W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Uchwała Rady Miasta 404/2002

Uchwała Rady Miasta 404/2002

UCHWAŁA Nr XXXV/404/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki II".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) jednocześnie w wykonaniu uchwały nr III/15/98 Rady Miejskiej w Markach z dnia 2 grudnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki oraz § 1 pkt 2 uchwały nr XXII/155/2001 Rady Miasta Marki z dnia 7 marca 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr III/15/98 Rady Miejskiej w Markach, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, Rada Miasta Marki uchwala co następuje:

DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE PLANU
Rozdział I
Zakres Regulacji

§ 1. Zgodnie z uchwałą nr III/15/98 Rady Miejskiej w Markach z dnia 2 grudnia 1998r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, uchwałą nr XXII/155/2001 Rady Miasta Marki z dnia 7 marca 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr III/15/98 Rady Miejskiej w Markach, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, w granicach oznaczonych na rysunku planu, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały ustala się przeznaczenie terenu i sposób zagospodarowania.

§ 2. 1. Teren objęty planem, stanowi następujące granice: południowa linia rozgraniczająca ul. Jaworówka, zachodnia linia rozgraniczająca drogi wojewódzkiej nr 631, północna linia rozgraniczająca ul. Cmentarnej, wspólna granica obrębów geodezyjnych 1-07 i 1-11, zachodnia linia rozgraniczająca Al. Marsz. J. Piłsudskiego, północna linia rozgraniczająca ul. Odrowąża, północna linia rozgraniczająca ul. Krasińskiego, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Karłowicza, północna linia rozgraniczająca ul. Grunwaldzkiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Okólnej, północna granica rzeki Długiej, zachodnia linia rozgraniczająca Al. Marsz. J. Piłsudskiego, południowa linia rozgraniczająca ul. Szkolnej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Ząbkowskiej, wschodnia granica miasta Marki z granicą miasta Ząbki i miasta Zielonka, północna linia rozgraniczająca projektowanego przedłużenia Trasy Toruńskiej, wschodnia granica miasta Marki z granicą miasta Kobyłka i granicą gminy Radzymin, południowa linia rozgraniczająca ul. Jaworówka, z wyłączeniem terenów objętych:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr ew. 20/27 w obrębie geodezyjnym 3-06 w Markach w rejonie Al. Marsz. J. Piłsudskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 89 poz. 2397 z dnia 4 października 1999r.)

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki obejmującego działki 14/7, 20, 21 w obrębie geodezyjnym 3-03 oraz działki 21 w obrębie geodezyjnym 3-06 położone w rejonie Al. Marsz. J. Piłsudskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 57 poz. 249 z dnia 29 września 1999r.)

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: ul. Kasztanowa, ul. Norwida, ul. Balladyny, Al. Marsz. J. Piłsudskiego, ul. Kasztanowa, w obrębie geodezyjnym 1-17 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 66 poz. 2174 z dnia 2 sierpnia 1999r.)

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania miasta Marki w granicach ulic: ul. Generała Zajączka, ul. Sportowa, ul. Leopolda Lisa Kuli, Al. Marsz. J. Piłsudskiego, w obrębie geodezyjnym 4-10 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 197 poz. 3383 z dnia 20 września 2001r.)

5. Uchwałą nr XLI/193/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 1 lipca 1997r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu w granicach ulic: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. L. Teligi, ul. Żeglarska, ul. Stawowa, ul. Gen Sowińskiego, ul. Gen. Zajączka).

§ 3. Plan określony jest jako perspektywiczny, bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

§ 4.
1. Podmiotem ustaleń planu są:
1) Tereny centralnych, usługowych, handlowych i administracyjnych funkcji miasta, oznaczone na rysunku planu symbolem AUC,
2) Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej z dopuszczeniem budownictwa wielorodzinnego, oznaczone na rysunku planu symbolem MWU,
3) Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MU,
4) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ME,
5) Tereny usługowe oznaczone na rysunku planu symbolem U,
6) Tereny usług oświaty oznaczone na rysunku planu symbolem UO,
7) Tereny usług kościoła oznaczone na rysunku planu symbolem UK,
8) Tereny usług sportu oznaczone na rysunku planu symbolem US,
9) Tereny ogródków działkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD,
10) Tereny zieleni miejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI,
11) Tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem LS,
12) Tereny zabudowy przemysłowo - technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem PT,
13) Tereny komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KS.
14) Tereny lokalizacji przepompowni ścieków oznaczone na rysunku planu symbolem NU.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, funkcje uzupełniające oraz przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego oraz funkcji uzupełniających i funkcji dopuszczalnych, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 5.
1. Integralną częścią planu jest rysunek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały w skali 1:5.000 (załącznik nr 1) obejmujący teren w granicach planu określonych w § 2 uchwały z wyłączeniem obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2).

2. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 określa się jako obowiązujące następujące oznaczenia graficzne:
1) granica terenu objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o odmiennym sposobie użytkowania, w tym linie rozgraniczające ulic,
3) przeznaczenie terenów wewnątrz linii rozgraniczających,
4) lokalizacja terenów rezerwowanych dla kubaturowych urządzeń obsługi inżynieryjnej terenu,
5) strefy ochronne:
- strefa Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
- strefa zurbanizowana Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
- strefa pomników przyrody 15 m,
- strefa ochrony prawnej konserwatora zabytków,
- strefa ochrony archeologicznej,
- strefa ochrony systemu przyrodniczego rzeki,
- granica strefy ochrony wału,
- strefa ochrony wydm,
- granica rezerwatu przyrody "Horowe Bagno",
6) strefy oddziaływania (uciążliwości):
- strefa uciążliwości hałasowej układu drogowego,
- strefa uciążliwości linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV,
- strefa uciążliwości od gazociągu wysokiego ciśnienia,
- strefy uciążliwości od cmentarza czynnego,
7) inne elementy
- strefy występowania utrudnionych warunków gruntowo - wodnych,
- strefa występowania złóż surowców ilastych,
- tereny wyrobisk poeksploatacyjnych,
- tereny górnicze,
- obszary górnicze,
- klasyfikacja funkcjonalna ulic,
- drzewa przeznaczone do bezwzględnego zachowania.

3. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 określa się jako informacyjne następujące oznaczenia graficzne:
- linia napowietrzna 110 kV,
- przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia,
- orientacyjne proponowane linie rozgraniczające układu drogowego.

§ 6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych działek lub ich zespołów należy określać według zasad ustalonych w stosunku do obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w dziale II niniejszej uchwały z uwzględnieniem ustaleń dotyczących struktury funkcjonalno przestrzennej, układu drogowo ulicznego, zasad obsługi inżynieryjnej, ograniczeń zagospodarowania wynikających z zasad ochrony środowiska przyrodniczego, o których mowa w rozdziałach 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszej uchwały.

§ 7. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Markach dotyczącą zagospodarowania obszaru północnej części miasta Marki, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Normy Polskie oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5.000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmować więcej niż 50% obszaru,
6. przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
7. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja na danym terenie wynika z niezbędnego uzupełnienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej, i która nie koliduje z funkcjami podstawowymi,
8. obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
9. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu na gruncie rodzimym, niezabudowaną i nie pokrytą nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdów i dojść pieszych, wykorzystaną lub potencjalnie możliwą do wykorzystania na zagospodarowanie zielenią lub powierzchnię wody otwartej,
10. powierzchni zabudowanej - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowaną zgodnie z definicją określoną w Normach Polskich,
11. zabudowie chronionej - należy przez to rozumieć usługi oświaty, w szczególności szkoły stopnia podstawowego i przedszkola oraz usługi zdrowia jak szpitale, przychodnie, żłobki, domy dziecka itp.,
12. zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną według definicji określonych w prawie budowlanym, chyba że przepis mówi inaczej,
13. zabudowie plombowej - należy przez to rozumieć zabudowę wypełniającą istniejące (w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały) przerwy między budynkami o szerokości nie większej niż 50 m lub dwie działki ewidencyjnych,
14. usługach - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu podstawowym niż usługowe i urządzenia służące do działalności, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych.
1) usługi dzieli się na:
a) nieuciążliwe tj. spełniające wymogi właściwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego lub wskazanego w planie obiektu przyległego i nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco wpłynąć na stan środowiska,
b) uciążliwe tj. nie spełniające w/w wymogów lub mogące znacząco wpłynąć na stan środowiska.
2) W obiektach usług nieuciążliwych mogą być lokalizowane jednostki prowadzące działalność inną niż w/w pod warunkiem, że spełnione będą warunki określone dla usług nieuciążliwych, chyba że w ustaleniach szczegółowych zostałyby określone rodzaje dopuszczalnych usług i charakteryzujące je parametry.
15. liniach zabudowy tworzących zamknięcia uliczne - należy przez to rozumieć architektoniczne zamknięcia widokowe tworzone przez pierzeje budynków, trwałe ogrodzenia o wypracowanych formach lub inne bariery przestrzenne nadające charakter uliczny ciągom komunikacyjnym,
16. Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - należy przez to rozumieć strefę ustaloną w rozporządzeniu Wojewody Warszawskiego z dnia 24 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 43 poz. 149 ze zmianami dokonanymi przez Wojewodę Mazowieckiego).
Rozdział 2
Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni

§ 8. W zakresie struktury funkcjonalnej plan ustala:
1. Mieszkaniowo - usługowe przeznaczenie terenu miasta Marki, objętego niniejszym planem.
2. Przeznaczenie terenów leśnych na cele leśne.
3. Dominujące usługowe przeznaczenie terenów w strefie oddziaływania (uciążliwości) drogi krajowej Nr 8 Warszawa - Białystok.

§ 9. W zakresie struktury przestrzennej:
1. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określa się minimalne wielkości działek budowlanych.
2. Plan ustala wymagany procent powierzchni biologicznie czynnej działek budowlanych.

§ 10. Na terenach publicznych oraz w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w decyzjach ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Rozdział 3
Ustalenia ogólne w zakresie układu drogowo - ulicznego
Ustalenia dla terenów ciągów komunikacyjnych

§ 11.
1. Ustala się, że następujące ulice stanowią elementy podstawowego miejskiego układu drogowo-ulicznego oraz pełnią funkcje ponadlokalne w stosunku do obszaru objętego planem:
- trasa Armii Krajowej (Toruńska), funkcja drogi ekspresowej S, oznaczona na rysunku planu symbolem 1KUS,
- trasa Via Baltica, funkcja drogi ekspresowej S, oznaczona na rysunku planu symbolem 2KUS,
- droga o funkcji głównej ruchu przyśpieszonego GP, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631, (Nowy Dwór - Zegrze - Nieporęt - Marki - Warszawa) oznaczona na rysunku planu symbolem 3KUGP,
- Al. Marszałka J. Piłsudskiego, funkcja ulicy głównej G, w ciągu drogi krajowej Nr 18, oznaczona na rysunku planu symbolem 4KUG,
- przedłużenie trasy Mostu Północnego, o funkcji ulicy głównej G, przebiega po śladzie ul. Słonecznej - oznaczona na planie symbolem 6b KUG,
- przedłużenie ul. Głównej na wschód od drogi wojewódzkiej Nr 631 oznaczone na rysunku planu symbolem 7 KUG.

2. Wyznacza się linie rozgraniczające ulic wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych ulic stanowiących podstawowy układ komunikacyjny miasta.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacyjnych określa tabela nr 1.

4. Ustala się, że wydzielenia terenu pod drugorzędny układ drogowy, nie uwidoczniony na rysunku planu można dokonać po ustaleniu danych technicznych tych dróg i wkreśleniu ich na mapę zasadniczą miasta. Nie dopuszcza się włączenia w/w dróg do dróg układu podstawowego wymienionego w § 11 ust. 1.

5. Określa się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m dla ulic lokalnych (w wyjątkowych sytuacjach ze względu na istniejące zagospodarowanie dopuszcza się szerokość 10,0 m).

6. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dla ulic dojazdowych 10,0 m, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się szerokość 8,0 m, a dla ciągów pieszo-jezdnych minimum 6,0 m (dla dojazdów do 34 działek minimum 5,0 m).

7. Na objętych planem odcinkach ulic układu podstawowego ustala się skrzyżowania i wloty wyłącznie wyznaczone na rysunku planu.

8. Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe dla obiektów nowo wznoszonych i rozbudowywanych:
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5 m. p./lokal,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 m. p./domek lub segment,
- dla obiektów administracji - 25 m.p./1.000 m2p.uż.,
- dla handlu (sklepy, punkty usługowe) - 30 m.p./1.000 m2p.uż.,
- dla hurtowni - 5÷15 m.p./1.000 m2p.uż.,
- dla targowisk - 35 m.p./1.000 m2p.targowej lub 1,5 m. p./stoisko,
- dla zakładów produkcyjnych - 35 m.p./ 100 zatrudnionych,
- dla szkół ponadpodstawowych - 30 m.p./ 100 zatrudnionych,
- dla restauracji, kawiarni - 35 m.p./ 100 miejsc konsumpcyjnych,
- dla obiektów sportowych - 20 m.p./ 100 użytkowników jednocześnie,
- dla przychodni zdrowia
- rejonowych - 10 m.p./1.000 m2p.uż.,
- prywatnych - 2 m. p. /gabinet,
- dla klubów i domów kultury - 20 m.p./ 100 użytkowników jednocześnie,
- dla hoteli
- 20-50 m.p./100 łóżek,
- 1 m. p. dla autokaru/100 łóżek
- dla stacji obsługi samochodów - 4 m.p./ 1 stanowisko naprawcze
- dla ogródków działkowych - 40 m.p./ 100 działek,
- dla banków - 40 m.p./1.000 m2 p.uż.,
- dla kościołów - 10 m.p./1.000 mieszkańców.
Inwestorzy mają obowiązek realizacji odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na terenie własnej lokalizacji.

9. Dopuszcza się urządzenie parkingów ogólnodostępnych w obrębie terenów ulic - pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych dla przekroju ulicznego:
- w formie zespołów poza jezdniami, z własną powierzchnią manewrową,
- w formie prostopadłych stanowisk, wzdłuż jezdni lub zatok parkingowych równoległych - tylko w ulicach lokalnych (KUL) i dojazdowych (KUD) oraz wyjątkowo w ciągu ulicy zbiorczej (KUZ) w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

10. Dopuszcza się możliwość budowy ogólnodostępnych parkingów podziemnych pod terenami o innym przeznaczeniu (np. pod boiskami, terenami zieleni itp.) pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach budowlanych.

11. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych zabezpiecza się pasy terenu dla podstawowych urządzeń i przewodów podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej oraz prowadzenia ciągów pieszych.

12. Ustala się dopuszczenie realizacji systemu ścieżek rowerowych, prowadzonych na terenach ciągów komunikacyjnych oraz na terenach zieleni publicznej, ścieżki te muszą mieć szerokość:
- min. 2,0m (gdy jest ona dwukierunkowa)
- min. 1,5m (gdy jest ona jednokierunkowa)
- min. 2,5m (gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi)

13. Na skrzyżowaniach ulic klasy L lub D z ulicami klasy L lub D, a także na skrzyżowaniach ulic klasy Z z ulicami klasy L lub D powinny być stosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5 m x 5 m. Wielkość terenów potrzebnych na skrzyżowania ulic klasy Z z ulicami i drogami klasy G i GP zostały określone na rysunku planu.

14. Zaleca się utrzymanie linii rozgraniczających układu wewnętrznego według wydanych danych technicznych w wkreślonych na mapę zasadniczą miasta przed uchwaleniem niniejszego planu.

15. Na terenach drogowych obowiązują ustalenia § 19 uchwały.

Rozdział 4
Zasady obsługi inżynieryjnej obszaru
Wodociągi

§ 12.
1. Ustala się objęcie obsługą wodociągową całego terenu w granicach opracowania.

2. Ustala się, że z wodociągu miejskiego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy oraz użytkownicy wszystkich obiektów usługowych i użyteczności publicznej.

3. Ustala się, że źródłem wody dla obszaru Marek Północnych będą lokalne zasoby wody podziemnej w warstwie czwartorzędowej, a po wykorzystaniu maksymalnych zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych - warszawski system wodociągowy WUC (Wodociągi Układu Centralnego).

Kanalizacja

§ 13.
1. Ustala się, że obszar miasta Marki będzie obsługiwany przez kanalizację miejską systemu rozdzielczego.

2. Ustala się, że:
a) Ścieki komunalne z istniejącego i planowanego zainwestowania docelowo odprowadzane będą w 100% do kanalizacji ściekowej.
b) Ścieki deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej z:
– zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej zwartej w centrum miasta,
– obiektów przemysłowych, przemysłowo - składowych i usługowych o wydzielonych lokalizacjach.
c) Wody opadowe z zabudowy jednorodzinnej, ciągów pieszo - jezdnych i pieszych powinny być odprowadzane do gruntu i lokalnych rowów melioracyjnych.

3. Ustala się, że:
a) odbiornikiem ścieków komunalnych z południowej części miasta (do rzeki Długiej) będzie układ kanalizacji miasta Ząbek.
b) odbiornikiem ścieków komunalnych z pozostałej części miasta będzie projektowana miejska oczyszczalnia ścieków lub układ kanalizacji m. st. Warszawy.
c) odbiornikiem ścieków deszczowych będzie rzeka Długa po uprzednim ich podczyszczeniu i zretencjonowaniu w zbiorniku retencyjno - sedymentacyjnym.

4. Ustala się, że system kanalizacji ściekowej miasta stanowić będzie układ grawitacyjno - tłoczny, oparty na ośmiu przepompowniach ścieków, powiązany z lokalnymi układami kanalizacji niekonwencjonalnej (ciśnieniowej lub podciśnieniowej).

5. Ustala się, że system kanalizacji deszczowej miasta stanowić będzie pięć lokalnych układów sprzężonych z podczyszczalniami i zbiornikiem retencyjno - sedymentacyjnym.

6. Ustala się, że obsługa istniejącego i planowanego zainwestowania musi być poprzedzona systematyczną realizacją:
- układu dosyłowego (przepompownia z przewodami tłocznymi) do kanalizacji miejskiej Ząbek,
- miejskiej oczyszczalni ścieków (poza terenem objętym planem) z układem dosyłowym (przepompownia z przewodami tłocznymi do oczyszczalni) lub układu dosyłowego do układu kanalizacji m. st. Warszawy (przepompownia z przewodami tłocznymi),
- podstawowego szkieletu kanalizacji ściekowej opartego na przepompowniach ścieków.

7. Na obszarze planu ustala się lokalizację przepompowni ścieków - działki o powierzchni ok. 0,040,2 ha zaznaczonych na rysunku planu.
Elektroenergetyka

§ 14.
1. Ustala się, że źródłem zasilania dla terenu objętego planem pozostaje stacja elektroenergetyczna 110/15 kV "Pustelnik", skąd energia doprowadzona zostanie do budynków za pomocą kablowo - napowietrznej sieci zasilająco - rozdzielczej średniego napięcia 15 kV.

2. Ustala się, że stacje transformatorowe wnętrzowe oraz słupowe lokalizowane będą w miarę przyrostu mocy na działkach o powierzchni co najmniej 3 x 2m (strefa słupowa) lub 5 x 4m (strefa wnętrzowa) z bezpośrednim dostępem od drogi publicznej.

3. Lokalizacja stacji transformatorowych powinna być zgodna z warunkami technicznymi zasilania oraz przydziału mocy wydawanymi przez Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. lub jego następców prawnych.

Gazownictwo

§ 15.
1. Ustala się, że północna część miasta Marki zasilana będzie w gaz ziemny z gazociągu wysokiego ciśnienia  500 mm Puławy - Warszawa oraz stacji redukcyjno - pomiarowej I o Marki.

2. Sieć osiedlowa gazu może być realizowana z głównego gazociągu średniego ciśnienia  200/150/100 prowadzonego w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

3. Lokalizacja wielkich obiektów w odległości mniejszej niż 150m od gazociągu  500 Puławy - Warszawa wymaga uzgodnienia z Zarządcą Sieci (OMZG lub jego następców prawnych).

Rozdział 5
Ochrona i kształtowanie środowiska
W zakresie ochrony środowiska

§ 16.
1. Plan ustala utrzymanie i ochronę istniejącej zieleni, w tym szczególną ochronę strefy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2. Plan ustala ochronę rezerwatu przyrody oraz istniejących pomników przyrody w granicach określonych powierzchni.

3. Plan ustala ochronę układu hydrograficznego, w tym w szczególności podstawowych cieków i zbiorników wodnych, takich jak rzeka Czarna, rzeka Długa, jezioro Kruczek oraz istniejących rowów melioracyjnych.

4. Plan wprowadza zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcją terenu, z wyjątkiem urządzeń okresu przejściowego wymienionych w ustaleniach przejściowych.

5. Plan wprowadza zakaz lokalizowania obiektów uciążliwych poza strefą przemysłowo - techniczną PT, z wyjątkiem takich, których lokalizacja okaże się niezbędna do obsługi funkcji podstawowych na tym terenie, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny oddziaływania na środowisko sporządzonej w trybie obowiązujących przepisów.

6. 1) Plan ustala zakaz lokalizowania emitorów zanieczyszczeń powietrza, z wyjątkiem obiektów, których lokalizacja wynika z obsługi funkcji podstawowych i dopuszczalnych na obszarze planu.
2) Lokalizacja takich obiektów w dziedzinie zakresu emisji zanieczyszczeń i ich monitoringu musi być zgodna z właściwymi przepisami prawa.

7. W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się sytuowania zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą.

8. Plan ustala nakaz sukcesywnego podłączenia wszystkich realizowanych obiektów do miejskiej sieci uzbrojenia.
W zakresie kształtowania środowiska

§ 17.
1. Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów leśnych oraz terenów zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.

2. Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej na terenach działek inwestycyjnych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

Rozdział 6
Zasady Ochrony Środowiska Kulturowego

§ 18.
1. Ustala się ochronę zespołów budynków zabytkowych wskazanych na rysunku planu zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie konserwacji zabytków.

2. W zasięgu strefy ochrony archeologicznej realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

3. W strefie ochrony prawnej - konserwatora zabytków wskazanej na rysunku planu wszelkie działania projektowe i budowlane muszą być prowadzone i uzgodnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dóbr kultury.

Rozdział 7
Ustalenia przejściowe

§ 19.
1. Realizacje budowlane na terenach udokumentowanych złóż surowców ilastych należy poprzedzić eksploatacją złoża i rekultywacją terenu.

2. Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi.

3. Zapisy powyższe nie dotyczą terenów, na których zakończono eksploatację przed wejściem w życie niniejszego planu.

DZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PLANU

Rozdział 8
Ustalenia szczegółowe dla obszarów funkcjonalnych

§ 20. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 48 LS, 94 LS,139 LS, plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 48 LS - 108,3 ha; 94 LS - 51,3 ha; 139 LS - 54,0 ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie obszaru powinna być zgodna z przepisami szczególnymi;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu Warszawskiej Strefy Krajobrazu Chronionego;
Zagospodarowanie wskazanych na rysunku planu terenów i obszarów górniczych należy ustalać na
podstawie właściwych przepisów prawa.
Na terenie występowania chronionych form rzeźby terenu - wydm ustala się zakaz naruszania
naturalnej rzeźby terenu;

5. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy archeologicznej zaznaczonej na rysunku planu wszelka działalność prowadząca
do naruszenia gruntu rodzimego uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań
archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4 kV;

§ 21. na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 54 LS plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 54 LS - 0,2 ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie obszaru powinna być zgodna z przepisami szczególnymi;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu
Warszawskiej Strefy Krajobrazu Chronionego dla strefy zurbanizowanej;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4 kV;

§ 22. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 117 LS plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 117 LS - 0,9 ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie
obszaru powinna być zgodna z przepisami szczególnymi;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu Warszawskiej Strefy Krajobrazu Chronionego;
Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień o dużych wartościach przyrodniczych;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4 kV;

§ 23. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 96LS, 104 LS, 113 LS, 116 LS, 125 LS, 126 LS plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 96 LS - 2,3 ha; 104 LS - 4,1 ha; 113 LS - 1,0 ha; 116 LS - 0,1 ha; 125 LS - 0,1 ha; 126 LS - 0,55 ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie obszaru powinna być zgodna z przepisami szczególnymi;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;
W strefie ochrony wału rzeki Czarnej zaznaczonej na rysunku planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać z administratorem rzeki Czarnej lub innym
właściwym organem.
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/04 kV;
§ 24. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 59 LS, 74 LS plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 59 LS - 3,0 ha; 74 LS - 2,8 ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie obszaru powinna być zgodna z przepisami szczególnymi;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;
Na terenie występowania chronionych form rzeźby terenu - wydm ustala się zakaz naruszania
naturalnej rzeźby terenu;

5. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy archeologicznej zaznaczonej na rysunku planu wszelka działalność prowadząca
do naruszenia gruntu rodzimego uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna

dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4 kV;


§ 25. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 36 LS, 95 LS, 140 LS, plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 36 LS - 318,3 ha; 95 LS - 45,0 ha; 140 LS - 72,2 ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie obszaru powinna być zgodna z przepisami szczególnymi;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu Warszawskiej Strefy Krajobrazu Chronionego;
Na terenie rezerwatu "Horowe Bagno" obowiązują zasady użytkowania określone w przepisach szczególnych (nie dotyczy ustalenia 140 Ls )
Na terenie występowania chronionych form rzeźby terenu - wydm ustala się zakaz naruszania naturalnej rzeźby terenu;

5. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy archeologicznej zaznaczonej na rysunku planu wszelka działalność prowadząca
do naruszenia gruntu rodzimego uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4 kV;

§ 26. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 49 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 6,8 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy; adaptacja istniejącej zabudowy.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne; stacje paliw.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Do 4 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 27. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 50 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 5,6 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach oraz zabudowa usługowa

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Do 4 kondygnacji naziemnych;

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy archeologicznej realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 28. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 51 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 0,8 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie dopuszczalne

Adaptacja istniejącej zabudowy jednorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Do 4 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 29. na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 52 PT plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 3,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny strefy przemysłowo-technicznej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Przemysł produkcyjny i przetwórczy z wyłączeniem obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska;
Rzemiosło produkcyjne i usługowe;
Bazy składy i magazyny;

2.2.Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Zieleń izolacyjna;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Obiekty usług technicznych miasta takie jak stacje transformatorowe 15/04 kV, przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 25% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 2 kondygnacje naziemne;

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Uciążliwość obiektów musi się zamykać w granicach strefy PT;
Obowiązuje bezwzględny nakaz oczyszczania wód deszczowych z terenów inwestycyjnych;
Obowiązuje nakaz podłączania obiektów do miejskich sieci inżynieryjnych;
Zakres ewentualnej emisji zanieczyszczeń musi być zgodny z przepisami szczególnymi;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację wszystkich niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej;

§ 30. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 53 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,5 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna

Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym na działkach nr 91, 98 w obrębie 1-15 minimum 80% dla każdej działki inwestycyjnej

3.2. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej 1.000 m2 przy czym na działkach nr 91, 98 w obrębie 1-15 - 2000 m2;

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu Warszawskiej Strefy Krajobrazu Chronionego dla strefy zurbanizowanej;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 31. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 56 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 35,3 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne


Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna

Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym na działkach nr 101, 106, 123, 163, 165, 166, 170, 177, 178 w obrębie 1-15 minimum 80% dla każdej działki inwestycyjnej

3.2. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
1.000 m2;

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień o charakterze pomników przyrody
zaznaczonych na rysunku planu, polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15 m od osi
pni drzew;

6. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy archeologicznej realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz
konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 32. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 57 UK plan ustala:
1.Powierzchnia terenu: 0,3 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny kościelne

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Obiekty kościoła parafialnego z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą;

2.2. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy infrastruktury technicznej służące obiektom kościoła;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Nie mniejsza niż zachowana w stanie istniejącym;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe

Dopuszcza się dominanty wysokościowe w postaci wież kościelnych;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

4.3. Elementy zieleni miejskiej
Ustala się ochronę istniejącej zieleni;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 33. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 60 UO plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 5,2 ha

2.Przeznaczenie terenu: usługi oświaty

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Obiekty oświaty wszystkich typów, przedszkola wraz z zabudową towarzyszącą, infrastrukturę sportową etc.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Internaty, bursy etc.

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Drugorzędny układ drogowy
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 5 kondygnacji naziemnych;

3.3. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe

Dopuszcza się lokalizację dominant wysokościowych podkreślających przestrzenie publiczne lub wejścia do budynków;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew o dużych wartościach przyrodniczych;
Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień o charakterze pomników przyrody
zaznaczonych na rysunku planu, polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15 m od osi
pni drzew;

6.Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy archeologicznej realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz
konserwatorskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 34. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 61 UO plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 0,8 ha

2. Przeznaczenie terenu: usługi oświaty

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Obiekty szkół podstawowych i średnich wszystkich typów, przedszkola wraz z zabudową towarzyszącą, infrastruktury sportowej etc.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Internaty, bursy etc.

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Drugorzędny układ drogowy
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje naziemne;

3.2. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe

Dopuszcza się lokalizację dominant wysokościowych podkreślających przestrzenie publiczne lub wejścia do budynków;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 35. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 62 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Adaptacja istniejącej zabudowy wielorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

4.2. Detale urbanistyczne

Ustala się wymóg nadania reprezentacyjnych form elewacji od strony Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 36. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 63 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,7 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Adaptacja istniejącej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;
Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień o charakterze pomników przyrody
zaznaczonych na rysunku planu, polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15 m od osi
pni drzew;
Ustala się ochronę pojedynczych drzew i zespołów zadrzewień o dużych wartościach przyrodniczych;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 37. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 64 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Adaptacja istniejącej zabudowy jednorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 38. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 65 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 0,4 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Adaptacja istniejącej zabudowy jednorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;
Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień o charakterze pomników przyrody
zaznaczonych na rysunku planu, polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15 m od osi
pni drzew;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 39. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 66 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,3 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Adaptacja istniejącej zabudowy wielorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5.Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 40. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 67 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,6 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1.000m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 41. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 68 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 7,8 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest:
wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony dóbr kultury
W zasięgu strefy archeologicznej zaznaczonej na rysunku planu realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem
właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 42. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 69 UO plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: usługi oświaty

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Obiekty szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów, przedszkola wraz z zabudową towarzyszącą, infrastruktury sportowej etc.;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Internaty, bursy etc.;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Drugorzędny układ drogowy;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.2. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje naziemne;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Dopuszcza się lokalizację dominant wysokościowych podkreślających przestrzenie publiczne lub wejścia do budynków;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

4.3. Elementy zieleni miejskiej

Ustala się ochronę istniejących na terenie drzewostanów i
terenów zieleni o szczególnych wartościach;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 43. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 70 PT plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 5,5 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny strefy przemysłowo-technicznej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Przemysł produkcyjny i przetwórczy z wyłączeniem obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska;
Rzemiosło produkcyjne i usługowe;
Bazy składy i magazyny;
Obiekty usług technicznych miasta takie jak stacje transformatorowe 15/0,4 kV, przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne, etc.;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Zieleń izolacyjna;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Zabudowa administracyjno- usługowa;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do wysokości istniejącej zabudowy przemysłowej;

3.2. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4.Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Uciążliwość obiektów musi się zamykać w granicach strefy PT;
Obowiązuje bezwzględny nakaz oczyszczania wód deszczowych z terenów inwestycyjnych;
Obowiązuje nakaz podłączania obiektów do miejskich sieci inżynieryjnych;
Zakres ewentualnej emisji zanieczyszczeń musi być zgodny z przepisami szczególnymi;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wszystkich niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej;


§ 44. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 71 UO plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,6 ha

2. Przeznaczenie terenu: usługi oświaty

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Obiekty szkół podstawowych i średnich wszystkich typów, przedszkola wraz z zabudową towarzyszącą, infrastruktury sportowej etc.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Internaty, bursy etc.

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Drugorzędny układ drogowy
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje naziemne;

3.2. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Dopuszcza się lokalizację dominant wysokościowych podkreślających przestrzenie publiczne lub wejścia do budynków;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 45. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 72 MWU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 4,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa biurowo - administracyjna z usługami w parterach budynków.
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające


Drugorzędny układ drogowy;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach
t.j. wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa.

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 25 % dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do czterech kondygnacji naziemnych,
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 500 m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony dóbr kultury
W zasięgu strefy archeologicznej zaznaczonej na rysunku planu realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem
właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wszystkich niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej;

§ 46. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 73 PT plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,7 ha

2.Przeznaczenie terenu: tereny strefy przemysłowo-technicznej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Przemysł produkcyjny i przetwórczy z wyłączeniem obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska;
Rzemiosło produkcyjne i usługowe;
Bazy składy i magazyny;
Obiekty usług technicznych miasta takie jak stacje transformatorowe 15/0,4 kV, przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne, etc.;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Zieleń izolacyjna;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Zabudowa administracyjno usługowa;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
20% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 2 kondygnacje naziemne;

3.3. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Uciążliwość obiektów musi się zamykać w granicach strefy PT;
Obowiązuje bezwzględny nakaz oczyszczania wód deszczowych z terenów inwestycyjnych;
Obowiązuje nakaz podłączania obiektów do miejskich sieci inżynieryjnych;
Zakres ewentualnej emisji zanieczyszczeń musi być zgodny z przepisami szczególnymi;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wszystkich niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej;

§ 47. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 82 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 6,5 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym na działkach nr 7, 8, 9, 10 w obrębie 3-03 minimum 80% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
1.000 m2 przy czym na działce nr 10 w obrębie 3-03.2000 m2;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;
Ustala się ochronę pojedynczych drzew i zespołów zadrzewień o dużych wartościach przyrodniczych;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 48. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 83 PT plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 4,5 ha

2.Przeznaczenie terenu: tereny strefy przemysłowo-technicznej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Przemysł produkcyjny i przetwórczy z wyłączeniem obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska;
Rzemiosło produkcyjne i usługowe;
Bazy składy i magazyny;
Obiekty usług technicznych miasta takie jak stacje transformatorowe 15/0,4 kV, przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne, etc.;
Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Zieleń izolacyjna;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Zabudowa administracyjno- usługowa

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
20% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 2 kondygnacje naziemne;

3.3. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Uciążliwość obiektów musi się zamykać w granicach strefy PT;
Obowiązuje bezwzględny nakaz oczyszczania wód deszczowych z terenów inwestycyjnych;
Obowiązuje nakaz podłączania obiektów do miejskich sieci inżynieryjnych;
Zakres ewentualnej emisji zanieczyszczeń musi być zgodny z przepisami szczególnymi;
Ustala się ochronę pojedynczych drzew i zespołów zadrzewień o dużych wartościach przyrodniczych;
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i rekultywacji terenu;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wszystkich niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej;

§ 49. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 84 U plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 4,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa usługowa;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 20% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 50. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 85 ZI plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 12,3 ha

2. Przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zieleń izolacyjna;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Stacje transformatorowe 15/0,4 kV; Podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne, etc.;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej bądź naturalnej z dopuszczeniem zalesień;
Ustala się adaptację zieleni istniejącej w szczególności zadrzewień i zakrzewień;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 51. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 86 U plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa usługowa;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 20% dla każdej działki Inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 52. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 87 ZI plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 7,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zieleń izolacyjna;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Stacje transformatorowe 15/0,4 kV; Podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne, etc.;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej bądź naturalnej z
dopuszczeniem zalesień;
Ustala się adaptację zieleni istniejącej w szczególności zadrzewień i zakrzewień;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Ustala się ochronę pojedynczych drzew i zespołów zadrzewień o dużych wartościach
przyrodniczych;
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 53. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 88 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 4,0 ha

2.Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2.Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Ustala się ochronę pojedynczych drzew o dużych wartościach przyrodniczych;
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Na terenie ustala się orientacyjną lokalizację przepompowni ścieków oznaczoną na rysunku planu symbolem NU.
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 54. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 89 PT plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 56,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny strefy przemysłowo-technicznej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Przemysł produkcyjny i przetwórczy z wyłączeniem obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska;
Rzemiosło produkcyjne i usługowe;
Bazy składy i magazyny;
Obiekty usług technicznych miasta takie jak stacje transformatorowe 15/0,4 kV, przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne, etc.;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Zieleń izolacyjna;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Zabudowa administracyjno- usługowa

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi;
Ustala się maksymalne ograniczenie dostępności do drogi 6b KUG, przy czym dla nowo tworzonych działek ustala się obsługę komunikacyjną wyłącznie od układu lokalnego.

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
20% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 2 kondygnacje;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Uciążliwość obiektów musi się zamykać w granicach strefy PT;
Obowiązuje bezwzględny nakaz oczyszczania wód deszczowych z terenów inwestycyjnych;
Obowiązuje nakaz podłączania obiektów do miejskich sieci inżynieryjnych;
Zakres ewentualnej emisji zanieczyszczeń musi być zgodny z przepisami szczególnymi;
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wszystkich niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej;

§ 55. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 90 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,6 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług, i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Adaptacja istniejącej zabudowy wielorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 56. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 91 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 16,5 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 25% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 500m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 57. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 92 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 20,5 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1.Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 25% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 500m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 58. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 97 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,5 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony dóbr kultury
W zasięgu strefy archeologicznej realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz
konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 59. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 105 MWU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 4,8 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa biurowo-administracyjna z usługami w parterach budynków;
Wolnostojące lub wbudowane obiekty usług bytowych, handlu do 1.000 m2(na obiekt), gastronomii, kultury i oświaty, zdrowia oraz nieuciążliwego rzemiosła;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, zieleń parkowa, obiekty sportu i rekreacji;
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 25% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do 5 kondygnacji naziemnych dla obiektów budownictwa wielorodzinnego oraz
administracyjno-biurowych;
Dla obiektów usługowych do 2 kondygnacji naziemnych;

3.4. Uzbrojenie terenu
Zabudowa wielorodzinna dopuszczalna pod warunkiem podłączenia do miejskich sieci kanalizacyjnych i wodociągowych;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;
Dopuszcza się parkowanie wielopoziomowe naziemne;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 60. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 106 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Adaptacja istniejącej zabudowy jednorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4.Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 61. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 107 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3.Przeznaczenie dopuszczalne
Adaptacja istniejącej zabudowy wielorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 62. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 108 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,3 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 25% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 63. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 109 US plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,9 ha

2. Przeznaczenie terenu: usługi sportu

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Usługi sportu, kubaturowe bądź niekubaturowe urządzenia sportowe;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Obiekty technicznego zaplecza sportu;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Drugorzędny układ drogowy
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.2. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje naziemne;

3.3. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Dopuszcza się lokalizację dominant wysokościowych podkreślających przestrzenie publiczne lub wejścia do budynków;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Na terenie ustala się orientacyjną lokalizację przepompowni ścieków oznaczoną na rysunku planu symbolem NU.
Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 64. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 110 UO plan ustala:
1.Powierzchnia terenu: 7,4 ha

2.Przeznaczenie terenu: usługi oświaty

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Obiekty szkół podstawowych i średnich wszystkich typów, przedszkola wraz z zabudową towarzyszącą,
Usługi rekreacji, sportu i oświaty, obiekty i urządzenia infrastruktury sportowej etc.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Internaty, bursy etc.

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Drugorzędny układ drogowy
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 60% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje naziemne;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

4.2. Elementy zieleni miejskiej
Ustala się ochronę istniejących na terenie drzewostanów i terenów zieleni o szczególnej wartości;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 65. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 111 UO plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 3,5 ha

2.Przeznaczenie terenu: usługi oświaty

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Obiekty szkół podstawowych i średnich wszystkich typów, przedszkola wraz z zabudową towarzyszącą,
Usługi rekreacji, sportu i oświaty, obiekty i urządzenia infrastruktury sportowej etc.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Internaty, bursy etc.

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Drugorzędny układ drogowy
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 60% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje naziemne;

3.3. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

4.2. Elementy zieleni miejskiej
Ustala się ochronę istniejących na terenie drzewostanów i terenów zieleni o szczególnej wartości;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 66. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 112 ME plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,9 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m2;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacje transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 60% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
900 m2

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 67. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 114 ME plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 8,6 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m2;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacje transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 60% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
900 m2

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Ustala się ochronę pojedynczych drzew o dużych wartościach przyrodniczych;
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 68. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 115 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 22,3 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 69. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 124 MWU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 0,8 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa biurowo-administracyjna z usługami w parterach budynków;
Wolnostojące lub wbudowane obiekty usług bytowych, handlu do 1.000 m2 (na obiekt), gastronomii, kultury i oświaty, zdrowia oraz nieuciążliwego rzemiosła;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, zieleń parkowa, obiekty sportu i rekreacji;
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się maksymalne ograniczenie dostępności do drogi 6b KUG, przy czym dla nowotworzonych działek ustala się obsługę komunikacyjną wyłącznie od układu lokalnego.

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
30% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym dla zabudowy jednorodzinnej 50%;

3.2. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do 10 kondygnacji naziemnych dla obiektów budownictwa wielorodzinnego oraz
administracyjno-biurowych;
Dla obiektów usługowych do 2 kondygnacji naziemnych;
Dla budownictwa jednorodzinnego trzy kondygnacje naziemne - to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
Dla budownictwa jednorodzinnego:
- wolnostojącego 600 m2
- bliźniaczego 400 m2
- szeregowego 150 m2

3.4. Uzbrojenie terenu
Zabudowa wielorodzinna, usługowa i szeregowa dopuszczalna pod warunkiem podłączenia do miejskich sieci kanalizacyjnych i wodociągowych;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;
Dopuszcza się parkowanie wielopoziomowe naziemne;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 70. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 127 MWU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 21,8 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa biurowo-administracyjna z usługami w parterach budynków;
Wolnostojące lub wbudowane obiekty usług bytowych, handlu do 1.000 m2 (na obiekt), gastronomii, kultury i oświaty, zdrowia oraz nieuciążliwego rzemiosła;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, zieleń parkowa, obiekty sportu i rekreacji;
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się maksymalne ograniczenie dostępności do drogi 6b KUG, przy czym dla nowotworzonych działek ustala się obsługę komunikacyjną wyłącznie od układu lokalnego.

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 50%;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do 10 kondygnacji naziemnych dla obiektów budownictwa wielorodzinnego oraz
administracyjno-biurowych;
Dla obiektów usługowych do 2 kondygnacji naziemnych;
Dla budownictwa jednorodzinnego trzy kondygnacje naziemne - to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
Dla budownictwa jednorodzinnego:
- wolnostojącego 600 m2
- bliźniaczego 400 m2
- szeregowego 150 m2

3.5. Uzbrojenie terenu
Zabudowa wielorodzinna, usługowa i szeregowa dopuszczalna pod warunkiem podłączenia do miejskich sieci kanalizacyjnych i wodociągowych;

3.6. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;
Dopuszcza się parkowanie wielopoziomowe naziemne;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 71. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 128 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,4 ha

2.Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Adaptacja istniejącej zabudowy jednorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5.Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Warunki ochrony dóbr kultury
W strefie ochrony konserwatorskiej ustala się ochronę obiektów i zespołów zabytkowych oraz ich otoczenia i ekspozycję zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony i konserwacji
zabytków, w szczególności prace budowlane, których skutkiem może być zmiana wyglądu lub
funkcji obiektu muszą być uzgodnione z właściwym Organem Konserwatorskim;

7. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 72. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 129 UK plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny kościelne

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Obiekty kościoła parafialnego z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą;

2.2. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy infrastruktury technicznej służące obiektom kościoła;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% powierzchni każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Poza budynkami kościoła do 4 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Dopuszcza się dominanty wysokościowe w postaci wież kościelnych;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

4.3. Elementy zieleni miejskiej
Ustala się ochronę istniejącej zieleni o szczególnej wartości przyrodniczej;

5. Warunki ochrony dóbr kultury
W strefie ochrony konserwatorskiej ustala się ochronę obiektów i zespołów zabytkowych oraz ich otoczenia i ekspozycję zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony i konserwacji
zabytków, w szczególności prace budowlane, których skutkiem może być zmiana wyglądu lub funkcji obiektu muszą być uzgodnione z właściwym Organem Konserwatorskim;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4 kV;

§ 73. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 130 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 0,42 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Adaptacja istniejącej zabudowy jednorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Warunki ochrony dóbr kultury
W strefie ochrony konserwatorskiej ustala się ochronę obiektów i zespołów zabytkowych oraz ich otoczenia i ekspozycję zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony i konserwacji
zabytków, w szczególności prace budowlane, których skutkiem może być zmiana wyglądu lub funkcji obiektu muszą być uzgodnione z właściwym Organem Konserwatorskim;

7. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 74. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 132 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,9 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
W strefie ochrony wału rzeki Długiej zaznaczonej na rysunku planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać z administratorem rzeki Długiej lub innym właściwym organem.

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 75. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 133 MU plan ustala:
1.Powierzchnia terenu: 5,2 ha

2.
Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 500m2;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;


§ 76. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 134 MWU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 54,5 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa biurowo-administracyjna z usługami w parterach budynków;
Wolnostojące lub wbudowane obiekty usług bytowych, handlu do 1.000 m2 (na obiekt), gastronomii, kultury i oświaty, zdrowia oraz nieuciążliwego rzemiosła;
Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, ieleń parkowa, obiekty sportu i rekreacji;
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 50%;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do 10 kondygnacji naziemnych dla obiektów budownictwa wielorodzinnego oraz
administracyjno-biurowych;
Dla obiektów usługowych do 2 kondygnacji naziemnych;
Dla budownictwa jednorodzinnego trzy kondygnacje naziemne -
to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
Dla budownictwa jednorodzinnego:
- wolnostojącego 600 m2
- bliźniaczego 400 m2
- szeregowego 150 m2

3.5. Uzbrojenie terenu
Zabudowa wielorodzinna, usługowa i szeregowa dopuszczalna pod warunkiem podłączenia do miejskich sieci kanalizacyjnych i wodociągowych;

3.6. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;
Dopuszcza się parkowanie wielopoziomowe naziemne;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;
Na terenie ustala się orientacyjną lokalizację przepompowni ścieków oznaczoną na rysunku planu
symbolem NU.

§ 77. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 135 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 28,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach to jest: wolnostojąca i bliźniacza i szeregowa;
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;
Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi;
Zagospodarowanie wskazanych na rysunku planu terenów i obszarów górniczych należy ustalać na podstawie właściwych przepisów prawa.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 78. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 136 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 31,5 ha

2.Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnejdziałki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 79. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 137 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 17,5 ha

2.Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kVzagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony dóbr kultury
W zasięgu strefy archeologicznej realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz
konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 80. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 138 ZI plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 14,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zieleń izolacyjna;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Stacje transformatorowe 110/15 kV; Podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne, etc.;

3.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej bądź naturalnej z
dopuszczeniem zalesień;
Ustala się adaptację zieleni istniejącej w szczególności zadrzewień i zakrzewień;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu
Warszawskiej Strefy Krajobrazu Chronionego;

5. Warunki ochrony dóbr kultury
W zasięgu strefy archeologicznej zaznaczonej na rysunku planu wszelka działalność prowadząca
do naruszenia gruntu rodzimego uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4 kV;

§ 81. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 143 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 0,9 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu
Warszawskiej Strefy Krajobrazu Chronionego;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 82. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 144 ME plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 5,3 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m2;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacje transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 60% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
900 m2

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 83. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 145 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 11,07 ha

2.Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
W strefie ochrony wału rzeki Długiej zaznaczonej na rysunku planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać z administratorem rzeki Długiej lub innym właściwym organem.

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;
Ustala się zakaz zabudowy na terenie starorzeczy;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 84. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 146 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 4,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 85. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 147 ME plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 7,8 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200
m2;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacje transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 60% dla każdej działki i nwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;
W strefie ochrony wału rzeki Długiej zaznaczonej na rysunku planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać z administratorem rzeki Długiej lub innym właściwym organem.

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
900 m2

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;
Ustala się zakaz zabudowy na terenie starorzeczy;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 86. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 148 ZD plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,4 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny ogródków działkowych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Tereny ogródków działkowych;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 90%;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;
W strefie ochrony wału rzeki Długiej zaznaczonej na rysunku planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać z administratorem rzeki Długiej lub innym właściwym organem.

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków i innych nieuciążliwych urządzeń kanalizacyjnych;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 87. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 150 ZI plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna - rzeka Długa

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zieleń izolacyjna;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Urządzenia techniczne gospodarki wodnej;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej bądź naturalnej z
dopuszczeniem zalesień;
Ustala się adaptację zieleni istniejącej w szczególności zadrzewień i zakrzewień;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w odległości 20 m
od stopy skarpy odpowietrznej wału przeciwpowodziowego rzeki Długiej.
W strefie tej, zaznaczonej na rysunku planu obowiązują zasady zagospodarowania i użytkowania
terenu określone w art. 67 i 68 Prawa Wodnego lub innych aktualnych przepisów prawa dotyczące
ochrony wałów przeciwpowodziowych w razie jego nowelizacji.

5. Infrastruktura techniczna
Urządzenia techniczne gospodarki wodnej;
Dopuszcza się lokalizację podczyszczalni ścieków deszczowych;

§ 88. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 151 ZI plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 3,8 ha

2.Przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna - rzeka Długa

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zieleń izolacyjna;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Urządzenia techniczne gospodarki wodnej;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej bądź naturalnej z
dopuszczeniem zalesień;
Ustala się adaptację zieleni istniejącej w szczególności zadrzewień i zakrzewień;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w odległości 20 m
od stopy skarpy odpowietrznej wału przeciwpowodziowego rzeki Długiej.
W strefie tej, zaznaczonej na rysunku planu obowiązują zasady zagospodarowania i użytkowania
terenu określone w art. 67 i 68 Prawa Wodnego lub innych aktualnych przepisów prawa dotyczące
ochrony wałów przeciwpowodziowych w razie jego nowelizacji.

5. Infrastruktura techniczna
Urządzenia techniczne gospodarki wodnej;
Dopuszcza się lokalizację podczyszczalni ścieków deszczowych;

§ 89. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 152 ZI plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 3,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna - rzeka Długa

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zieleń izolacyjna;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Urządzenia techniczne gospodarki wodnej;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej bądź naturalnej z
dopuszczeniem zalesień;
Ustala się adaptację zieleni istniejącej w szczególności zadrzewień i zakrzewień;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w odległości 20 m
od stopy skarpy odpowietrznej wału przeciwpowodziowego rzeki Długiej.
W strefie tej, zaznaczonej na rysunku planu obowiązują zasady zagospodarowania i użytkowania
terenu określone w art. 67 i 68 Prawa Wodnego lub innych aktualnych przepisów prawa dotyczące
ochrony wałów przeciwpowodziowych w razie jego nowelizacji.

5. Infrastruktura techniczna
Urządzenia techniczne gospodarki wodnej;
Dopuszcza się lokalizację podczyszczalni ścieków deszczowych;

§ 90. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 153 ZI plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zieleń izolacyjna;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Urządzenia techniczne gospodarki wodnej;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej bądź naturalnej z
dopuszczeniem zalesień;
Ustala się adaptację zieleni istniejącej w szczególności zadrzewień i zakrzewień;

4.Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w odległości 20 m
od stopy skarpy odpowietrznej wału przeciwpowodziowego rzeki Długiej.
W strefie tej, zaznaczonej na rysunku planu obowiązują zasady zagospodarowania i użytkowania
terenu określone w art. 67 i 68 Prawa Wodnego lub innych aktualnych przepisów prawa dotyczące
ochrony wałów przeciwpowodziowych w razie jego nowelizacji.

5.Infrastruktura techniczna
Urządzenia techniczne gospodarki wodnej;

§ 91. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 154 UO plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 3,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: usługi oświaty

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Obiekty szkół podstawowych i średnich wszystkich typów, przedszkola wraz z zabudową towarzyszącą, infrastruktury sportowej etc.
Adaptacja zabytkowych budynków szkoły;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Internaty, bursy etc.;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Drugorzędny układ drogowy
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej;


3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje naziemne;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Dopuszcza się lokalizację dominant wysokościowych podkreślających przestrzenie publiczne lub wejścia do budynków;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

4.3. Elementy zieleni miejskiej
Ustala się ochronę istniejących na terenie drzewostanów i terenów zieleni o szczególnej wartości przyrodniczej;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki
gruntowo - wodne;
Ustala się bezwzględną ochronę istniejącego zadrzewienia o charakterze pomnika przyrody
zaznaczonego na rysunku planu, polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15 m od osi
pni drzew;
Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w rejonie 20 m od
stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Długiej.
W strefie tej, zaznaczonej na rysunku planu obowiązują zasady zagospodarowania i użytkowania
terenu określone w art. 67 i 68 Prawa Wodnego lub innych aktualnych przepisów prawa dotyczące
ochrony wałów przeciwpowodziowych w razie jego nowelizacji.

6. Warunki ochrony dóbr kultury
W strefie ochrony konserwatorskiej ustala się ochronę obiektów i zespołów zabytkowych oraz ich otoczenia i ekspozycję zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony i konserwacji
zabytków, w szczególności prace budowlane, których skutkiem może być zmiana wyglądu lub
funkcji obiektu muszą być uzgodnione z właściwym Organem Konserwatorskim;

7. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 92. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 155 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Adaptacja istniejącej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Warunki ochrony dóbr kultury
W strefie ochrony konserwatorskiej ustala się ochronę obiektów i zespołów zabytkowych oraz ich otoczenia i ekspozycję zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony i konserwacji
zabytków, w szczególności prace budowlane, których skutkiem może być zmiana wyglądu lub funkcji obiektu muszą być uzgodnione z właściwym Organem Konserwatorskim;

7. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 93. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 156 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 13,9 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie ochrony wału rzeki Długiej zaznaczonej na rysunku planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać z administratorem rzeki Długiej lub innym właściwym organem.

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6. Warunki ochrony dóbr kultury
W strefie ochrony konserwatorskiej ustala się ochronę obiektów i zespołów zabytkowych oraz ich otoczenia i ekspozycję zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony i konserwacji
zabytków, w szczególności prace budowlane, których skutkiem może być zmiana wyglądu lub funkcji obiektu muszą być uzgodnione z właściwym Organem Konserwatorskim;

7. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 94. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 157 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 6,4 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) w tym stacje paliw oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;
Czasowa adaptacja istniejących składów budowlanych oraz cegielni.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie ochrony wału rzeki Długiej zaznaczonej na rysunku planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać z administratorem rzeki Długiej lub innym właściwym organem.

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 95. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 158 ZD plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny ogródków działkowych.

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Teren ogródków działkowych;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 90%;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie ochrony wału rzeki Długiej zaznaczonej na rysunku planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać z administratorem rzeki Długiej lub innym właściwym organem.
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków i innych nieuciążliwych urządzeń kanalizacyjnych;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 96. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 159 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 0,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) w tym stacje paliw oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;
Czasowa adaptacja istniejących składów budowlanych.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6.Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 97. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 160 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 0,8 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) w tym stacje paliw oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia
kanalizacyjne;
Czasowa adaptacja istniejących składów budowlanych oraz cegielni.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie ochrony wału rzeki Długiej zaznaczonej na rysunku planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać z administratorem rzeki Długiej lub innym właściwym organem.

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 98. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 161 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 2,7 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Adaptacja istniejącej zabudowy wielorodzinnej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie określa się;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;

6. Warunki ochrony dóbr kultury
W strefie ochrony konserwatorskiej ustala się ochronę obiektów i zespołów zabytkowych oraz ich otoczenia i ekspozycję zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony i konserwacji
zabytków, w szczególności prace budowlane, których skutkiem może być zmiana wyglądu lub funkcji obiektu muszą być uzgodnione z właściwym Organem Konserwatorskim;

7. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 99. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 162 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 30,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych i do czterech kondygnacji dla zabudowy wielorodzinnej;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 500m2;
Dla zabudowy szeregowej 200 m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 100. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 163 UO plan ustala:
1.Powierzchnia terenu: 1,1 ha

2.Przeznaczenie terenu: usługi oświaty

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Obiekty szkół podstawowych i średnich wszystkich typów, przedszkola wraz z zabudową towarzyszącą, infrastruktury sportowej etc.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Internaty, bursy etc.

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Drugorzędny układ drogowy
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Wysokość zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje naziemne;

3.2. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Dopuszcza się lokalizację dominant wysokościowych podkreślających przestrzenie publiczne lub wejścia do budynków;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

4.3. Detale urbanistyczne
Nie określa się;

4.4. Elementy zieleni miejskiej
Ustala się ochronę istniejących na terenie drzewostanów i terenów zieleni o szczególnej wartości przyrodniczej;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 101. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 164 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 22,8 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;
Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi;
Zagospodarowanie wskazanych na rysunku planu terenów i obszarów górniczych należy ustalać na podstawie właściwych przepisów prawa.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż), stacje paliw oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnychto jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6.Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 102. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 165 ZI plan ustala:
1.Powierzchnia terenu: 1,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zieleń izolacyjna;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej;

3. Warunki ochrony przyrodniczej terenu.
Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i
szczegółowymi badaniami geotechnicznymi;
Zagospodarowanie wskazanych na rysunku planu terenów i obszarów górniczych należy ustalać na
podstawie właściwych przepisów prawa.

4.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej bądź naturalnej z
dopuszczeniem zalesień;
Ustala się adaptację zieleni istniejącej w szczególności zadrzewień i zakrzewień;
Zagospodarowanie wskazanych na rysunku planu terenów i obszarów górniczych należy ustalać na
podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Infrastruktura techniczna
Stacje transformatorowe 15/0,4 kV; Podziemne przepompownie ścieków, etc.;

§ 103. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 168 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 33,5 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;
Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi;
Zagospodarowanie wskazanych na rysunku planu terenów i obszarów górniczych należy ustalać na
podstawie właściwych przepisów prawa.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
Wokół gazociągu wysokiego ciśnienia wyznacza się strefę ochronną o zasięgach:
a) dla wolnostojących budynków niemieszkalnych po 25 m od osi gazociągu,
b) dla budynków mieszkalnych zabudowy jedno i wielorodzinnej po 35 m od osi gazociągu,
c) dla budynków użyteczności publicznej po 65 m od osi gazociągu,
d) dla pozostałych budynków i obiektów według przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 500m2;
Dla zabudowy szeregowej 200 m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej
działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego, przy czym w stosunku do drogi 2 KUS linia zabudowy powinna być ustalana według przepisów ogólnych;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6.Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 104. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 169 ZI plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 0,9 ha

2. Przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zieleń izolacyjna;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej bądź naturalnej z
dopuszczeniem zalesień;
Ustala się adaptację zieleni istniejącej w szczególności zadrzewień i zakrzewień;

4. Infrastruktura techniczna
Stacje transformatorowe 15/0,4 kV; Podziemne przepompownie ścieków, etc.;

§ 105. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 170 UK plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 0,7 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny kościelne

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Obiekty kościoła parafialnego z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Nie określa się;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy infrastruktury technicznej służące obiektom kościoła, w tym ulice i place publiczne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 30% powierzchni każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Poza budynkami kościoła do 4 kondygnacji naziemnych;

3.3. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Dopuszcza się dominanty wysokościowe w postaci wież kościelnych;

4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4 kV;

§ 106. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 171 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 11,2 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi;
Zagospodarowanie wskazanych na rysunku planu terenów i obszarów górniczych należy ustalać podstawie właściwych przepisów prawa.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;
Dla zabudowy szeregowej 350 m2;

3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i
rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 107. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 172 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 17,5 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca ibliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych;

3.3. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony dóbr kultury
W zasięgu strefy archeologicznej realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

DZIAŁ III
Rozdział 9
Skutki prawne uchwalenia planu

§ 108. Uchwala się wartość stawki procentowej służącej rozliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości na 10%.

Rozdział 10
Ustalenia przejściowe i końcowe

§ 109. W odniesieniu do obszarów objętych granicami niniejszego Planu tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, zatwierdzonego przez Radę Miejską w Markach uchwałą nr XL/190/93 z dnia 29 grudnia 1993r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego Nr 4 poz. 88 z dnia 25 lutego 1994r.

§ 110. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Marki.

§ 111. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie Planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia Planu.

§ 112. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.ZAŁĄCZNIK
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA "MARKI II"
(grafikę pominięto)

Pliki do pobrania:
     ikonka   uchwala_404_2002.doc

Załączniki

Powiadom znajomego