W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Uchwała Rady Miasta 395/2002

Uchwała Rady Miasta 395/2002

UCHWAŁA Nr XXXIV/395/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), jednocześnie w wykonaniu uchwały nr III/15/98 Rady Miejskiej w Markach z dnia 2 grudnia 1998 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, oraz § 1 pkt 2 uchwały nr XXII/155/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 7 marca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/15/98 Rady Miejskiej w Markach z dnia 2 grudnia 1998 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta Marki, Rada Miasta w Markach uchwala co następuje:

Dział I
Ustalenia ogólne planu
Rozdział I
Zakres Regulacji

§ 1. Zgodnie z uchwałą nr III/15/98 Rady Miejskiej w Markach z dnia 2 grudnia 1998r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, uchwałą nr XXII/155/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 7 marca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/15/98 Rady Miejskiej w Markach z dnia 2 grudnia 1998 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta Marki, w granicach oznaczonych na rysunku planu, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, ustala się przeznaczenie terenu i sposób zagospodarowania.

§ 2. Teren objęty planem stanowi następujące granice: północna linia rozgraniczająca ul. Legionowej, granica obrębów geodezyjnych 1-05 i 1-06, północna linia rozgraniczająca ul. Zielonej, wschodnia linia rozgraniczająca Al. Marsz. J. Piłsudskiego, granica obrębów geodezyjnych 1-07 i 1-11, granica obrębów geodezyjnych 1-07 i 1-08, południowa linia rozgraniczająca ul. Jaworówka, wschodnia i północna granica miasta Marki z granicą gminy Radzymin, zachodnia granica miasta Marki z gminą Nieporęt, północna linia rozgraniczająca ul. Legionowej.

§ 3. Plan określony jest jako perspektywiczny, bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

§ 4.
1. Podmiotem ustaleń planu są:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ME,
2) Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MU,
3) Tereny centralnych, usługowych, handlowych i administracyjnych funkcji miasta, oznaczone na rysunku planu symbolem AUC,
4) Tereny usług oświaty oznaczone na rysunku planu symbolem UO,
5) Tereny usług kościoła oznaczone na rysunku planu symbolem UK,
6) Tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem LS,
7) Tereny specjalne, oznaczone na rysunku planu symbolem TS,
8) Tereny komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KS,
9) Tereny cmentarzy czynnych oznaczone na rysunku planu ZC,
10) Tereny lokalizacji przepompowni ścieków oznaczone na rysunku planu symbolem NU.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, funkcje uzupełniające oraz przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego oraz funkcji uzupełniających i funkcji dopuszczalnych, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 5.
1. Integralnymi częściami planu są następujące rysunki stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
1) Rysunek w skali 1:5000 (załącznik nr 1) obejmujący teren w granicach planu określonych w § 2 uchwały z wyłączeniem obszaru, o którym mowa w pkt 2),
2) Rysunek w skali 1:1000 (załącznik nr 2) obejmujący teren w następujących granicach: północna linia rozgraniczająca ul. Legionowej, granica obrębu geodezyjnego 1-05 i 1-06, północna linia rozgraniczającą ulicy Zielonej, wschodnia linia rozgraniczająca Al. Marsz. J. Piłsudskiego, północna linia rozgraniczająca ul. Legionowej.

2. Rysunki planu odnoszą ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu, przy czym dla terenów objętych rysunkiem w skali 1:1000 obowiązują wyłącznie ustalenia tego rysunku,

3. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) określa się jako obowiązujące następujące oznaczenia graficzne:
1) granice terenu objętego planem,
2) granice terenu objętego rysunkiem planu w skali 1:1000,
3) linie rozgraniczające tereny o odmiennym sposobie użytkowania, w tym linie rozgraniczające ulic,
4) przeznaczenie terenów wewnątrz linii rozgraniczających,
5) lokalizacja terenów rezerwowanych dla kubaturowych urządzeń obsługi inżynieryjnej terenu,
6) granica Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
7) strefy ochronne:
- strefa ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
- strefa pomników przyrody 15 m,
- strefa ochrony archeologicznej,
- zasięg stanowisk archeologicznych,
- strefa szczególnej ochrony ekologicznej rzeki Czarnej,
- strefa ochrony wydm
8) strefy oddziaływania (uciążliwości):
- strefa oddziaływania (uciążliwości hałasowej) układu drogowego
- strefy od cmentarza czynnego,
9) inne elementy
- strefy występowania utrudnionych warunków gruntowo - wodnych
- klasyfikacja funkcjonalna ulic
- drzewa przeznaczone do bezwzględnego zachowania

4. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) określa się jako informacyjne oznaczenie graficzne orientacyjnych linii rozgraniczających istotnych elementów drugorzędnego układu drogowego

5. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) określa się jako obowiązujące następujące oznaczenia graficzne:
1) granice terenu objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o odmiennym sposobie użytkowania,
3) przeznaczenie terenów wewnątrz linii rozgraniczających,
4) strefa oddziaływania (uciążliwości hałasowej) układu komunikacyjnego

6. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) określa się jako informacyjne
oznaczenia graficzne
1) geometryczny układ jezdni
2) klasyfikację funkcjonalną ulic.

§ 6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych działek lub ich zespołów należy określać według zasad ustalonych w stosunku do obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w Dziale II niniejszej uchwały z uwzględnieniem ustaleń dotyczących struktury funkcjonalno przestrzennej, układu drogowo ulicznego, zasad obsługi inżynieryjnej, ograniczeń zagospodarowania wynikających z zasad ochrony środowiska przyrodniczego, o których mowa w rozdziałach 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszej uchwały.

§ 7. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Markach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I", o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Normy Polskie oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4. rysunkach planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmować więcej niż 50% obszaru,

6. przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja na danym terenie wynika z niezbędnego uzupełnienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej i która nie koliduje z funkcjami podstawowymi,

8. obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu na gruncie rodzimym, niezabudowaną i nie pokrytą nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdów i dojść pieszych, wykorzystaną lub potencjalnie możliwą do wykorzystania na zagospodarowanie zielenią lub powierzchnię wody otwartej,

10. powierzchni zabudowanej - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowaną zgodnie z definicją określoną w Normach Polskich,

11. zabudowie chronionej - należy przez to rozumieć usługi oświaty, w szczególności szkoły stopnia podstawowego i przedszkola oraz usługi zdrowia jak szpitale, przychodnie, żłobki, domy dziecka itp.,

12. zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną według definicji określonych w prawie budowlanym, chyba że przepis mówi inaczej,

13. zabudowie plombowej - należy przez to rozumieć zabudowę wypełniającą istniejące (w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały) przerwy między budynkami o szerokości nie większej niż 50 m lub dwie działki ewidencyjne,

14. usługach - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu podstawowym niż usługowe i urządzenia służące do działalności, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych.

1) usługi dzieli się na:
a) nieuciążliwe tj. spełniające wymogi właściwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego lub wskazanego w planie obiektu przyległego i nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco wpłynąć na stan środowiska,
b) uciążliwe tj. nie spełniające w/w wymogów lub mogące znacząco wpłynąć na stan środowiska,

2) W obiektach usług nieuciążliwych mogą być lokalizowane jednostki prowadzące działalność inną niż w/w pod warunkiem, że spełnione będą warunki określone dla usług nieuciążliwych, chyba że w ustaleniach szczegółowych zostałyby określone rodzaje dopuszczalnych usług i charakteryzujące je parametry.

15. liniach zabudowy tworzących zamknięcia uliczne - należy przez to rozumieć architektoniczne zamknięcia widokowe tworzone przez pierzeje budynków, trwałe ogrodzenia o wypracowanych formach lub inne bariery przestrzenne nadające charakter uliczny ciągom komunikacyjnym,

16. Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - należy przez to rozumieć teren, na którym obowiązują ustalenia wynikające z rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z 1997r, Nr 43, poz. 149 ze zmianami dokonanymi przez Wojewodę Mazowieckiego).

Rozdział 2
Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni

§ 8. W zakresie struktury funkcjonalnej plan ustala:

1. Mieszkaniowo - usługowe przeznaczenie terenu miasta Marki, objętego niniejszym planem.

2. Przeznaczenie terenów leśnych na cele leśne.

3. Dominujące usługowe przeznaczenie terenów w strefie oddziaływania (uciążliwości) drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok.

§ 9. W zakresie struktury przestrzennej:

1. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określa się minimalne wielkości działek budowlanych.

2. Plan ustala wymagany procent powierzchni biologicznie czynnej działek budowlanych.

§ 10. Na terenach publicznych oraz w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w decyzjach ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 3
Ustalenia ogólne w zakresie układu drogowo - ulicznego
Ustalenia dla terenów ciągów komunikacyjnych

§ 11.
1. Ustala się, że następujące ulice stanowią elementy podstawowego miejskiego układu drogowo-ulicznego oraz pełnią funkcje ponadlokalne w stosunku do obszaru objętego planem:

- droga o funkcji głównej ruchu przyśpieszonego GP, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 631, (Nowy Dwór - Zegrze - Nieporęt - Marki - Warszawa) oznaczona na rysunku planu symbolem 3KUGP,

- Al. Marszałka J. Piłsudskiego o funkcji ulicy głównej G, w ciągu drogi krajowej Nr 8, oznaczona na rysunku planu symbolem 4KUG,

- ul. Legionowa o funkcji ulicy głównej G, oznaczona na rysunku planu symbolem 5KUG (w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 632),

2. Wyznacza się linie rozgraniczające ulic wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych ulic stanowiących podstawowy układ komunikacyjny miasta.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacyjnych określa tabela nr 1.

4. Ustala się, że wydzielenia terenu pod drugorzędny układ drogowy, nie uwidoczniony na rysunku planu można dokonać po ustaleniu danych technicznych tych dróg i wkreśleniu ich na mapę zasadniczą miasta. Nie dopuszcza się włączenia w/w ulic do dróg układu podstawowego wymienionego w § 11 ust.1.

5. Określa się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 12,0m dla ulic lokalnych (w wyjątkowych sytuacjach ze względu na istniejące zagospodarowanie dopuszcza się szerokość 10,0m).

6. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dla ulic dojazdowych 10,0m, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się szerokość 8,0m, a dla ciągów pieszo-jezdnych minimum 6,0m (dla dojazdów do 3÷4 działek minimum 5,0m).

7. Na objętych planem odcinkach ulic układu podstawowego ustala się skrzyżowania i wloty wyłącznie wyznaczone na rysunku planu.

8. Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe dla obiektów nowo wznoszonych i rozbudowywanych:

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5 m.p./lokal,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 m.p./domek lub segment,
- dla obiektów administracji - 25 m.p./1000 m2 p.uż.,
- dla handlu (sklepy, punkty usługowe) - 30 m.p./1000m2 p.uż.,
- dla hurtowni - 5÷15 m.p./1000 m2 p.uż.,
- dla targowisk - 35 m.p./1000 m2p.targowej lub 1,5 m.p./stoisko,
- dla zakładów produkcyjnych - 35 m.p./100 zatrudnionych,
- dla szkół ponadpodstawowych - 30 m.p./100 zatrudnionych,
- dla restauracji, kawiarni - 35 m.p./100 miejsc konsumpcyjnych,
- dla obiektów sportowych - 20 m.p./100 użytkowników jednocześnie,
- dla przychodni zdrowia
- rejonowych - 10 m.p./1000 m2 p.uż.,
- prywatnych - 2 m.p./gabinet,
- dla klubów i domów kultury - 20 m.p./100 użytkowników jednocześnie,
- dla hoteli - 20-50 m.p./100 łóżek, - 1 m.p. dla autokaru/100 łóżek
- dla stacji obsługi samochodów - 4 m.p./1 stanowisko naprawcze
- dla banków - 40 m.p./1000 m2 p.uż.,
- dla kościołów - 10 m.p./1000 mieszkańców,
- dla cmentarzy - 7 m.p./ha

Inwestorzy mają obowiązek realizacji odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na terenie własnej lokalizacji.

9. Dopuszcza się urządzenie parkingów ogólnodostępnych w obrębie terenów ulic - pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych dla przekroju ulicznego:
- w formie zespołów poza jezdniami, z własną powierzchnią manewrową,
- w formie prostopadłych stanowisk, wzdłuż jezdni lub zatok parkingowych równoległych - tylko w ulicach lokalnych (KUL) i dojazdowych (KUD) oraz wyjątkowo w ciągu ulicy zbiorczej (KUZ) w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

10. Dopuszcza się możliwość budowy ogólnodostępnych parkingów podziemnych pod terenami o innym przeznaczeniu (np. pod boiskami, terenami zieleni itp.) pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach budowlanych.

11. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych zabezpiecza się pasy terenu dla podstawowych urządzeń i przewodów podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej oraz prowadzenia ciągów pieszych.

12. Ustala się dopuszczenie realizacji systemu ścieżek rowerowych, prowadzonych na terenach ciągów komunikacyjnych oraz na terenach zieleni publicznej, ścieżki te muszą mieć szerokość:
- min. 2,0 m (gdy jest ona dwukierunkowa)
- min. 1,5 m (gdy jest ona jednokierunkowa)
- min. 2,5 m (gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi)

13. Na terenie opracowania dopuszcza się adaptację dotychczasowej pętli autobusowych przy ulicy Legionowej.

14. Na skrzyżowaniach ulic klasy L lub D z ulicą klasy L lub D, a także na skrzyżowaniach ulicy klasy Z z ulicą klasy L lub D powinny być stosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m. Wielkość terenów potrzebnych na skrzyżowania ulic klasy Z z ulicami i drogami klasy G i GP zostały określone na rysunku planu.

15. Zaleca się utrzymanie linii rozgraniczających drugorzędnego układu drogowego według wydanych danych technicznych wkreślonych na mapę zasadniczą miasta przed uchwaleniem niniejszego planu.Rozdział 4
Zasady obsługi inżynieryjnej obszaru
Wodociągi

§ 12.
1. Ustala się objęcie obsługą wodociągową całego terenu w granicach opracowania.

2. Ustala się, że z wodociągu miejskiego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy oraz użytkownicy wszystkich obiektów usługowych i użyteczności publicznej.

3. Ustala się, że źródłem wody dla obszaru Marek Północnych będą lokalne zasoby wody podziemnej w warstwie czwartorzędowej, a po wykorzystaniu maksymalnych zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych - warszawski system wodociągowy WUC (Wodociągi Układu Centralnego).

Kanalizacja

§ 13.
1. Ustala się, że obszar miasta Marki będzie obsługiwany przez kanalizację miejską systemu rozdzielczego.

2. Ustala się, że:
a) Ścieki komunalne z istniejącego i planowanego zainwestowania docelowo odprowadzane będą w 100% do kanalizacji ściekowej.
b) Ścieki deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej z:
– obiektów przemysłowych, przemysłowo - składowych i usługowych o wydzielonych lokalizacjach,
c) Wody opadowe z zabudowy jednorodzinnej, ciągów pieszo - jezdnych i pieszych powinny być odprowadzane do gruntu i lokalnych rowów melioracyjnych.

3. Ustala się, że:
a) odbiornikiem ścieków komunalnych z części miasta objętej niniejszym planem będzie projektowana miejska oczyszczalnia ścieków lub układ kanalizacji m. st. Warszawy.
b) odbiornikiem ścieków deszczowych będzie rzeka Długa po uprzednim ich podczyszczeniu i zretencjonowaniu w zbiorniku retencyjno - sedymentacyjnym.

4. Ustala się, że system kanalizacji ściekowej miasta stanowić będzie układ grawitacyjno - tłoczny, oparty na przepompowniach ścieków, powiązany z lokalnymi układami kanalizacji niekonwencjonalnej (ciśnieniowej lub podciśnieniowej).

5. Ustala się, że system kanalizacji deszczowej miasta stanowić będzie pięć lokalnych układów sprzężonych z czterema podczyszczalniami i jednym zbiornikiem retencyjno - sedymentacyjnym (poza terenem objętym planem).

6. Ustala się, że obsługa istniejącego i planowanego zainwestowania musi być poprzedzona systematyczną realizacją:
- miejskiej oczyszczalni ścieków (poza terenem objętym niniejszym planem) z układem dosyłowym (przepompownia z przewodami tłocznymi do oczyszczalni) lub układu dosyłowego do układu kanalizacji m. st. Warszawy (przepompownia z przewodami tłocznymi),
- podstawowego szkieletu kanalizacji ściekowej opartego na przepompowniach ścieków.

7. Na obszarze planu ustala się lokalizację przepompowni ścieków - działka o powierzchni ok. 0,04 ÷ 0,2ha.

Elektroenergetyka

§ 14.
1. Ustala się, że źródłem zasilania dla terenu objętego planem pozostaje stacja elektoenergetyczna 110/15kV "Pustelnik", skąd energia doprowadzona zostanie do budynków za pomocą kablowo - napowietrznej sieci zasilająco - rozdzielczej średniego napięcia 15kV.

2. Ustala się, że stacje transformatorowe wnętrzowe oraz słupowe lokalizowane będą w miarę przyrostu mocy na działkach wskazanych na rysunku planu w skali 1:1000, a na terenach nie objętych tym rysunkiem na działkach o powierzchni co najmniej 3 x 2m (strefa słupowa) lub 5 x 4m (strefa wnętrzowa) z bezpośrednim dostępem od drogi publicznej.

3. Lokalizacja stacji transformatorowych na terenach nie objętych rysunkiem planu w skali 1:1000 powinna być zgodna z warunkami technicznymi zasilania oraz przydziału mocy wydawanymi przez Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. lub jego następców prawnych.
Gazownictwo

§ 15.
1. Ustala się, że północna część miasta Marki zasilana będzie w gaz ziemny z gazociągu wysokiego ciśnienia  500mm Puławy - Warszawa oraz stacji redukcyjno - pomiarowej I o Marki.

2. Sieć osiedlowa gazu może być realizowana z głównego gazociągu średniego ciśnienia ¨ 200/150/100 prowadzonego w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

3. Lokalizacja wielkich obiektów w odległości mniejszej niż 150 m od gazociągu  500 Puławy - Warszawa wymaga uzgodnienia z Zarządcą Sieci (OMZG lub jego następcami prawnymi).

Rozdział 5
Ochrona i kształtowanie środowiska
W zakresie ochrony środowiska

§ 16.
1. Plan ustala utrzymanie i ochronę istniejącej zieleni, w tym szczególną ochronę terenów położonych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2. Plan ustala ochronę istniejących pomników przyrody.

3. Plan ustala ochronę układu hydrograficznego, w szczególności podstawowych cieków i zbiorników wodnych, takich jak rzeka Czarna oraz istniejących rowów melioracyjnych.

4. Plan wprowadza zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcją terenu, z wyjątkiem urządzeń okresu przejściowego wymienionych w ustaleniach przejściowych.

5. Plan wprowadza zakaz lokalizowania obiektów usług uciążliwych z wyjątkiem takich, których lokalizacja okaże się niezbędna do obsługi funkcji podstawowych na tym terenie, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny oddziaływania na środowisko sporządzonej w trybie obowiązujących przepisów.

6.
1) Plan ustala zakaz lokalizowania emitorów zanieczyszczeń powietrza, z wyjątkiem obiektów, których lokalizacja wynika z obsługi funkcji podstawowych i dopuszczalnych na obszarze planu.
2) Lokalizacja takich obiektów w dziedzinie zakresu emisji zanieczyszczeń i ich monitoringu musi być zgodna z właściwymi przepisami prawa.

7. W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się sytuowania zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą.

8. Plan ustala nakaz sukcesywnego podłączenia wszystkich realizowanych obiektów do miejskiej sieci uzbrojenia.

W zakresie kształtowania środowiska

§ 17.
1. Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów leśnych zgodnie z rysunkiem planu.

2. Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej na terenach działek inwestycyjnych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

Rozdział 6
Zasady Ochrony Środowiska Kulturowego

§ 18. W zakresie ochrony stanowisk archeologicznych i konserwatorskich stref archeologicznych - oznaczonych na rysunku planu plan ustala:

1. na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu i obszarach konserwatorskich stref archeologicznych oznaczonych na rysunku planu - obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) - wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu, oraz naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej - tj. głębiej niż 30 cm od istniejącego poziomu terenu).

2. na obszarach stanowisk archeologicznych - warunkiem zmiany użytkowania terenu jest przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych - wyprzedzających planowane zagospodarowanie.

3. na obszarach konserwatorskich stref archeologicznych - warunkiem zmiany użytkowania terenu jest przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych. W przypadku ujawnienia w wykopach sondażowych - nawarstwień kulturowych lub obiektów archeologicznych - obszar konserwatorskiej strefy archeologicznej należy traktować jako stanowisko archeologiczne i przeprowadzić archeologiczne badania wykopaliskowe.

4. do czasu przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych lub badań sondażowych - ustala się zakaz zmiany użytkowania terenu - tj. wznoszenia obiektów kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu w sieci infrastruktury, grodzenia działek oraz prowadzenia robót ziemnych naruszających strukturę gruntu głębiej niż 30 cm od istniejącego poziomu terenu.
5. przy planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględnić sezonowy charakter badań archeologicznych.

Rozdział 7
Ustalenia przejściowe

§ 19.
1. Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi.

Dział II
Ustalenia szczegółowe planu

Rozdział 8
Ustalenia szczegółowe dla obszarów funkcjonalnych

§ 20. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 LS plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 1 LS - ok.11,3ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1 Przeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie
obszaru powinna być zgodna z przepisami szczególnymi;

3.1 Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu


Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;

Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej zaznaczonej na rysunku planu;

5. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy archeologicznej zaznaczonej na rysunku planu wszelka działalność prowadząca
do naruszenia gruntu rodzimego uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań
archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna

dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4kV;
§ 21. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 TS plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok.1,0ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny specjalne

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Tereny specjalne;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimalnie 50%;

3.2. Formy parkowania:
Na terenie lokalizacji własnej;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy
Według przepisów szczególnych;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ewentualna uciążliwość obiektów nie może przekraczać granic lokalizacji;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Krajobrazu Chronionego;

6. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy archeologicznej realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz
konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4kV lub lokalne przepompownie ścieków;


§ 22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 LS plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 3 LS - ok.0,5ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie obszaru powinna być zgodna z przepisami szczególnymi;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;

Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu;
Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień o dużych wartościach
przyrodniczych;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4kV;

§ 23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7 LS plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 7 LS - ok.17,0ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie
obszaru powinna być zgodna z przepisami szczególnymi;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;

Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu;

5. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy archeologicznej zaznaczonej na rysunku planu wszelka działalność prowadząca
do naruszenia gruntu rodzimego uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań
archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4kV;

§ 24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok.13,6ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury
technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne
przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 70% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej 600m2;
Dla zabudowy bliźniaczej 350m2;

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej
działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii
rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień o charakterze pomników przyrody
zaznaczonych na rysunku planu, polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15 m od osi
pni drzew;

Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew o dużych wartościach przyrodniczych;

Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej;

6. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu stanowiska archeologicznego realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz
konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9 ME plan ustala:
1.Powierzchnia terenu: ok. 28,4ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i
jednorodzinna z wykluczeniem zabudowy szeregowej i
bliźniaczej - w zasięgu stref ochrony urbanistycznej
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy - w zasięgu stref ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200m2;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Ustala się zasadę obsługi komunikacyjnej terenu wyłącznie od układu lokalnego;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 75% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej
na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej,
a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala
się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych
z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy

Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej 1200m2


3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego dla drogi nr 3 KUGP, 10,0m od linii rozgraniczającej;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w zaznaczonej na
rysunku planu strefie szczególnej ochrony ekologicznej rzeki Czarnej. W strefie tej ustala
się ścisłą ochronę naturalnego krajobrazu, flory i fauny, zakaz wycinki drzew bez zgody
wojewódzkiego konserwatora przyrody;

Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień o dużych wartościach
przyrodniczych;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej;

6. Warunki ochrony dóbr kultury

W zaznaczonej na rysunku planu strefie archeologicznej oraz w zasięgu stanowisk
archeologicznych, realizacja zabudowy uwarunkowana jest przeprowadzeniem wyprzedzających
badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;
§ 26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11 AUC plan ustala:
1.Powierzchnia terenu: ok. 1,0ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Nieuciążliwe obiekty handlu, gastronomii, usług - w
zasięgu strefy ochrony urbanistycznej Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Zieleń naturalna - w zasięgu strefy ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Drugorzędny układ drogowy.

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja
transformatorowa 15/0,4kV lub podziemne przepompownie
ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 70% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej
na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej,
a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala
się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych
z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
do 3 kondygnacji naziemnych;

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej
działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;
Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w zaznaczonej na
rysunku planu strefie szczególnej ochrony ekologicznej rzeki Czarnej. W strefie tej ustala
się ścisłą ochronę naturalnego krajobrazu, flory i fauny, zakaz wycinki drzew bez zgody
wojewódzkiego konserwatora przyrody;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12 ME plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 4,0ha ok.

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z
wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej, obiekty
hotelowe turystyczne oraz służące rekreacji i obsłudze
ruchu turystycznego;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200m2;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 75% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy

Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej 1500m2


3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;
Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w zaznaczonej na
rysunku planu strefie szczególnej ochrony ekologicznej rzeki Czarnej. W strefie tej ustala
się ścisłą ochronę naturalnego krajobrazu, flory i fauny, zakaz wycinki drzew bez zgody
wojewódzkiego konserwatora przyrody;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;


§ 28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 13 LS, 19 LS, 20 LS, 27 LS, 28 LS, plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 13 LS - ok. 0,3ha; 19 LS - ok. 1,1ha; 20 LS - ok. 0,07ha, 27 LS - ok.
0,3ha; 28 LS - ok. 0,7ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1.P rzeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie obszaru powinna być zgodna z rzepisami szczególnymi;

3.1.Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;
W strefie ochrony wału rzeki Czarnej zaznaczonej na rysunku planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać z administratorem rzeki Czarnej lub
innym właściwym organem.
Na terenie zalegania surowców iglastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i rekultywacji terenu;

5. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/04kV;

§ 29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14 ME plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 3,2ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń
kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200m2;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 75% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy

Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszk. poddasze;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej 1500m2


3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w zaznaczonej na
rysunku planu strefie szczególnej ochrony ekologicznej rzeki Czarnej. W strefie tej ustala
się ścisłą ochronę naturalnego krajobrazu, flory i fauny, zakaz wycinki drzew bez zgody
wojewódzkiego konserwatora przyrody;

Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień o dużych wartościach
przyrodniczych;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 15 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 0,7ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz
podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości
obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice
lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury
technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne
przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 70% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne
poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej W zabudowie jednorodzinnej 600m2;


3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;


§ 31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 0,3 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, bliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz
podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości
obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice
lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury
technicznej takie jak stacje transformatorowe,
podziemne przepompownie ścieków;

3.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 70% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2.Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji
naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne
poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;


3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 4,5 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest:
wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 70% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej
na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej,
a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala
się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych
z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działkibudowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;
Dla zabudowy szeregowej 350m2;

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18 ME plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 11,35ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej
2.1 Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200m2;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Ustala się zasadę obsługi komunikacyjnej terenu wyłącznie od układu lokalnego;

3.2. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 75% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.3. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej
na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej,
a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi
ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych
zgodnych z Polską Normą;

3.4. Wysokość zabudowy

Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest
parter, piętro i mieszkalne poddasze, a dla obiektów
usługowych 2 kondygnacje naziemne.

3.5. Minimalna wielkość działki budowlanej 1500m2


3.6. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii
rozgraniczających układu ulicznego lokalnego oraz 20m
od jezdni dróg 4 KUGP i 3 KUGP;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;
Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień o dużych wartościach
przyrodniczych;

6. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21 ME plan ustala:
1.Powierzchnia terenu: ok. 5,4ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń
kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 75% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Wysokość zabudowy

Maksymalnie do dwóch kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej 1500m2


3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 22 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 9,7ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest:
wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury
technicznej takie jak stacje transformatorowe,
podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Ustala się zakaz realizowania dodatkowych (w stosunku do stanu istniejącego w dniu wejścia w życie niniejszego planu) zjazdów do układu podstawowego obsługujących więcej niż dwie posesje;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej

3.2. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
1000m2


3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;
Przy ulicy Legionowej nie mniej niż 15,0m od krawędzi jezdni;

5.Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 24 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 20,7ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury
technicznej takie jak stacje transformatorowe,
podziemne przepompownie ścieków;
Dopuszcza się utworzenie powiązania komunikacyjnego ul.
Klonowej i ul. Długiej w sposób pokazany na rysunku
planu bez konieczności zmiany niniejszej uchwały;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Ustala się zakaz realizowania dodatkowych (w stosunku do stanu istniejącego w dniu wejścia w życie niniejszego planu) zjazdów do układu podstawowego, obsługujących więcej niż dwie posesje;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna

Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym na działkach nr 120, 121, 122/1, 123 w obrębie 1-03 minimum 80% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych, to jest: parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
1000 m2;
przy czym na działkach nr 120, 121, 123 w obrębie 1-03 - 2000m2

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;
Przy ul. Legionowej nie mniej niż 15,0m od krawędzi jezdni

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo wodne;
Ustala się ochronę pojedynczych drzew i zespołów zadrzewień o dużych wartościach
przyrodniczych;

6. Infrastruktura techniczna

Na terenie ustala się orientacyjną lokalizację przepompowni ścieków oznaczoną na rysunku planu symbolem NU.
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 25 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 13,0ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest:
wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Ustala się zakaz realizowania dodatkowych (w stosunku do stanu istniejącego w dniu wejścia w życie niniejszego planu) zjazdów do układu podstawowego obsługujących więcej niż dwie posesje;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna

Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym na działkach nr 137, 141, 142/5 w obrębie 1-03 minimum 80% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działkibudowlanej
1000m2
przy czym na działkach nr 137, 141, 142/5 w obrębie 1-03 - 2000m2;

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;
Przy ulicy Legionowej nie mniej niż 15,0m od krawędzi jezdni;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

6.Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 26 UO/UK plan ustala:
1.Powierzchnia terenu: ok. 6,5ha

2. Przeznaczenie terenu: usługi oświaty

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Obiekty szkół podstawowych i średnich wszystkich typów, przedszkola wraz z zabudową towarzyszącą, infrastruktury sportowej etc.;. Obiekty kościelne i klasztorne;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Internaty, bursy etc.

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Drugorzędny układ drogowy;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4kV lub podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna

Na terenie działki nr 5 w obrębie 1-07 obowiązuje nakaz zachowania 80% powierzchni biologicznie czynnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie cztery kondygnacje naziemne;

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Dominanty wysokościowe

Dopuszcza się lokalizację dominant wysokościowych podkreślających przestrzenie publiczne lub wejścia do budynków;

4.2. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;

Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień o charakterze pomników przyrody zaznaczonych na rysunku planu, polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15 m od osi pni drzew;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 39. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 31 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 11,0ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca na działkach leśnych z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Zieleń parkowa; Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 85% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
2500m2;


3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 40. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 32 AUC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 2,0 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe


Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług, w tym usług oświaty, kultury i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4kV lub podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy
Do trzech kondygnacji naziemnych;

3.4. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

4.2. Detale urbanistyczne
Ustala się wymóg nadania adekwatnych do przeznaczenia i charakteru obiektów form elewacji od strony Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego;
Ustala się wymóg kształtowania form elewacji budynków od strony Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w sposób podkreślający śródmiejską lokalizację inwestycji;

5.Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 33 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 12,50ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z wykluczeniem zabudowy szeregowej;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Zabudowa usługowa;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4kV lub podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna

Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym na działkach nr 61, 63, 64, 68, 71, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 89, 91, 92, 94, 95, w obrębie 1-07 minimum 80% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
W strefie uciążliwości cmentarza czynnego (wynoszącej 150m), do czasu realizacji wodociągu, ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów stałego pobytu ludzi;
Po realizacji wodociągu miejskiego powyższy zakaz obowiązywać będzie w odległości 50m od granic cmentarza;

3.3. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działkibudowlanej

1000 m2
przy czym na działkach nr 61, 63, 64, 68, 71, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 89, 91, 92, 94, 95 w obrębie 1-07 - 2000m2;
na działkach nr 68, 71, 89 w obrębie 1-07 zakaz podziału działek i maksymalna powierzchnia zabudowana nie więcej niż 400m2;
na działce nr 19 i działkach z niej wydzielonych w obrębie 1-07 - 700m2;

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu


Na działkach nr 68, 71, 89 w obrębie 1-07 zachowanie drzewostanu na niezabudowanej powierzchni działek.
Na terenie występowania chronionych form rzeźby terenu - wydm ustala się zakaz naruszania
naturalnej rzeźby terenu;

6. Warunki ochrony dóbr kultury

W zasięgu strefy archeologicznej realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz
konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

§ 42. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 34 UO plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 1,5ha

2. Przeznaczenie terenu: usługi oświaty

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Obiekty szkół podstawowych i średnich wszystkich typów, przedszkola wraz z zabudową towarzyszącą, infrastrukturą sportową etc.;

2.2.
Przeznaczenie uzupełniające
Internaty, bursy etc.;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Drugorzędny układ drogowy;
Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4kV lub podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna

Na terenie działki nr 22 w obrębie 1-07 obowiązuje nakaz 80% powierzchni biologicznie czynnej;

3.2. Wysokość zabudowy
Maksymalnie cztery kondygnacje naziemne;

3.3. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

4.2. Elementy zieleni miejskiej

Ustala się ochronę istniejących na terenie drzewostanów
i terenów zieleni;

5.Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Na terenie występowania chronionych form rzeźby terenu - wydm ustala się zakaz naruszania
naturalnej rzeźby terenu;

6. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 43. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 35 LS plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: 35 LS - ok. 1,0ha;

2. Przeznaczenie terenu: teren lasów ochronnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Las ochronny;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sposób zagospodarowania i gospodarka leśna na terenie obszaru powinna być zgodna z przepisami szczególnymi;

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna 100%;

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Ustala się pełną ochronę lasów polegającą na:
- zakazie naruszania powierzchni leśnej;
- nakazie stosowania norm i przepisów dotyczących gospodarki leśnej;

5. Infrastruktura techniczna

dopuszcza się lokalizację drobnych urządzeń obsługi technicznej miasta takich jak stacje
transformatorowe 15/0,4kV;

§ 44. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 43 ME plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 0,6 ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
Adaptacja i rozbudowa istniejącej zabudowy z możliwością budowy nowych obiektów poza obowiązującą
strefą sanitarną cmentarza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 60% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości cmentarza czynnego (wynoszącej 150m), do czasu realizacji wodociągu, ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów sta lego pobytu ludzi;
Po realizacji wodociągu miejskiego powyższy zakaz obowiązywać będzie w odległości 50 m od granic
cmentarza;

3.3. Wysokość zabudowy

Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
900 m2

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie
własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od liniirozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 45. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 44 ZC plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 1,5ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny cmentarzy czynnych

2.1. Przeznaczenie podstawowe
Cmentarz grzebalny z niezbędną infrastrukturą;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy infrastruktury technicznej takie jak podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zasady zagospodarowania terenu powinny być zgodne z przepisami szczególnymi w zakresie cmentarnictwa i grzebania zmarłych.

3.1. Elementy zieleni miejskiej
Ustala się ochronę drzew i zieleni cmentarnej.

4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu

Zgodnie z przepisami szczególnymi;

§ 46. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 45 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 1,0ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Usługi gastronomii i handlu (do 1000m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje ransformatorowe,
podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;

3.3. Wysokość zabudowy

Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej 600m2;

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;

§ 47. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 46 MU plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 10,5ha

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

2.1. Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wykluczeniem zabudowy szeregowej;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające

Drugorzędny układ drogowy;
Zabudowa usługowa;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne

Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4kV lub podziemne przepompownie ścieków;

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna

Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym na działkach nr 129, 135, 137, 140, 141, 156, 157, 158, 159, 160 w obrębie 1-07 minimum 80% dla każdej działki inwestycyjnej;

3.2. Strefy uciążliwości

W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
W strefie uciążliwości cmentarza czynnego (wynoszącej 150m), do czasu realizacji wodociągu, ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów stałego pobytu ludzi;
Po realizacji wodociągu miejskiego powyższy zakaz obowiązywać będzie w odległości 50m od granic
cmentarza;

3.3. Wysokość zabudowy

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;

3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
1000 m2 przy czym na działkach nr 129, 135, 137, 140, 141, 156, 157, 158, 159, 160 w obrębie 1-07 - 2000m2;

3.5. Formy parkowania:

Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;

4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1.Linie zabudowy

Określa się w odległości minimalnej 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego;

5. Infrastruktura techniczna

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4kV;

CZĘŚĆ III
Rozdział 10
Skutki prawne uchwalenia planu

§ 48. Uchwala się wartość stawki procentowej służącej rozliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości na 10%.

Rozdział 11
Ustalenia przejściowe i końcowe

§ 49. W odniesieniu do obszarów objętych granicami niniejszego planu tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, zatwierdzonego przez Radę Miejską w Markach uchwałą nr XL/190/93 z dnia 29 grudnia 1993r., (Dz. Urz. Województwa Warszawskiego Nr 4, poz. 88 z dnia 25 lutego 1994r.) oraz ustalenia planu Osiedla Północna w Markach zatwierdzonego uchwałą nr IV/16/94 Rady Miejskiej z dnia 20 września 1994r., (Dz. Urz. Województwa Warszawskiego Nr 26, poz. 845 z dn. 12 grudnia 1994r.)

§ 50. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Marki.

§ 51. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia planu.

§ 52. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


ZAŁĄCZNIK
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(grafika pominięta)

Powiadom znajomego