W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Burmistrz Miasta Marki - porozumienia

Burmistrz Miasta Marki - porozumienia


POROZUMIENIE zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasto Marki z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komisariatu Policji w Markach zawarte w dniu 2 kwietnia 2001r. pomiędzy: Antonim Pietkiewiczem - Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasto Marki reprezentowaną przez: 1. Janusza Werczyńskiego - Burmistrza Miasta, 2. Krzysztofa Wnuka - Zastępcę Burmistrza.

Działając na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a Wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych (Dz.U. Nr 22, poz. 208), w związku z uchwałą nr XXII/147/2001 Rady Miasta Marki z dnia 7 marca 2001 roku w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych na terenie Miasta Marki - strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych 2 (dwóch) etatów w rewirach dzielnicowych Komisariatu Miasta Marki w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie.
2. Na dodatkowe etaty, o których mowa w ust. 1, składają się 2 (dwa) etaty dzielnicowych, z uposażeniem według tabel zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów do grup uposażenia zasadniczego w komendach powiatowych i miejskich oraz komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1998r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów (Dz.U. z 1999r. Nr 6, poz. 47 z późn. zm.)
3. Porozumienie wchodzi w życie po parafowaniu przez strony, jednak nie wcześniej niż dnia 1 czerwca 2001 roku.

§ 2. 1. Na etaty, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą zostać mianowane osoby pełniące służbę w Policji lub przyjęte do tej służby po wejściu w życie niniejszego porozumienia z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby zamieszkałe na terenie Gminy mają pierwszeństwo przy mianowaniu na stanowisko objęte porozumieniem.
3. W przypadku przyjęcia policjantów w służbie przygotowawczej mianowanie następuje na stanowisko aplikanta.
4. Przypadek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może wystąpić tylko jeden raz w okresie 5-cio letniego obowiązywania porozumienia.

§ 3. 1. Koszty, o których mowa w § 1, obejmują rzeczywiste koszty utrzymania dodatkowych etatów w rozumieniu cyt. wyżej rozporządzenia z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Szczegółowe zestawienie rodzajowe kosztów oraz ich planowaną wysokość na dany rok budżetowy określa zapotrzebowanie Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie przedłożone w terminie do 15 maja 2001 roku a następnie do dnia 30 września każdego roku na następny rok.
3. W przypadku istotnej zmiany wysokości planowanych kosztów, o których mowa w § 2, strony dokonają aktualizacji kosztów w formie aneksu, zmieniającego zapotrzebowanie.
4. Koszty, o których mowa w ustępie 2, pomniejsza się o równowartość przekazanego przez Gminę osobistego wyposażenia policjanta do służby.
5. Porozumienie nie obejmuje kosztów zapewnienia przez Gminę mieszkania lub kwater tymczasowych oraz dodatkowych pomieszczeń na cele służbowe.

§ 4. 1. W ramach łącznych kosztów utrzymania dodatkowych etatów, określonych w § 3 Komendant Powiatowy Policji w Wołominie przedkłada Gminie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca zapotrzebowanie środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie planowanych wydatków w miesiącu następnym, z uwzględnieniem obowiązujących terminów płatności.
2. Gmina przekazuje środki finansowe zgodnie z przygotowanym zapotrzebowaniem, o którym mowa w ust. 1 na wskazany rachunek bankowy Starostwa Wołomińskiego PKO BP II/O Wołomin 10201231-230423-360-203 nie później niż na 7 dni roboczych:
a) przed końcem miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc, za który przysługuje wypłata - w odniesieniu do środków finansowych przeznaczonych na wypłatę uposażeń i pozostałych należności płatnych policjantom z góry,
b) przed upływem terminów płatności wskazanych przez Komendanta Powiatowego Policji w odniesieniu do środków finansowych przeznaczonych na pokrycie pozostałych wydatków.

§ 5. Skutki finansowe nie przekazania środków pieniężnych, o których mowa w § 4, albo przekazania ich w niepełnej wysokości, bądź z opóźnieniem powodującym wstrzymania realizacji wypłat należności, obciążają Gminę.

§ 6. 1. Rozliczenie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w zakresie wykorzystania środków pieniężnych przekazywanych na utrzymanie etatów, o których mowa w § 1 odbywa się w cyklu półrocznym, w terminie do 15 lipca i 15 stycznia. Rozliczenie następuje według faktycznie poniesionych wydatków, a w odniesieniu do pozostałych wydatków, według kwoty przypadającej na jednego policjanta w komendzie.
2. Środki pieniężne wynikające z różnicy pomiędzy wielkościami przekazywanymi w dotacji, a wydatkami w rozliczeniu rocznym podlegają zwrotowi do końca stycznia następnego roku kalendarzowego.

§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na okres 5 (pięciu) lat.
2. Dniem wejścia w życie porozumienia jest dzień wejścia w życie rozkazu organizacyjnego Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie o utworzeniu dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych, wydanego po zatwierdzeniu porozumienia przez Komendanta Głównego Policji.

§ 8. Przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia na okres co najmniej 5 (pięciu) kolejnych lat wymaga zmiany warunków porozumienia w formie stosownego aneksu, który należy przedstawić do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji, nie później niż na sześć miesięcy przed wygaśnięciem porozumienia.

§ 9. W zakresie nie uregulowanym w porozumieniu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a Wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych (Dz.U. Nr 22, poz. 208).

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wojewody Mazowieckiego, Gminy Miasto Marki, Komendanta Głównego Policji oraz dla Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.ZAŁĄCZNIK Nr 1
Koszty utrzymania jednego etatu w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2001 roku
1. Uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym miesięcznie (grupa, dodatek za stopień, dodatek za wysługę lat, dodatek służbowy) - 1.770 zł
2. Umundurowanie
3. Wyposażenie socjalne
4. Równoważniki (remont lokalu, dofinansowanie do urlopu, przejazdy, posiłki regeneracyjne i inne) - 416 zł
5. Nagroda roczna - 156 zł
6. Mundurówka - 167 zł
7. Przewidywany wzrost uposażenia i innych należności - 60 zł
8. Fundusz nagrodowy - 40 zł
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 320 zł
10. Zasiłki, podróże służbowe i odszkodowania - 50 zł
11. Środki na eksploatację, konserwację pojazdów służbowych - 90 zł
12. Środki na zakwaterowanie
13. Środki na świadczenie z zakresu medycyny pracy - 59 zł.
Łączny koszt utrzymania jednego etatu dzielnicowego wynosi miesięcznie 3.127 zł.


Powiadom znajomego