Starosta Wołomiński zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lutego 2023 r. decyzji nr 129/2023 znak: WGN.683.1.353.2022.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości położonej w powiecie wołomińskim, oznaczonej w ewidencji guntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 126/2, obręb 1-06, miasto Marki, o powierzchni 13 m2, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Marki, zgodnie z decyzją Starosty Wołomińskiego nr 29pz/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. znak WAB.6740.14.7.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Kliknij aby pobrać pełną treść obwieszczenia