W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Uchwały Rady Miasta Marki - 2003 rok

Uchwały Rady Miasta Marki - 2003 rok

Uchwała nr IV/16/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól i przedszkoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późno zm.), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późno zm.) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1
1. Za podstawę obliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli przyjmuje się wydatki bieżące ustalone w budżecie miasta Marki w tego typu placówkach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
2. Za podstawę obliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów przyjmuje się kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Marki na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły.
3. Za podstawę obliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2 przyjmuje się wydatki bieżące ponoszone w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju ustalone w budżecie miasta Marki w tego typu placówkach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 2
1. Dotacje w niepublicznych przedszkolach ustala się w wysokości 75 % podstawy określonej w § 1 ust 1.
2. Dotacje w niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ustala się w wysokości 100 % podstawy określonej w § 1 ust. 2.
3. Dotacje w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych ustala się w wysokości 50 % podstawy określonej w § 1 ust 3.

§ 3
Środki finansowe określone w § 2 planuje się w budżecie Miasta Marki na dany rok budżetowy.

§ 4
W celu otrzymania dotacji podmiot prowadzący niepubliczną placówkę oświatową składa w Urzędzie Miasta Marki, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, który zawiera:
1) nazwę i adres wnioskodawcy,
2) dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy,
3) informacji o planowanej liczbie uczniów
4) nazwę i miejsce realizacji zadania,
5) nazwę banku i nr konta bankowego wnioskodawcy.

§ 5
Dotacje będą przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia miesiąca po
uwzględnieniu:
1) planowanej liczby uczniów szkół niepublicznych,
2) złożonej do 10 dnia następnego miesiąca informacji o rzeczywistej liczbie uczniów niepublicznego przedszkola według stanu na koniec poprzedniego miesiąca.

§ 6
1. W terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji, niepubliczne placówki oświatowe składają sprawozdania z jej wykorzystania, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby uczniów. Do sprawozdania dołącza się kopie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków pochodzących z dotacji.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby uczniów w stosunku do planowanej, niepubliczne przedszkola zobowiązane są zwrócić do budżetu Miasta Marki kwotę dotacji odpowiadającą różnicy między planowaną i rzeczywistą liczbą uczniów.

§ 7
Przy wydatkowaniu przez niepubliczne placówki oświatowe środków pochodzących z dotacji zobowiązane są one do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 8
Niepubliczne placówki oświatowe podlegają kontroli merytorycznej i finansowej w zakresie wydatkowania przekazanej dotacji.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 1l
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane