Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 31.05.2023 roku o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;
4. Wydanie opinii do projektu w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035.Druk nr 835.
5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 836.
6. Wydanie opinii do projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. Druk nr 829.
7. Wydanie opinii do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 5 lat umowy dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. Druk nr 831.
8. Wydanie opinii do projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wołomińskiemu. Druk nr 834.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia

 

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Zaproszenie - PDF
Zaproszenie - LinkZałączniki:

PDF