Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz przyjętej Uchwały Nr XXIII/308/2020 Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy pdf
Burmistrz Miasta Marki informuje o sporządzonym Raporcie o stanie Gminy Miasto Marki za 2022 rok.
Rada Miasta Marki rozpatrzy Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2022 rok podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Termin sesji ustalony zostanie przez Przewodniczącą Rady Miasta Marki.
Mieszkaniec, który zechciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miasta Marki pisemne zgłoszenie, które musi być poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Marki w Biurze Rady Miasta, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (decyduje termin złożenia zgłoszenia).
Raport wraz ze wzorem zgłoszenia do udziału w debacie oraz klauzulą informacyjną dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2022 rok.

Raport dostępny pod wskazanym adresem –

Zgłoszenie do udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasto Marki.

Zgłoszenie do pobrania - Zgłoszenie

Raport PDF -

Uchwała Nr XXIII/308/2020 Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
Uchwała -UchwałaZałączniki:

Zgłoszenie
Uchwała