system kanalizacji, ograniczony do budowy sieci sanitarnej.

 2. Ustala się, że odbiornikami ścieków komunalnych będzie układ kanalizacji m.st. Warszawy oraz miejska oczyszczalnia ścieków w Markach.

 3. Ustala się odwodnienie części tras komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, parkingi) do rowów otwartych.

 4. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych.


§15

Gazownictwo

Ustala się, że obszar objęty planem zasilany będzie w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowej Io przy ul. Wojskiego, za pomocą sieci rozdzielczej.


§16

Elektroenergetyka

 1. Ustala się, że obszar objęty planem zasilany będzie w energię elektryczną ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV " Pustelnik" za pomocą linii kablowych 15 kV.

 2. Lokalizacja wolnostojących stacji transformatorowych 15/0,4kV, o powierzchni 8 x 8 m2 z dostępem od strony drogi, nie będzie wymagała zmian niniejszego planu.


§17

Zaopatrzenie w ciepło

 1. Ustala się zaopatrzenie obiektów w ciepło z zastosowaniem instalacji działających na gaz ziemny, gaz płynny (LPG), olej opałowy o niskiej zawartości siarki, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii.

 2. Wyklucza się stosowanie pieców opalanych paliwem stałym z wyjątkiem paliw ekologicznych (np.: słoma prasowana). Zakaz nie dotyczy kominków.


§18

Telekomunikacja

Ustala się, że obszar objęty planem obsługiwany będzie pod względem telekomunikacyjnym z istniejącej centrali telefonicznej "MARKI".

Rozdział 5

Skutki prawne uchwalenia planu


§19

Zgodnie z art.10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10 %.


Rozdział 6

Ustalenia przejściowe i końcowe§20

W odniesieniu do terenów objętych planem tracą moc zapisy Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta XL/190/93 z dn. 29.12.1993 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego nr 4 z dnia 25 lutego 1994 r. poz.88.


§21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.


§22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Marki
dr Maria Przybysz-Piwko

Powiadom znajomego