W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwała Rady Miasta 407/2002

Uchwała Rady Miasta 407/2002

UCHWAŁA Nr XXXVI/407/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki III".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w wykonaniu uchwały nr III/15/98 Rady Miasta Marki z dnia 2 grudnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Marki oraz w wykonaniu uchwały nr XXII/155/2001 Rady Miasta Marki z dnia 7 marca 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr III/15/98 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Marki, Rada Miasta Marki uchwala co następuje:

Dział I
Ustalenia ogólne planu
Rozdział I
Zakres regulacji

§ 1. Zgodnie z uchwałą nr III/15/98 Rady Miasta Marki z dnia 2 grudnia 1998r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Marki w granicach oznaczonych na rysunku planu, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały ustala się przeznaczenie terenu i sposób zagospodarowania.

§ 2. Granice terenu objętego planem stanowią: północna linia rozgraniczająca ul. Granicznej, wschodnia linia rozgraniczająca alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Krasińskiego i południowa linia rozgraniczająca ulicy Odrowąża, z wyłączeniem terenu w granicach określonych ulicami: projektowana ulica Piotrówka, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Środkowej, południowa linia rozgraniczająca ulicy Królowej Marysieńki, zachodnia linia rozgraniczająca projektowanej ulicy.

§ 3. Plan określony jest jako perspektywiczny, bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

§ 4.
1. Podmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej - oznaczone na rysunku planu symbolem MU,
2) tereny komunikacji samochodowej - oznaczone na rysunku planu symbolem KS,
3) teren lokalizacji przepompowni ścieków oznaczony na rysunku planu symbolem NU,
4) tereny lokalizacji stacji energetycznych 110/15kV oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, funkcje uzupełniające oraz przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub na cele przeznaczenia podstawowego oraz funkcji uzupełniających i funkcji dopuszczalnych, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 5.
1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu.

3. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 określa się jako obowiązujące następujące oznaczenia graficzne:
1) granice terenu objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o odmiennym sposobie użytkowania,
3) przeznaczenie terenów wewnątrz linii rozgraniczających,
4) lokalizacja terenów rezerwowanych dla kubaturowych urządzeń obsługi inżynieryjnej terenu (stacje trafo i przepompownia ścieków),
5) obowiązujące linie zabudowy,
6) strefy ochronne:
- strefa pomników przyrody 15m,
- strefa ochrony archeologicznej,
- zasięg stref stanowisk archeologicznych podlegających ochronie,
- strefa występowania utrudnionych warunków gruntowo - wodnych,
7) strefy uciążliwości układu komunikacyjnego,

4. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 określa się jako informacyjne oznaczenia graficzne:
- geometryczny układ jezdni,
- klasyfikacja funkcjonalna ulic.

§ 6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych działek lub ich zespołów należy określać według zasad ustalonych w stosunku do obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w Dziale II niniejszej uchwały z uwzględnieniem ustaleń dotyczących struktury funkcjonalno przestrzennej, układu drogowo ulicznego, zasad obsługi inżynieryjnej, ograniczeń zagospodarowania wynikających z zasad ochrony środowiska przyrodniczego, o których mowa w rozdziałach 2, 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszej uchwały.

§ 7. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Markach dotyczącą zagospodarowania obszaru północnej części miasta Marki, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy polskie oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na terenie danej nieruchomości,
6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja na danym terenie wynika z niezbędnego uzupełnienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej, i która nie koliduje z funkcjami podstawowymi,
8) obszarze funkcjonalnym - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
9) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu na gruncie rodzimym, niezabudowaną i nie pokrytą nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdów i dojść pieszych, wykorzystaną lub potencjalnie możliwą do wykorzystania na zagospodarowanie zielenią lub powierzchni wody otwartej,
10) powierzchni zabudowanej - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowaną zgodnie z definicją określoną w Normach Polskich,
11) zabudowie chronionej - należy przez to rozumieć usługi oświaty, w szczególności szkoły stopnia podstawowego i przedszkola oraz usługi zdrowia jak szpitale, przychodnie, żłobki, domy dziecka itp.,
12) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną według definicji określonych w prawie budowlanym, chyba że przepis mówi inaczej,
13) usługach lub obiektach usługowych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach i urządzenia służące do działalności, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych.

Usługi dzieli się na:
a) nieuciążliwe tj. spełniające wymogi właściwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego lub wskazanego w planie obiektu przyległego i nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco wpłynąć na stan środowiska,
b) uciążliwe tj. nie spełniające w/w wymogów lub mogące znacząco wpłynąć na stan środowiska.
W obiektach nieuciążliwych mogą być lokalizowane jednostki prowadzące działalność inną niż w/w pod warunkiem, że spełnione będą warunki określone dla usług nieuciążliwych, chyba że w ustaleniach szczegółowych zostałyby określone rodzaje dopuszczalnych usług i charakteryzujące je parametry.
14) minimalnej wielkości działki budowlanej - na-leży przez to rozumieć minimalną powierzchnię nowotworzonej działki pod zabudowę.
15) liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie utworzone przez najbardziej wysunięte lica ścian budynków.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni

§ 8. W zakresie struktury funkcjonalnej plan ustala:
1) mieszkaniowo-usługowe przeznaczenie terenu miasta Marki, objętego niniejszym planem,
2) dominujące usługowe przeznaczenie terenów w strefie uciążliwości drogi krajowej Nr 8 Warszawa - Białystok.

§ 9. W zakresie struktury przestrzennej:
1) dla nowoprojektowanych działek budowlanych określa się minimalne ich powierzchnie,
2) plan ustala wymagany procent powierzchni biologicznie czynnej działek budowlanych.

§ 10. Na terenach publicznych oraz w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w decyzjach ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 3
Ustalenia ogólne w zakresie układu drogowo-ulicznego
Ustalenia dla terenów ciągów komunikacyjnych

§ 11.
1. Przyjmuje się, że element podstawowego miejskiego układu drogowo-ulicznego pełniący funkcje ponadlokalne w stosunku do obszaru objętego planem stanowić będzie Al. Marszałka J. Piłsudskiego o funkcji ulicy głównej G, w ciągu drogi krajowej Nr 8, oznaczona na rysunku planu symbolem 4KUG.

2. Wyznacza się linie rozgraniczające ulicy wymienionej w ust. 1 oraz pozostałych ulic stanowiących podstawowy układ komunikacyjny miasta.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacyjnych określa tabela nr 1.

4. Określa się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 12,0m dla ulic lokalnych (w wyjątkowych sytuacjach ze względu na istniejące zagospodarowanie dopuszcza się szerokość 10m).

5. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dla ulic dojazdowych 10,0m, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się szerokość 8,0m, a dla ciągów pieszo-jezdnych minimum 6,0m (dla dojazdów do 3÷4 działek minimum 5,0m).

6. Na objętych planem odcinkach ulic układu podstawowego ustala się skrzyżowania i wloty wyłącznie wyznaczone na rysunku planu.

7. Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe dla obiektów nowo wznoszonych i rozbudowywanych:
­ dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5 m.p./lokal,
­ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 m.p./domek lub segment,
­ dla obiektów administracji - 25 m.p./1000m2 p.uż.,
­ dla handlu (sklepy, punkty usługowe) - 30 m.p./1000m2p.uż.,
­ dla restauracji, kawiarni - 35 m.p./100 miejsc konsumpcyjnych,
­ dla obiektów sportowych - 20 m.p./100 użytkowników jednocześnie,
­ dla przychodni zdrowia
­ rejonowych - 10 m.p./1000m2p.uż.,
­ prywatnych - 2 m.p./gabinet,
­ dla klubów i domów kultury - 20 m.p./100 użytkowników jednocześnie,
­ dla hoteli - 20-50 m.p./100 łóżek
­ 1 m.p. dla autokaru/100 łóżek
­ dla banków - 40 m.p./1000m2p.uż.,
­ dla kościołów - 10 m.p./1000 mieszkańców.
Inwestorzy mają obowiązek realizacji odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na terenie własnej lokalizacji.

8. Dopuszcza się urządzenie parkingów ogólnodostępnych w obrębie terenów ulic - pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych dla przekroju ulicznego:
­ w formie zespołów poza jezdniami, z własną powierzchnią manewrową,
­ w formie prostopadłych stanowisk, wzdłuż jezdni lub zatok parkingowych równoległych - tylko w ulicach lokalnych (KUL) i dojazdowych (KUD) oraz wyjątkowo w ciągu ulicy zbiorczej (KUZ) w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

9. Dopuszcza się możliwość budowy ogólnodostępnych parkingów podziemnych pod terenami o innym przeznaczeniu (np. pod boiskami, terenami zieleni itp.) pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach budowlanych.

10. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych zabezpiecza się pasy terenu dla podstawowych urządzeń i przewodów podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej oraz prowadzenia ciągów pieszych.

11. Na skrzyżowaniach ulic klasy L lub D z ulicami klasy L lub D, a także na skrzyżowaniach ulic klasy Z z ulicami klasy L lub D powinny być stosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m.
Wielkość terenów potrzebnych na skrzyżowania ulic klasy Z z ulicami i drogami klasy G i GP zostały określone na rysunku planu.

Rozdział 4
Zasady obsługi inżynieryjnej obszaru
Wodociągi

§ 12.
1. Ustala się objęcie obsługą wodociągową całego terenu w granicach opracowania.

2. Ustala się, że z wodociągu miejskiego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy oraz użytkownicy wszystkich obiektów usługowych i użyteczności publicznej.

3. Ustala się, że źródłem wody dla obszaru objętego planem będą lokalne zasoby wody podziemnej w warstwie czwartorzędowej, a po wykorzystaniu maksymalnych zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych - warszawski system wodociągowy WUC (Wodociągi Układu Centralnego).

Kanalizacja
§ 13.
1. Ustala się, że obszar objęty planem będzie obsługiwany przez kanalizację miejską systemu rozdzielczego.

2. Ustala się, że:
1) ścieki komunalne z istniejącego i planowanego zainwestowania docelowo odprowadzane będą w 100% do kanalizacji ściekowej,
2) ścieki deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej z:
- zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej zwartej,
- obiektów usługowych o wydzielonych lokalizacjach,
3) wody opadowe z zabudowy jednorodzinnej, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych powinny być odprowadzane do gruntu i lokalnych rowów melioracyjnych.

3. Ustala się, że:
1) odbiornikiem ścieków komunalnych z objętej niniejszym planem części miasta będzie projektowana miejska oczyszczalnia ścieków lub układ kanalizacji m.st. Warszawy,
2) odbiornikiem ścieków deszczowych będzie rzeka Długa po uprzednim ich podczyszczeniu i zretencjonowaniu w zbiorniku retencyjno-sedymentacyjnym.

4. Ustala się, że system kanalizacji ściekowej i deszczowej terenu objętego planem stanowić będzie część systemu kanalizacji ściekowej miasta Marki.

5. Ustala się, że system kanalizacji ściekowej miasta Marki stanowić będzie układ grawitacyjno-tłoczny, oparty na ośmiu przepompowniach ścieków, powiązany z lokalnymi układami kanalizacji niekonwencjonalnej (ciśnieniowej lub podciśnieniowej).

6. Ustala się, że system kanalizacji deszczowej miasta Marki stanowić będzie pięć lokalnych układów sprzężonych z czterema podczyszczalniami i jednym zbiornikiem retencyjno-sedymentacyjnym.

7. Ustala się, że obsługa istniejącego i planowanego zainwestowania musi być poprzedzona systematyczną realizacją znajdujących się poza terenem objętym niniejszym planem:
- układu dosyłowego (przepompownia z przewodami tłocznymi) do kanalizacji miejskiej Ząbek,
- miejskiej oczyszczalni ścieków z układem dosyłowym (przepompownia z przewodami tłocznymi do oczyszczalni) lub układu dosyłowego do układu kanalizacji m.st. Warszawy (przepompownia z przewodami tłocznymi),
- podstawowego szkieletu kanalizacji ściekowej opartego na ośmiu przepompowniach ścieków.

Elektroenergetyka

§ 14.
1. Ustala się, że źródłem zasilania dla terenu objętego planem pozostaje stacja elektroenergetyczna 110/15kV "Pustelnik", skąd energia doprowadzona zostanie do budynków za pomocą kablowo-napowietrznej sieci zasilająco-rozdzielczej średniego napięcia 15kV.

2. Ustala się, że stacje transformatorowe wnętrzowe oraz słupowe lokalizowane będą w miarę przyrostu mocy na działkach wskazanych na rysunku planu w skali 1:1000, a na terenach nie objętych tym rysunkiem na działkach o powierzchni co najmniej 3 x 2m (strefa słupowa) lub 5 x 4m (strefa wnętrzowa) z bezpośrednim dostępem od drogi publicznej.

3. Lokalizacja stacji transformatorowych powinna być zgodna z warunkami technicznymi zasilania oraz przydziału mocy wydawanymi przez Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. lub jego następców prawnych.

Gazownictwo

§ 15.
1. Ustala się, że północna część miasta Marki zasilana będzie w gaz ziemny z gazociągu wysokiego ciśnienia  500mm Puławy - Warszawa oraz stacji redukcyjno-pomiarowej Io Marki.

2. Sieć osiedlowa gazu może być realizowana z głównego gazociągu średniego ciśnienia  200/150/100 prowadzonego w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W zakresie kształtowania środowiska

§ 16. Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej na terenach działek inwestycyjnych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

Rozdział 5
Zasady ochrony środowiska kulturowego

§ 17. W zasięgu ochrony archeologicznej oraz stanowisk archeologicznych realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 6
Ustalenia przejściowe

§ 18. Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi.

Dział II
Ustalenia szczegółowe planu

Rozdział 7
Ustalenia szczegółowe dla obszarów funkcjonalnych

§ 19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 37 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 67,0ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa; Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym na działkach nr 33, 34, 35, 49, 50, 51, 170, 175 w obrębie 1-10 minimum 80% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze; Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej

W zabudowie jednorodzinnej - 500m2
Dla zabudowy szeregowej - 350m2; przy czym na działkach nr 33, 34, 35, 49, 50, 51, 170, w obrębie 1-10 - 2000m2.

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy ochrony archeologicznej oraz stanowisk archeologicznych realizacja zabudowy
uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod
nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
­ lokalnych przepompowni ścieków;
­ stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 38 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 60,6ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;
Preferuje się rozmieszczenie funkcji usługowych wzdłuż Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej

3.2. Strefy uciążliwości

W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze; Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;
W linii zabudowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do trzech kondygnacji;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej - 500m2;
Dla zabudowy szeregowej - 350m2

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej
działki inwestora;

4.
Zasady kształtowania przestrzeni

4.1.
Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień o charakterze pomników przyrody
zaznaczonych na rysunku planu, polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15m od osi pni
drzew;

6. Infrastruktura techniczna
Ustala się orientacyjną lokalizację przepompowni ścieków oznaczoną na rysunku planu
symbolem NU.
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 56 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 35,3ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej

3.2. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działkibudowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 500m2;
Dla zabudowy szeregowej 350m2;

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
­ lokalnych przepompowni ścieków;
­ stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 58 M plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 35,3ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działkibudowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 500m2;
Dla zabudowy szeregowej 350m2;

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
­ lokalnych przepompowni ścieków;
­ stacji transformatorowych 15/0,4kV;

Dział III
Rozdział 8
Skutki prawne uchwalenia planu

§ 23. Uchwala się wartość stawki procentowej służącej rozliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości na 10%.

Rozdział 9
Ustalenia przejściowe i końcowe

§ 24. W odniesieniu do obszarów objętych granicami niniejszego Planu tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, zatwierdzonego przez Radę Miejską w Markach uchwałą nr XL/190/93 z dnia 29 grudnia 1993r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego Nr 4, poz. 88 z dnia 25 lutego 1994r. oraz ustalenia planów: Osiedla Północna w Markach (przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr IV/16/94 z dnia 20 września 1994r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 26, poz. 845 z dnia 12 grudnia 1994r.) i Osiedla Środkowa w Markach (przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr IV/14/94 z dnia 20 września 1994r., opublikowaną w Dz.Urz.Woj. Warszawskiego Nr 26, poz. 843 z dnia 12 grudnia 1994r.).

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Marki.

§ 26. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie Planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia planu.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA "MARKI III"
(grafikę pominięto)

Powiadom znajomego