Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 i 572) zwołuję LXVIII sesję Rady Miasta Marki na dzień 31 maja 2023 roku na godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2023 roku.
5. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 9 maja 2023 roku.
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 816.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 817.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wołomińskiemu. Druk nr 834.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok. Druk nr 828.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Marki na lata 2022 – 2027. Druk nr 830.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia komunalnego. Druk nr 829.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 5 lat umowy dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. Druk nr 831.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2023 roku na Zastępcę Burmistrza Dariusza Pietruchę za nie merytoryczną odpowiedź na pismo oraz wybudowanie nakładki z naruszeniem przepisów prawa. Druk nr 832.
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia zawiadomienia z dnia 06 marca 2023 r. o możliwym nieprawidłowym wydatkowaniu środków publicznych przez Burmistrza Miasta Marki i podległych mu urzędników w odniesieniu do przeprowadzonego remontu parowozu Px48-1778 wraz z tenderem Ptx48-1778. Druk nr 833.
16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o    udzielonych odpowiedziach.
17. Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie posiedzenia.


Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Zaproszenie - PDF
Zaproszenie - LinkZałączniki:

PDF