Dostępność serwisu BIP

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Przykładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

Data publikacji strony internetowej BIP: 07.01.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 07.01.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.01.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardy sieciowe


Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML5. 

Klawisze dostępu


Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę

Podstawy prawne


Dążymy do tego, by serwis spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Zgodność ze standardami


Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.

Wygląd


Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika. 

Odnośniki


Linki zawierają atrybut – title oraz alt, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty. 

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych


Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

Oprogramowanie związane z dostępnościąNVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL


JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)


Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.


Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.


Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.


Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.


Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.


Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:
pdf
doc

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Cywińska, adres poczty elektronicznej: bip_struga@op.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Biblioteka Publiczna Miasta Marki
ul. Lisa Kuli 3A
tel:22 781 11 44
biblioteka@marki.pl

Obiekt nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Lokal Biblioteki Głównej mieści się na II piętrze i posiada 1 kondygnację.

Do biblioteki dostać można się przez wejście główne od ul. Sportowej do którego prowadzą 4 schody. Po przekroczeniu głównych drzwi wchodzi się na klatkę schodową, która przez szklano-drewniane drzwi prowadzi do holu biblioteki. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do lokalu biblioteki i można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Występujące bariery:

- brak windy

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line

 

Biblioteka Publiczna Miasta Marki
Filia w Strudze
ul. Wczasowa 5, 
tel:22 781 14 27
biblioteka@marki.pl

Obiekt nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Filia Biblioteki Publicznej znajduje się w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Markach. Lokal znajduje się w podziemiu, do którego prowadzą schody oraz dwie pary drzwi – pierwsze (główne), do połowy przeszklone prowadzą do małego przedsionka, drugie drewniane prowadzą do obszernego holu i głównej sali biblioteki.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do lokalu biblioteki i można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Występujące bariery:

- brak windy

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line

 

Biblioteka Publiczna Miasta Marki
Filia w Pustelniku
ul. Wspólna 42, 
tel:(22) 100 23 18 
biblioteka@marki.pl

Obiekt jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Filia Biblioteki Publicznej znajduje się na pierwszym piętrze budynku Mareckiego Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Markach. Wejście do biblioteki jest zlokalizowane tuż przy parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Główne szklane drzwi wejściowe do Biblioteki usytuowane są od ul. Wspólnej, przy drzwiach dostępny domofon. Po wejściu – po prawej stronie schody, po lewej winda. Winda z dobrze widocznymi, wypukłymi przyciskami na wysokości ok. 70-80 cm oznaczonymi miejscem docelowym, powiadamianie głosowe. Do lokalu biblioteki prowadzą szerokie drzwi umożliwiające wjazd wózkiem, przestrzeń między regałami również dostosowana dla wjazdu wózka. Dostępna jest także toaleta dla niepełnosprawnych. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do lokalu biblioteki i można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Występujące bariery:

- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line

- Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.